Współpraca między UMCS, Gminą Lublin i PPN-T

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Gmina Lublin oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (której częścią jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny) to sygnatariusze podpisanego dzisiaj, 9 lutego br., listu intencyjnego. Głównym celem wynikającym z zatwierdzonego dokumentu jest prowadzenie wspólnych działań w zakresie promowania i rozwijania współpracy między środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem, opartych na transferze wiedzy, technologii i innowacyjnych rozwiązaniach przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego.

Sygnatariusze listu intencyjnego za najważniejsze elementy wzajemnej współpracy uznali:

 • wspieranie przedsiębiorczości akademickiej w Lublinie, w tym wzajemną pomoc w działaniach promujących start-upy oraz spin-offy,
 • wspólne wykorzystanie potencjału i infrastruktury Centrum ECOTECH-COMPLEX do realizacji projektów B+R,
 • udział we wspólnych projektach naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych, społecznych,
 • przygotowanie oferty inwestycyjnej do wspólnie uzgodnionych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w obszarze wysokich technologii, badań i rozwoju,
 • wspólną organizację wydarzeń promujących idee przedsiębiorczości akademickiej oraz rozwijanie współpracy między środowiskiem naukowym, biznesem a samorządem.

Dzisiaj w Centrum ECOTECH-COMPLEX odbyło się spotkanie delegacji z Poznania oraz przedstawicieli uczelni i Miasta.

Uczestniczyli w nim:

Prezydent Miasta Lublin – dr Krzysztof Żuk
Rektor UMCS – prof. Radosław Dobrowolski
Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPN-T) – prof. Hieronim Maciejewski
Dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX – prof. Ryszard Naskręcki
Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin – dr Mariusz Sagan
Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin – Monika Król
Wiceprezes Zarządu Fundacji UAM ­– dr hab. inż. Marcin Śmiglak
Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – dr Justyna Adamska

Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski przypomniał, że wraz z nową kadencją władz rektorskich na funkcję dyrektora Centrum ECOTECH-COMPLEX został powołany prof. Ryszard Naskręcki, związany z Poznaniem: – Jestem wdzięczny, że w ślad za tym faktem poszły rzeczywiste kroki związane z transferem myśli i kontaktów, które w tej chwili się formalizują, a w nieodległej przyszłości zaowocują konkretnymi inicjatywami. Dziś tak naprawdę finalizujemy działania, które toczą się od kilku miesięcy. Współpraca z PPN-T to nie tylko nowe szanse i możliwości dla Centrum ECOTECH-COMPLEX i UMCS, ale także ciekawe perspektywy rozwoju dla nowoczesnego, silnie opartego na badaniach naukowych i innowacjach Lublina.

Wtórował temu Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk: – Symbioza uczelni z miastem i jego mieszkańcami stanowi dzisiaj jeden z fundamentów rozwoju. Jestem przekonany, że nawiązana współpraca, przekładająca się na realizację prestiżowych projektów badawczo-wdrożeniowych w obszarze smart city oraz wspierających rozwój inteligentnych specjalizacji lubelskiej gospodarki, dodatkowo umocni akademicką i gospodarczą pozycję Lublina. Oprócz szeregu działań mających na celu wzmocnienie oferty i dostępności usług dla lokalnych podmiotów działających w obszarze nowych technologii, badań i rozwoju, podpisany list intencyjny umożliwi także tworzenie programów skierowanych do mieszkańców miasta m.in. z obszaru zdrowia czy edukacji.

O wspólnych planach i wsparciu ze strony Parku Naukowo-Technologicznego w Poznaniu mówił jego dyrektor prof. Hieronim Maciejewski: – PPN-T funkcjonuje już od 27 lat. Pozyskaliśmy bagaż doświadczeń, którym bardzo chętnie się podzielimy. Głównym zamierzeniem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest stworzenie ekosystemu innowacyjności i rozwoju przedsiębiorczości. Samo kreowanie i transfer technologii nie ma racji bytu, jeśli nie ma odpowiedniego klimatu. Tutaj, w Lublinie, zarówno władze uniwersyteckie, jak i władze miasta widzą potrzebę rozwoju przedsiębiorczości i innowacji. Bardzo chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. PPN-T zajmuje się w dużej mierze kreowaniem przedsiębiorczości, rozwojem, ale jesteśmy również nietypowym parkiem, ponieważ jako jedyni posiadamy status jednostki naukowej. W tym tkwi nasza siła, łatwiej możemy znaleźć wspólny język z uniwersytetami oraz innymi ośrodkami badawczymi. Kluczowe jest również miejsce miasta, bo to ono kreuje perspektywy, umożliwia zakładanie nowych inicjatyw biznesowych, a przede wszystkim dąży do utrzymania talentów, które pojawiają się na uniwersytecie, i stwarza im potrzebną infrastrukturę oraz warunki do tego, żeby mogły się rozwijać.

