VII Konferencja Conradowska na UMCS

W dniach 20-23 czerwca 2022 roku odbyła się VII Konferencja Conradowska pn. „Polskie ślady Josepha Conrada”, zorganizowana przez Instytut Neofilologii UMCS w ramach międzynarodowego programu badań nad Conradem realizowanego przez lubelską uczelnię oraz Columbia University Press w Nowym Jorku. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym Parlamentu Europejskiego.

Tegoroczna edycja wydarzenia była dedykowana prof. Wiesławowi Krajce (profesorowi emerytowanemu i redaktorowi naukowemu serii monografii pn. Conrad: Eastern and Western Perspectives, wydawanych przez UMCS i Columbia University Press) z okazji 50-lecia jego pracy naukowo-dydaktycznej oraz publikacji trzydziestu tomów ww. serii. 

Tak swoją fascynację J. Conradem tłumaczył prof. Wiesław Krajka: – (…) Od czasu studiów ten pisarz bardzo mnie poruszył. Spowodował katharsis intelektualno-moralno-emocjonalne. Zafascynował mnie bardziej niż jacykolwiek inni pisarze i postanowiłem mu się poświęcić. (…) Conrad wywiódł się z naszego narodu, 17 pierwszych lat spędził w Polsce, jest w nim i jego twórczości ogromny ładunek polskości, naszej mentalności, kultury, tradycji i on w jakiś sposób to udanie przetransponował na świat. (…) Zainspirowała mnie jego głębia przemyśleń, głębia wartości i jednocześnie to, że ten pisarz, mimo że tak bardzo polski,(…) jednocześnie jest pisarzem światowym, globalnym. Cały świat go czyta i znajduje w nim coś ciekawego dla siebie.

Uroczysta inauguracja wydarzenia miała miejsce 20 czerwca w Trybunale Koronnym. Kolegium rektorskie UMCS reprezentowała prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Dorota Kołodyńska, obecne były także dziekan Wydziału Filologicznego prof. Barbara Hlibowicka-Węglarz oraz dyrektor Instytutu Neofilologii dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. uczelni.

(…) Ślady związane z Conradem są tematem badań prof. Wiesława Krajki, a cała seria monografii poświęconych pisarzowi jest dostępna i popularyzowana dzięki pracy pana profesora. (…) Powiązania Josepha Conrada z miastem Lublin powinny być dla nas inspiracją i przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom, kolejnym uczniom pana prof. Krajki, jest niezmiernie istotne. Pan profesor powiązał wszystkich badaczy tematu conradowskiego, ponieważ na tej konferencji mamy ponad 60 uczestników, którzy przyjechali do nas z 14 krajów z całego świata. –  mówiła prof. Dorota Kołodyńska.

W pozostałe dni obrady konferencyjne odbywały się w budynku Wydziału Filologicznego UMCS. Wydarzeniu towarzyszyły wizyty studyjne uczestników konferencji śladami Josepha Conrada i bohaterów jego opowiadania pt. „Książę Roman” (Lublin, Lubartów, Kozłówka). Jubileusz prof. Wiesława Krajki świętowano w Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS.

W konferencji wzięli udział badacze pochodzący z: Chin, Francji, Indii, Iranu, Japonii, Kanady, Niemiec, Polski, Turcji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wygłoszonych zostało 47 referatów naukowych w języku angielskim dotyczących różnych aspektów i kontekstów twórczości Josepha Conrada.

Problematyka konferencji wyrasta z wieloletnich badań naukowych prowadzonych wcześniej w Instytucie Anglistyki, a później Instytucie Neofilologii UMCS. Twórczość Conrada stanowi udaną transmisję narodowego etosu i mentalności na skalę globalną. Jego dzieła są czytane i studiowane na całym świecie, a wizje etyczne i polityczne (dotyczące np. mechanizmów władzy oraz korupcji imperialistów i polityków, aberracyjnej psychologii anarchistów i terrorystów czy patologicznej istoty rosyjskiej mentalności i tradycji politycznej) były aktualne przez całe ostatnie stulecie oraz są aktualne do dziś.

Prowadzony przez UMCS i Columbia University Press program badań nad twórczością Josepha Conrada jest autentycznie międzynarodowy w swoim zasięgu, o czym świadczy lista badaczy, którzy wygłoszą referaty w tegorocznej konferencji, a także tych, którzy wygłosili je w poprzednich edycjach. Fenomen twórczości Josepha Conrada polega m.in. na niezwykłej otwartości na interakcję z rozmaitymi literaturami, kulturami i systemami myślenia, co w perspektywie badań komparatystycznych przynosi interesujące i oryginalne konstrukcje intelektualne.

Strona wydarzenia: www.conradcentre.umcs.eu

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    28 czerwca 2022