Wyniki ewaluacji jednostek naukowych UMCS

Szanowni Państwo,

wyniki oceny jakości działalności jednostek naukowych mają kluczowe znaczenie dla ich rozwoju, a także prestiżu i oddziaływania w środowisku akademickim. Opublikowane wyniki parametryzacji odzwierciedlają rangę naukową Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i są dużym sukcesem wszystkich pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową Uczelni.

Spośród 23 ocenianych dyscyplin naukowych, UMCS uzyskał najwyższą kategorię (A+) w dyscyplinie archeologia, osiem kategorii naukowych A (historia, literaturoznawstwo, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o kulturze i religii, nauki prawne, sztuki muzyczne, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki), jedenaście kategorii B+ i trzy kategorie B. Uzyskane wyniki plasują nas w grupie uniwersytetów z największą liczbą kategorii A, a także na najwyższej pozycji wśród lubelskich uczelni. O skali osiągniętego sukcesu i prowadzonych prac świadczy fakt, że UMCS poddał się ewaluacji aż w 23 dyscyplinach naukowych, tj. w największej liczbie dyscyplin spośród wszystkich publicznych uczelni Lublina (Uniwersytet Medyczny w Lublinie ewaluowano w 3 dyscyplinach, Uniwersytet Przyrodniczy i Politechnikę Lubelską – w 7, zaś KUL – w 14).

Ostatnie dwa lata upłynęły na intensywnej aktywności naukowej naszych akademików. Wymienione zestawienie oceny jakości działalności jednostek naukowych pokazuje, że UMCS – oprócz kształcenia kadr na wysokim poziomie i wysokiej jakości prowadzonej dydaktyki – jest również bardzo dobrą jednostką naukową prowadzącą badania oraz oddziałującą na otoczenie społeczno-gospodarcze w różnorodnych dyscyplinach.

Cieszy fakt, że wyniki tegorocznej ewaluacji pokazują rosnącą dynamikę i znaczną poprawę jakości badań w naszym Uniwersytecie. Mamy także świadomość występowania obszarów, które powinny zostać udoskonalone. Dyrektorzy części instytutów UMCS podejmują starania zmierzające do podwyższenia kategorii naukowej w obecnej ewaluacji w drodze odwołania, co daje nadzieję na jeszcze wyższą pozycję naszej Uczelni w prezentowanym zestawieniu.

Z poważaniem
Kolegium władz rektorskich UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    4 sierpnia 2022