Zmarł Profesor Stefan Nieznanowski

Z żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr. hab. Stefana Nieznanowskiego.

Prof. dr hab. Stefan Nieznanowski (1933 – 2018)

Urodzony w Małogoszczu, studia polonistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył w roku 1955, siedem lat później uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Warszawskim, w roku 1984 – doktora habilitowanego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w 1991 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w 1997 – profesora zwyczajnego.

W latach 1955-1967 był asystentem i adiunktem na KUL, następnie w latach 1968-1973 pełnił obowiązki redaktora w Pracowni Staropolskiej Instytutu Wydawniczego PAX, zaś w latach 1980-1988 był redaktorem naczelnym serii „Silva Medii et Recentioris Aevi”. Od roku 1974 był związany zawodowo z Instytutem Filologii Polskiej UMCS, gdzie pełnił m.in. funkcje Kierownika Zakładu Literatury Staropolskiej (1985-2003), Dyrektora Instytutu (1990-1996). W 2003 roku przyjął status profesora emerytowanego.

Na dorobek naukowy Profesora składa się ponad 300 pozycji. Był wybitnym badaczem literatury staropolskiej: w 1965 roku opublikował pierwszą w powojennej Polsce monografię poety barokowego – Kaspra Miaskowskiego – czym zapoczątkował naukową rehabilitację tej epoki; niezastąpiony do dziś jest wydany przez Profesora wraz z Juliuszem Nowakiem-Dłużewskim w 1966 roku tom Kolędy polskie. Średniowiecze i wiek XVI; był autorem studiów poświęconych m.in. poezji średniowiecza, epice barokowej, twórczości Mikołaja Reja i Jana Kochanowskiego, poezji okolicznościowej. W studiach tych, ogarniających ogromny materiał źródłowy, odkrywczych i niezależnych intelektualnie, Profesor Nieznanowski reinterpretował dotychczasową tradycję badawczą i wytyczał nowe szlaki naukowe. Wyniki Jego prac naukowych weszły do kanonu badań literatury epoki staropolskiej.

Powadzone przez Profesora wykłady i egzaminy stały się legendą dla wielu pokoleń polonistów UMCS. W uznaniu zasług na polu dydaktycznym otrzymał od studentów nagrodę „Homo Didacticus” (1977), którą cenił najbardziej ze wszystkich wyróżnień i odznaczeń. Jako wychowawca młodej kadry naukowej był m.in. promotorem 12 rozpraw doktorskich. Charakterystyczną częścią dorobku edukacyjnego i popularyzatorskiego Profesora jest Jego uczestnictwo w ponad stu audycjach radiowych o kulturze dawnej nagranych w Radiu Lublin oraz w I i II Programie Polskiego Radia, przewodniczenie Komitetowi Okręgowemu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Lublinie (1984-1990) oraz bardzo aktywne sprawowanie funkcji Prezesa Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w oddziale lubelskim (1990-2002). W 2016 roku Profesor Nieznanowski otrzymał honorowe członkostwo Towarzystwa – najwyższe wyróżnienie przyznawane przez tę organizację.

26 czerwca 2018 roku odszedł od nas wybitny naukowiec, popularyzator kultury staropolskiej, charyzmatyczny wychowawca pokoleń polonistów. Żegnamy naszego Profesora słowami z poematu Jana Kochanowskiego:

W niebie jego ojczyzna; szczęśliwy to będzie,
Kto tam po tym pielgrzymstwie kiedyżkolwiek siędzie.

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UMCS

Msza żałobna w intencji śp. Stefana Nieznanowskiego odbędzie się
29 czerwca 2018 r. o godz. 13.30 w Kościele Akademickim KUL.

Uroczystości pogrzebowe połączone ze złożeniem do grobu odbędą się
30 czerwca 2018 r.
o godz. 13.00
w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu.

    Archiwum ogłoszeń IFP

    Data dodania
    28 czerwca 2018