Własny Fundusz Stypendialny - wręczenie dyplomów

W roku akademickim 2016/2017 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został utworzony Własny Fundusz Stypendialny. Jest to forma dodatkowego wsparcia dla najlepszych studentów wyróżniających się wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami.

1 grudnia br. w Sali widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego różne grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów naszej Uczelni, z rąk Rektora prof. Stanisława Michałowskiego i Prorektor ds. Studenckich prof. Urszuli Bobryk, odebrały listy gratulacyjne informujące o przyznaniu stypendiów z Własnego Funduszu UMCS.

Fot. Bartosz Proll

 

Stypendium można było otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne - tzw. działalność społeczną. Zainteresowanie było ogromne - w ramach tegorocznej puli aplikowało blisko 230 osób, spośród których nagrodzono 95 najlepszych studentów i 5 doktorantów UMCS. Otrzymali oni dofinansowanie w kwocie 4 000 zł brutto, które zostanie wypłacone w dwóch transzach (pierwsza - do końca grudnia br., druga - do końca czerwca 2018 r.). Kwota tegorocznego stypendium wzrosła w porównaniu do pierwszej edycji Funduszu - z 2770 zł brutto na 4000 zł brutto.

Nowością tegorocznej edycji WFS UMCS jest szczególne docenienie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym roku studiów na naszej Uczelni i jednocześnie posiadających osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. Mowa m.in. o studentach pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy:

  • uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego, w tym co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów z grupy obowiązkowych egzaminów w części pisemnej matury lub co najmniej 85% na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym z co najmniej jednego z przedmiotów maturalnych takich jak: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, w części pisemnej matury oraz osiągnęli średnią ocen z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej na poziomie co najmniej 5.0,
  • zostali laureatami bądź finalistami olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.

Wśród laureatów tego kryterium znalazło się aż 21 studentów pierwszego roku, którzy otrzymali stypendium za osiągniecia zdobyte w szkole średniej. 

O stypendia w ramach WFS mogli także ubiegać się studenci cudzoziemcy, realizujący kształcenie na zasadach pełnej odpłatności za studia. Rozszerzeniu uległa także kategoria dotycząca osiągnięć sportowych, w której stypendia zostały przyznawane oddzielnie dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich, którzy osiągnęli wysokie miejsca (I-III) w zawodach sportowych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Idea utworzenia WFS wiąże się m.in. z realizacją głównych założeń polityki MNiSW dotyczącą podnoszenia jakości kształcenia w uczelniach wyższych, która ma być realizowana m.in. poprzez pozyskiwanie najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Funkcjonujący w Uczelni Fundusz pomaga więc pozyskać kandydatów z najlepszymi wynikami, wyróżnia najlepszych studentów i doktorantów UMCS, podnosi jakość kształcenia na kierunkach prowadzonych w naszej Uczelni, zwiększa aktywność naukową, artystyczną i sportową młodzieży oraz zapewnia wsparcie studentom cudzoziemcom, realizującym kształcenie w UMCS na zasadach pełnej odpłatności za studia.

Nabór wniosków do II edycji Własnego Funduszu Stypendialnego UMCS trwał w dniach 18-27 października 2017 r. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów pochodzi ze środków własnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

    Aktualności

    Data dodania
    6 grudnia 2017