Konferencja naukowa pt.: Tradycyjne pożywienie – od codzienności do sacrum po produkt regionalny

Muzeum Lubelskie w Lublinie, Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oddział Lublin zapraszają do udziału w Konferencji naukowej pt.: "Tradycyjne pożywienie – od codzienności do sacrum po produkt regionalny" która odbędzie się w Lublinie w dniach 5-6.09.2017

 

Konferencja poświęcona będzie tradycyjnemu pożywieniu i jego funkcjonowaniu we współczesnych uwarunkowaniach. Jest to temat, z którym dzisiaj bardzo często się spotykamy, chociażby w formie popularnych konkursów i festiwali. Współcześnie zatem pożywienie służy już nie tylko zaspakajaniu potrzeb życiowych, ale realizuje różne inne nowe funkcje społeczne i kulturowe. Dlatego, wydaje się, że w pierwszej kolejności należy na nowo zastanowić się, czym jest tradycje pożywienie – jakiego rodzaju potrawy można tak kategoryzować i wedle jakich kryteriów winno się to odbywać? Czy 25 lat istnienia potrawy wystarczy na określenie jej mianem tradycyjnej? Aby odpowiedzieć na nowe pytania i nowe funkcje pożywienia w kulturze, rozważania należy umieścić w kontekście historycznym i regionalnym. Jak poucza praktyka, stanowi ono przecież ważny element tożsamości kulturowej kraju i poszczególnych jego regionów.

Proponowane przykładowe zakresy tematyczne:

 1. Tradycyjne pożywienie – zdefiniowanie pojęcia;

 2. Inwentarz typowych przykładów tradycyjnego pożywienie – próba typologii;

 3. Społeczno-kulturowe uwarunkowania pozyskiwania i wytwarzania tradycyjnego pożywienia;

 4. Pożywienie codzienne, świąteczne i obrzędowe w perspektywie regionalnej;

 5. Pożywienie tradycyjne w ujęciu historycznym;

 6. Wybrane przykłady związane z kulturowymi normami i zwyczajami spożywania;

 7. Pożywienie produktem regionalnym – możliwość promocji;

 8. Metody badań pożywienia;

 9. Funkcje tradycyjnego pożywienia i trunków dawniej a dziś;

 10. Zawody, czynności, przepisy, wierzenia związane z tradycyjnym pożywieniem i trunkami.

Proponujemy także organizację warsztatów dla osób i instytucji składających wnioski o wpis potrawy na Listę produktów tradycyjnych oraz dla osób opiniujących te wnioski.

Komitet naukowy

prof. dr hab. Jan Adamowski UMCS

dr Katarzyna Mieczkowska, dyrektor Muzeum Lubelskiego

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, Uniwersytet Opolski

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. nadzw. UMCS

 

 

Komitet organizacyjny
dr Mariola Tymochowicz – sekretarz konferencji, mariolate@wp.pl
mgr Agnieszka Ławicka – sekretarz konferencji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE :

Zgłoszenie udziału w Konferencji wraz z krótkim streszczeniem w języku polskim
proszę przesłać drogą elektroniczną na adres: mariolate@wp.pl do 31.05.2017 roku
(formularz w załączniku).

Autorzy wystąpień zostaną powiadomieni o ich zaakceptowaniu i umieszczeniu w programie konferencji do 10 czerwca 2017 r. Organizatorzy dają sobie prawo do wyboru nadsyłanych propozycji wystąpień, biorąc pod uwagę termin ich nadesłania, a przede wszystkim oryginalność w podejściu do zagadnienia.

Przewidujemy druk materiałów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii wieloautorskiej (5 pkt).


Opłata konferencyjna obejmującej koszty organizacyjne, częściowo koszty recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, materiały konferencyjne, uroczystą kolację, przerwy kawowe, wynosi:
- uczestnictwo czynne (referat)
– 200 zł (280 zł z udziałem w uroczystej kolacji);
- uczestnictwo bierne (bez referatu) –
70 zł (150 zł z udziałem w uroczystej kolacji).

Wpłaty należy dokonać do 30 czerwca - numer konta zostanie podany osobom zakwalifikowanym do udziału w konferencji.

Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie.

Bliższe informacje przekazane zostaną uczestnikom po zakwalifikowaniu zgłoszeń.

 

Teksty wystąpień:

Język konferencyjny: polski, angielski.

Język publikacji: polski, angielski.

Czas wystąpienia: 20 minut.

Konferencja będzie włączona w program odbywającego się w tym czasie (4-10.09.2017) w LublinieEuropejskiego Festiwalu Smaku, edycja Włochy.Uczestnicy konferencji otrzymują zaproszenia na wydarzenia Festiwalu.

Organizatorzy wystawiają zaświadczenia poświadczające wygłoszenie referatu (prezentacji) oraz czynny udział w konferencji tylko pod warunkiem obecności prelegenta/ki w całym dniu obrad.


Miejsce obrad:
Muzeum Lubelskie w Lublinieul. Zamkowa 9.

 

  Aktualności

  Data dodania
  5 marca 2017