Stypendia dla najzdolniejszych studentów z Puław

Rada Miasta Puławy podjęła uchwałę w sprawie powołania Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach. Twórcy mają nadzieję, że przyjęty program będzie znacząco wpływał na podejmowanie przez młodych puławian decyzji o wyborze wyższej uczelni, a jednocześnie będzie wsparciem materialnym sprzyjającym rozwojowi uzdolnień i zainteresowań studentów.

Miasto oferuje dwa rodzaje stypendiów: specjalne i roczne. Mogą się o nie ubiegać studenci studiów I, II stopnia oraz jednolitych magisterskich w systemie stacjonarnym i zaocznym. W zależności od rodzaju przyznawanej pomocy, student w terminie określonym w regulaminie musi zaliczyć pierwszy semestr lub pierwszy rok studiów. Nie może też powtarzać roku i być na urlopie (z wyjątkiem urlopów naukowych i tych w ramach stypendiów zagranicznych). Co ważne, jedna osoba może ubiegać się o obie formy dofinansowania.

Stypendium specjalne przyznawane będzie dwa razy w roku: w czerwcu za I semestr oraz w grudniu za II semestr poprzedniego roku akademickiego. Jego wysokość dla poszczególnych studentów będzie każdorazowo ustalać komisja stypendialna powołana przez Prezydenta Miasta Puławy, przy czym kwota przypadająca na jednego studenta nie może być wyższa niż 1 500 zł. Dofinansowanie będzie przyznawane maksymalnie pięciu studentom studiującym i mieszkającym w Puławach, a średnia uprawniająca do przyjęcia stypendium (uzyskana w semestrze roku akademickiego poprzedzającego złożenie wniosku o stypendium) nie może być niższa 4,70.

Z kolei stypendium roczne będzie przyznawane w grudniu na okres 9 miesięcy (od października do czerwca roku następnego) – za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. Jego wysokość wyniesie 300 zł miesięcznie i będzie przyznawane trzem studentom z każdego kierunku studiów. Średnia z toku studiów uprawniająca do świadczenia nie może być mniejsza niż 4,5.

Prawo składania wniosków o stypendium specjalne i roczne przysługuje rektorom, dziekanom i radom wydziałów wyższych uczelni funkcjonujących na terenie miasta Puławy.

Wszelkie szczegóły, w tym sposób oraz terminy ubiegania się o stypendia, określa regulamin.

    Aktualności

    Data dodania
    13 października 2017