Wizualność w kulturze

Z dumą prezentujemy pierwszy tom serii wydawniczej „Ścieżki kultury”, pt. Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe pod redakcją dr. hab, prof. uczelni Ewy Głażewskiej i dr Magdalenay Grabias.

Tom zawiera słowo wstępne od redakcji oraz 9 rozdziałów autorstwa dr Ewy Niestorowicz, dr. Stefana Műncha, dr hab. Marty Kubiszyn, mgr. Wojciecha Bernatowicza, dr. Piotra Szczypy, dr Magdaleny Grabias, dr. hab. prof. uczelni Andrzeja Radomskiego, dr hab. prof. uczelni Ewy Głażewskiej i dr. Radosława Bomby.

Od Redakcji: "Koniec wieku XX i pierwsze dekady XXI stulecia często określane są pogardliwie mianem „epoki kultury obrazkowej”. Współczesnym czasom zarzuca się detronizację kultury wysokiej i zabójstwo słowa. Wraz z szybko postępującym rozwojem technologii, zmieniającą się sytuacją polityczno-społeczną i globalnym rozpowszechnieniem massmediów badania potwierdzają stale zwiększającą się fascynację kulturą wizualną. Wizualność odgrywa wielką rolę w sposobie postrzegania i rozumienia współczesnego społeczeństwa. Relacja między obrazem a patrzącym odbiorcą znajduje się w centrum zainteresowania kultury wizualnej. U Johna Bergera czytamy: „Obraz to widok, który został odtworzony lub zreprodukowany. Obraz to wygląd rzeczy lub zbiór wyglądów, wyrwany z pierwotnego kontekstu, w którym powstał, i utrwalony – na kilka sekund lub na kilka stuleci. Każdy obraz ucieleśnia jakiś sposób widzenia”. Ta teza pozwala na umiejscowienie obrazu – wytworu kultury wizualnej w dowolnej formie – na piedestale. Staje się on swoistym „axis mundi”, wokół którego wirują wszelkie zależności i zjawiska. Niniejsza książka ukazuje wielowymiarowość kultury wizualnej z perspektywy końca drugiej dekady XXI wieku. Prezentowane w tomie teksty ukazują gamę problemów badawczych w obrębie sztuk pięknych, fotografii, kinematografii, cyfryzacji oraz mediów społecznościowych – różne sposoby ich ujmowania i rozumienia. Mamy nadzieję, że głos naukowców zabrzmi wyraziście w dyskusji na temat współczesnych tendencji kultury wizualnej i że te badania zobrazują rozległość problemu i jego złożoność".

Ścieżki kultury t. 1: Wizualność w kulturze. Sztuka, kultura popularna i media cyfrowe na stronie Wydawnictwa UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2020