Stanowisko władz rektorskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Позиція ректора та проректорів Університету Марії Кюрі-Склодовської у Любліні

Szanowni Państwo,

władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec bezprecedensowej agresji militarnej Rosji na Ukrainę oraz solidaryzują się z obywatelami Ukrainy w tym trudnym momencie ich historii.

Uniwersytet to wspólnota oparta na tradycyjnych, szczytnych wartościach, takich jak m.in. humanizm, współpraca, tolerancja, otwartość, wolność oraz poszanowanie prawa, w tym także praw człowieka. Studenci i doktoranci UMCS pochodzący z Ukrainy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców kształcących się na naszej Uczelni, dlatego zdecydowanie deklarujemy podjęcie kroków mających na celu wsparcie tych, których bezpośrednio dotkną skutki wojny na Wschodzie. O szczegółach i możliwościach uzyskania pomocy będziemy informować w sposób zwyczajowo przyjęty w Uniwersytecie (tj. za pośrednictwem strony internetowej Uczelni oraz w bezpośredniej korespondencji skierowanej do doktorantów i studentów z Ukrainy).

Jednocześnie prosimy całą społeczność UMCS o zachowanie spokoju, korzystanie z rzetelnych źródeł informacji, a także o solidarność z ukraińskimi członkami naszej wspólnoty akademickiej. Zachęcamy także do materialnego wsparcia organizacji humanitarnych niosących pomoc bezpośrednio na Ukrainie. Dziś najważniejsze jest wsparcie dla naszych ukraińskich przyjaciół.

Jesteśmy Państwo z Wami, Waszymi rodzinami i najbliższymi.

Kolegium rektorskie UMCS


Шановні Панство,

Керівництво Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні висловлює рішучий спротив безпрецедентній військовій агресії Росії проти України, а також висловлюють свою солідарність з громадянами України в цей важкий момент їх історії.

Університет – це спільнота, що базується на традиційних, благородних цінностях, таких як гуманізм, співпраця, толерантність, відкритість, свобода та повага до закону, у тому числі прав людини. Студенти та докторанти UMCS з України становлять найбільшу групу іноземців, які навчаються в нашому університеті, тому ми однозначно заявляємо про вжиття заходів для підтримки тих, хто безпосередньо постраждає від наслідків війни на Сході. Про деталі та можливості отримання допомоги будемо інформувати Вас у звичній для університету формі (тобто через веб-сайт університету та в прямій коренспонденції з аспірантами та студентами з України).

Водночас просимо всю спільноту UMCS зберігати спокій, користуватися надійними джерелами інформації, а також про солідарність з українськими членами нашої університетської спільноти. Також заохочуємо надавати матеріальну підтримку гуманітарним організаціям, які надають допомогу безпосередньо в Україні. Сьогодні найважливішою є підтримка наших українських друзів.

Ми з вами, вашими родинами та близькими.

Ректор та проректори UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    24 lutego 2022