Ocenianie szkolne „na cenzurowanym” - konferencja

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej oraz
Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych

mają zaszczyt zaprosić na ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową

Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”.
Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2018 roku w Lublinie.

Organizatorzy mają nadzieję, że planowane wydarzenie stanie się okazją do ważnych dyskusji interdyscyplinarnych w obszarze refleksji nad systemem oceniania w kształceniu humanistycznym.

Skrócony program

Dzień 1. – 27.09. (czwartek)
Miejsce obrad: Mała Aula, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin

9.00 – rejestracja uczestników
9.30 – uroczyste rozpoczęcie konferencji

 • JM Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski
 • Prorektor UMCS ds. Kształcenia prof. dr hab. Alina Orłowska
 • Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS prof. dr hab. Robert Litwiński
 • Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej WH UMCS prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski

10-11.30 Panel I

 • 10.00 – 10.20 – prof. dr hab. Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz (UŁ), Ocenianie w szkole wyższej w świetle tekstów prawno-administracyjnych
 • 10.20 – 10.40 – prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (UŚ), Czemu służy ocenianie na uczelni – o celach oceniania z perspektywy studentów
 • 10.40 – 11.00 – prof. dr hab. Barbara Myrdzik (UMCS), O kształtowaniu umiejętności wartościowania nie tylko w procesie edukacji polonistycznej

12-13.30 Panel II

 • 12.00 – 12.20 – prof. dr hab. Aneta Grodecka (UAM), Pomiar samowiedzy
 • 12.20 – 12.40 – prof. dr hab. Igor Borkowski (UWr), Wy nas – my was, czyli walka na miny w akademickim ocenianiu jakości dydaktyki
 • 12.40 – 13.00 – prof. dr hab. Jolanta Fiszbak (UŁ), Ocenianie jako źródło lęków i stresu dla uczniów i nauczycieli w świetle uczniowskich wypowiedzi 

15-16.30 Panel III

 • 15.00 – 15.20 – prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, prof. dr hab. Leszek Tymiakin (UMCS), Powoływanie się na autorytet jako sposób wzmacniania oceny
 • (na przykładzie wypowiedzi uczniowskich)
 • 15.20 – 15.40 – prof. dr hab. Danuta Łazarska (UP KEN), Zignorować, ocenić czy wejść
 • w etyczną relację? Dylematy nauczyciela – czytelnika pisemnych wypowiedzi uczniów
 • 15.40 – 16.00 – prof. dr hab. Iwona Morawska (UMCS), Ocenianie jako komunikacja interakcyjna

17-18.30 Panel IV

 • 17.00 – 17.20 – dr hab. Iwona Kaproń-Charzyńska (UMK), Ocenianie a rozwój kompetencji komunikacyjnej uczniów
 • 17.20 – 17.40 – dr Ewa Półtorak (UŚ), Ewaluacja a kształcenie językowych umiejętności ucznia
 • 17.40 – 18.00 – dr Małgorzata Gajak-Toczek (UŁ), Ocena szkolna w świadomości uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Dzień 2. – 28.09. (piątek)

Miejsce obrad: Sala 24 (sekcja I) oraz Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego (sekcja II)

9-11.00 Panel I (obie sekcje)

Sekcja I

 • 9.00 – 9.20 dr Małgorzata Artymiak, dr Marta Pawelec (WSEI), Pułapki oceniania – dziecko w roli ocenianego i oceniającego. Refleksje z badań dzieci w wieku przedszkolnym
 • 9.20 – 9.40 dr Marta Deńca (Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie), Ocenianie jako proces wspierający rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • 9.40 – 10.00 dr Zofia Pomirska (UG), Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania
 • 10.00 – 10.20 mgr Klaudia Cempa-Włodarczyk (UR), Ocenianie kształtujące na cenzurowanym – o istocie oceniania kształtującego i jego wpływie na kształcenie młodych pokoleń w kontekście poznawania języka obcego w szkole średniej na przestrzeni ostatnich 8 lat

Sekcja II 

 • 9.00-9.20 dr Magdalena Stoch (UP KEN), Znaczenie i metody ewaluacji w konsensualnym kształceniu humanistycznym
 • 9.20-9.40 mgr Daniel Siemiński (UKSW), Ocenianie na lekcjach historii z perspektywy nauczyciela
 • 9.40-10.00 lic. Magdalena Wieczorek (UAM), Wychowanie do życia w rodzinie jako (nie)DOCENIANY przedmiot w przestrzeni pracy szkoły
 • 10.00-10.20 mgr Małgorzata Mac (UMCS), O istocie i roli samooceny (w świetle wypowiedzi 15-latków)

11.30-13.30 Panel II (obie sekcje)

Sekcja I

 • 11.30 – 11.50 prof. dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska (UMCS), Wokół oceny pracy nauczyciela
 • 11.50 – 12.10 dr Ewa Zienkiewicz-Franczak (UAM), Ocenić ilustrację – dylematy nauczyciela polonisty
 • 12.10 – 12.30 dr Beata Jarosz (UMCS), O recenzjach podręczników do nauczania języka polskiego
 • 12.30 – 12.50 dr Katarzyna Oszust-Polak (UMCS), „Lubię Was i Wasze błędy językowe”… O trudnej sztuce oceny prac ustnych i pisemnych studentów 

Sekcja II

 • 11.30 – 11.50 dr Joanna Sobańska (UW), Ocenianie szkolnych osiągnięć uczniów uzdolnionych językowo wyzwaniem dla nauczyciela języków obcych
 • 11.50 – 12.10 mgr Weronika Markowska (UMCS), Nauczyciel wobec oceniania wymowy rosyjskiej w polskiej szkole
 • 12.10 – 12.30 dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (KUL), Krótka rozprawa między trzema osobami: uczniem, rodzicem i nauczycielem, czyli kto, kogo i za co ocenia w polskiej szkole
 • 12.30 – 12.50 mgr Edyta Wójcicka (UMCS), Wpływ oceniania na samorozwój ucznia

 

Szczegółowy program znajduje się w załączniku.

  Aktualności