Rzecznik Praw Akademickich na UMCS

18 grudnia 2019 r. uchwałą Senatu UMCS został powołany Rzecznik Praw Akademickich.

Rzecznik Praw Akademickich, zwany Akademickim Ombudsmanem, to podmiot całkowicie niezależny od władz Uczelni, powołany do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy studentami lub pracownikami a organami Uczelni, a także pomiędzy członkami społeczności akademickiej.

Celem Rzecznika jest przede wszystkim zapobieganie i zwalczanie takich zjawisk jak: dyskryminacja, mobbing, nietolerancja, molestowanie, oszustwa naukowe i inne nieetyczne zachowania. Działania swoje realizuje zarówno poprzez interwencje w indywidualnych sprawach, na skutek skarg wnoszonych przez członków społeczności akademickiej (pracowników i studentów), jak i tworzenie standardów służących zapobieganiu negatywnym zjawiskom i ograniczających powstawanie sporów.

Działanie Rzecznika opiera się na zasadach etycznych i standardach wypracowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ombudsmanów (International Ombudsman Association – IOA), do których należą:

Niezależność – Rzecznik Praw Akademickich jest całkowicie niezależny od władz Uczelni, podlega im jedynie w zakresie administracyjnym i budżetowym, ma dostęp do wszelkich informacji i dokumentów koniecznych do załatwienia sprawy.

Neutralność i bezstronność – Rzecznik Praw Akademickich jest orędownikiem sprawiedliwego rozwiązania sprawy, nie opowiada się po żadnej ze stron konfliktu. Nie czerpie osobistych korzyści ze znalezienia rozwiązania danego problemu.

Poufność – tożsamość klientów i innych osób zwracających się do Rzecznika Praw Akademickich są poufne. Poufność może zostać naruszona jedynie w przypadku zaistnienia bezpośrednio zagrażającego niebezpieczeństwa lub ryzyka wyrządzenia poważnej szkody. Do Rzecznika można zwracać się także anonimowo.

Nieformalność – Rzecznik Praw Akademickich działa w sposób nieformalny za pomocą takich środków jak: słuchanie, udzielanie i otrzymywanie informacji, identyfikowanie i przekształcanie problemów. W sposób nieoficjalny dąży do rozwiązania problemów i analizuje nieprawidłowości proceduralne oraz szersze problemy systemowe. Uczestniczy jako obserwator w postępowaniach dyscyplinarnych. Nie jest uczestnikiem formalnych postępowań na Uczelni lub poza nią. Rzecznik Praw Akademickich może także skierować sprawę do mediacji.

Funkcja Rzecznika Praw Akademickich została powierzona przez Senat UMCS prof. dr hab. Katarzynie Dudce, kierownikowi Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Kontakt z Rzecznikiem Praw Akademickich:

Prof. dr hab. Katarzyna Dudka

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20–031 Lublin
pokój 510

wtorki 12.30–13.30, czwartki 12.30–14.00

adres mailowy: katarzyna.dudka@umcs.pl

tel. 81-537-52-44

    Aktualności

    Data dodania
    21 stycznia 2020