Spotkanie z laureatami stypendium Ministra Edukacji i Nauki

14 studentów z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymało stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2021/2022.

19 maja br. w Sali Senatu UMCS odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia prof. Doroty Kołodyńskiej oraz Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Alicji Borzęckiej-Szajner z laureatkami i laureatami tegorocznej edycji stypendium.

Spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendium 432 studentom, których aplikacje zostały pozytywnie zarekomendowane.
Z ramienia naszej uczelni stypendium otrzymali:

Tomasz Belew – grafika
Maja Ćwiek – grafika
Michał Karpiński – grafika
Izabela Kucharska – grafika
Karolina Lasota – grafika
Dominika Marek – grafika
Jakub Skibiński – gospodarka przestrzenna
Daniel Stempurski – turystyka i rekreacja
Natalia Tukiendorf-Bączek – filologia polska
Piotr Urbański – geografia
Kamil Wroński – dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Michał Zabielski – grafika
Mykhailo Zaslavskyi – stosunki międzynarodowe
Magdalena Żuk – edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa, stypendium otrzymali najlepsi studenci repezentujący niemal wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Cieszymy się, że aż 14 osób z tej grupy to żacy naszego Uniwersytetu.

Merytorycznym rozpatrzeniem wniosków zajmował się powołany przez MEiN Zespół doradczy składający się 47 członków reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. W porównaniu do wytycznych stosowanych w konkursach w latach ubiegłych, Zespół zastosował w tym roku nowe podejście do wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych i polegające na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

Serdecznie gratulujemy studentkom i studentom naszej uczelni!

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    20 maja 2022