Szczegóły współpracy omówił inicjator porozumienia prof. Ryszard Naskręcki: – Można powiedzieć, że „sprowadzam” do Lublina z Poznania to, co Poznań ma najlepsze – Poznański Park Naukowo-Technologiczny. (…) List intencyjny jest konsekwencją działań, które umożliwiły wzajemne poznanie się i tym samym budowanie atmosfery zaufania oraz merytorycznej współpracy między partnerami. Szczególne znaczenie miała wizyta dyrekcji PPN-T w Lublinie, spotkanie z władzami rektorskimi UMCS, rozmowy w Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz w Urzędzie Miasta Lublin. Kolejnym etapem była rewizyta w Poznaniu – wraz z dyrektorem Mariuszem Saganem mieliśmy okazję zapoznać się z osiągnięciami parku oraz jego imponującą infrastrukturą. W moim przekonaniu najważniejszym obszarem współpracy będzie merytoryczne wsparcie ze strony PPT-N tego, co się dzieje na styku nauka – otoczenie społeczno-gospodarcze. Poznański Park ma ogromne doświadczenie i wiedzę oraz struktury, a także europejski, globalny punkt widzenia. Transfer tych elementów do Lublina jest nam bardzo potrzebny. Mamy już wstępną mapę pewnych przedsięwzięć, które chcielibyśmy realizować. (…) Dzisiaj żadnych sukcesów nie osiąga się w izolacji. Warunkiem koniecznym do tego, aby cokolwiek robić dobrze, jest przede wszystkim współpraca oparta na zaufaniu i kompetencjach. (…) Chcielibyśmy wspierać różne działania z zakresu przedsiębiorczości akademickiej. Mam tu na myśli przede wszystkim wykorzystywanie pomysłów młodych ludzi oraz wsparcie, aby te pomysły potrafili komercjalizować i zarabiać na nich. Przedsiębiorczość akademicka jest ważnym elementem nie tylko uczelni, ale również samorządu. (…) Kolejnym jest kształcenie w zakresie kompetencji miękkich, których coraz bardziej wymaga rynek pracy. Musimy przewidywać, co będzie potrzebne na rynku za kilka czy kilkanaście lat. Ostatni element, na który chciałbym zwrócić uwagę, to pozyskiwanie środków na wspólne przedsięwzięcia. (…) Nie ma bardziej doświadczonego partnera w tym obszarze niż PPN-T, który z ogromnym sukcesem takie środki pozyskuje. Jesteśmy przekonani, że będzie nam łatwiej pozyskać finansowanie na różne działania wspólnie niż każdemu z osobna.

Dr Mariusz Sagan, Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin nawiązał do strategii miasta: – W najnowszej Strategii Lublin 2030 współpraca i koegzystencja sektorów samorządowego, biznesowego oraz edukacji jest jednym z najważniejszych obszarów naszego zainteresowania i jest niezbędna do dynamicznego rozwoju miast akademickich. Fundamentem sukcesu gospodarczego są wiedza, kreatywność i kultura przedsiębiorczości, rozwijane między innymi na uczelniach czy w firmach. Lublin dysponuje zasobami, które umożliwią dynamiczny rozwój gospodarczy w obecnej dekadzie. System edukacji w Lublinie osiąga bardzo dobre wyniki, a odsetek mieszkańców z wyższym wykształceniem należy do najwyższych w kraju. Uczelnie wyższe coraz aktywniej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu i zmieniającej się roli samorządu. Władze Lublina kładą duży nacisk na inicjowanie działań mających na celu stworzenie przyjaznego klimatu dla biznesu, a jednym z warunków rozwoju przedsiębiorstw jest dostosowanie się do warunków nowoczesnej gospodarki. Ta z kolei oparta jest na wiedzy i nowoczesnych technologiach opracowywanych m.in. na uczelniach wyższych.

*Informacje na temat Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego:

Poznański Park-Naukowo-Technologiczny, będący częścią Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od ponad 20 lat konsekwentnie łączy naukę z gospodarką i jest jedynym parkiem technologicznym w Polsce posiadającym status jednostki naukowej (kategoria naukowa A).

Misją PPN-T jest komercjalizacja wiedzy i technologii, szczególnie w obszarze chemii, fizyki, biotechnologii i IT, na bazie prowadzoncyh badań naukowych oraz unikalnych w skali kraju kompetencji i wyspecjalizowanej infrastruktury. Park oferuje wysokiej jakości usługi B+R w zakresie specjalistycznych analiz laboratoryjnych i rozwoju technologii oraz doradztwo w obszarze wdrażania innowacji oraz szkolenia wspierające kreatywne poszukiwanie rozwiązań.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny jest ważną instytucją otoczenia biznesu, od lat wspierającą rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw. W portfelu PPNT znajduje się kilkanaście spółek technologicznych, w które zainwestowano blisko 8 mln zł.

PPN-T realizuje projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne, międzynarodowe, dotyczące przedsiębiorczości akademickiej, polityki innowacyjnej czy transferu technologii. Kwota dofinansowania przekroczyła już ponad 100 mln zł.

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  9 lutego 2022