Współpraca Muzeum Badań Polarnych w Puławach i UMCS

Wobec wyzwań stojących przed nami w związku z obserwowanymi zmianami klimatu, wiedza na temat obszarów polarnych (i tych pozostających poza kręgiem polarnym), w których ocieplenie zachodzi najbardziej intensywnie i prowadzi do groźnych w skutkach zjawisk przyrodniczych, powinna być znana i rozpropagowana w szerokich kręgach społeczeństwa. 

Dzisiaj, 23 czerwca br. podpisano porozumienie o współpracy między Muzeum Badań Polarnych w Puławach i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W uroczystości wzięli udział: rektor UMCS – prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach – dr Piotr Kondraciuk oraz członek zarządu województwa lubelskiego – Bartłomiej Bałaban.

Porozumienie nakreśla ramy wspólnych działań, w których szczególnie ważne jest zagadnienie organizacji wydarzeń naukowych i kulturalnych na rzecz rozwoju edukacji w obszarze działalności statutowej Muzeum Badań Polarnych, w tym m.in. współorganizacja konferencji, seminariów, studiów podyplomowych. Planowane są również wspólne publikacje służące popularyzacji wiedzy oraz realizowanie projektów wystawienniczych, edukacyjnych, badawczych i promocyjnych.

Co ważne, początki współpracy Muzeum Badań Polarnych w Puławach z UMCS związane są z osobą nieżyjącego już pasjonata polarnictwa – Andrzeja Piotrowskiego, który zapoczątkował gromadzenie w Puławach eksponatów związanych z wyprawami polarnymi i życiem polarników. Sama idea utworzenia muzeum pojawiła się podczas Sympozjum Polarnego, które odbyło się w Lublinie w 1987 r. Prezesem Polskiego Klubu Polarnego był wówczas ojciec lubelskiej polarystyki – prof. Kazimierz Pękala. W książce Piotra Kłysza pt. „Polscy polarnicy: zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992” czytamy: - "W dalszej części zebrania doc. dr K. Pękala z Lublina poruszył, zgłoszony już wcześniej, problem dotyczący utworzenia Muzeum Polarnego. Efektem ożywionej dyskusji było przyjęcie przez zebranych uchwały, która brzmiała: „Członkowie Klubu Polarnego w swoim dorocznym sympozjum w 1987 r. w Lublinie podejmują uchwałę, mocą której wyrażają pełne poparcie inicjatywy utworzenia Muzeum Polarnego w Kazimierzu Dolnym n/Wisłą i upoważniają Zarząd Klubu do podejmowania wszelkich działań zmierzających do realizacji tej idei. Równocześnie członkowie Klubu deklarują wszelką możliwą pomoc w gromadzeniu eksponatów dla Muzeum" (Kłysz Piotr, 1993, Polscy polarnicy: zarys historii Klubu Polarnego do roku 1992, Poznań, s. 56).

Aktualna siedziba Muzeum Badań Polarnych, mieszcząca się w dotychczasowym budynku Wydziału Zamiejscowego UMCS w Puławach, pozwala na zwiększenie powierzchni wystawienniczej i nadanie muzeum nowoczesnej, interaktywnej formy przekazywania wiedzy.

Warto podkreślić, że UMCS od dawna jest organizatorem wypraw polarnych. Od 1986 r. w Calypsobyen na Spitsbergenie znajduje się letnia stacja polarna naszej Uczelni (główna baza wypraw polarnych UMCS). Na początku czerwca 2023 r. wyruszyła 31. wyprawa, której kierownikiem jest dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS z Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku. W jej ramach realizowane są zadania dwóch projektów badawczych: SPILOD i CRIOS. Po zakończeniu wyprawy, w murach Muzeum Badań Polarnych, planowana jest wystawa fotografii autorstwa dr. hab. P. Zagórskiego, prof. UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    23 czerwca 2023