UMCS солідарний з Україною / UMCS solidarny z Ukrainą

Дорогі докторантки і студентки, докторанти і студенти Університету Марії Кюрі -Склодовської українського походження,

Наша університетська спільнота не може залишатись байдужою до неспокійних і динамічних змін конфлікту на українсько-російському кордоні, де порушується міжнародне право і створюється загроза для прав людини і демократії в Вашій країні.

З огляду на драматичні події, що відбуваються на очах цілого світу, прагнемо висловити нашу солідарність з українським суспільством,  а особливо з Вами, докторантами і студентами UMCS. Запевняємо Вас, що в ці важкі часи Ви можете розраховувати на підтримку зі сторони своєї Alma Mater в питаннях м.ін: субвенцій, встановлення лімітів безкоштовних місць в гуртожитках для осіб з України, зменшення оплат за навчання, а також створення додаткової кількості безкоштовних місць в рамках програми “Таланти в UMCS” - ініціативи, що уможливлює безкоштовне навчання в нашому університеті. Конкретні рішення щодо вище згаданих форм підтримки прийматимуться відповідно до розвитку політичної ситуації в Вашій державі.

Висловлюючи солідарність з Україною та її мешканцями, одночасно висловлюємо надію на мирне внормування політичної ситуації.

Ректор та проректори UMCS


Drogie Doktorantki i Studentki, Drodzy Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pochodzący z Ukrainy,

Społeczność naszej Uczelni nie może pozostać obojętna wobec niepokojącego i dynamicznie rozwijającego się konfliktu na granicy ukraińsko-rosyjskiej, naruszającego prawa międzynarodowe oraz zagrażającego prawom człowieka i demokracji w Waszym kraju.

W obliczu dramatycznych wydarzeń rozgrywających się na oczach całego świata pragniemy wyrazić naszą solidarność z całym społeczeństwem ukraińskim, a w szczególności z Wami, Doktorantami i Studentami UMCS. Zapewniamy, że w tym trudnym czasie możecie liczyć na wsparcie ze strony swojej Alma Mater w zakresie m.in.: zapomóg, ustalenia puli bezpłatnych miejsc w domach studenckich dla osób pochodzących z Ukrainy, wprowadzenia obniżki opłat za studia, a także uruchomienia dodatkowej liczby bezpłatnych miejsc w ramach programu „Talenty na UMCS” - inicjatywy, która umożliwia podjęcie bezpłatnego kształcenia na naszej Uczelni. Konkretne decyzje dotyczące ww. form wsparcia będą uzależnione od rozwoju sytuacji politycznej w Waszym kraju.

Przekazując naszą solidarność z Ukrainą i jej mieszkańcami, wyrażamy jednocześnie nadzieję na pokojowe unormowanie sytuacji politycznej.

Kolegium władz rektorskich UMCS

    Aktualności