Spotkanie z laureatami grantów

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 na UMCS, jak i sukcesy naukowców w pozyskiwaniu grantów pokazują, że społeczność akademicka naszej uczelni stale dąży do doskonałości naukowej oraz wzmacnia swoją pozycję i prestiż na arenie krajowej. 2 lutego br. w Sali Senatu odbyło się spotkanie Rektora UMCS prof. Radosława Dobrowolskiego, Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. Wiesława Gruszeckiego oraz dyrektor Centrum Badań Naukowych Elwiry Rycaj z dwudziestoma laureatami grantów krajowych.

Rektor UMCS rozpoczął spotkanie od gratulacji: „Pragniemy Państwu serdecznie pogratulować sukcesów aplikacyjnych w różnych konkursach oraz instytucjach finansujących naukę. Bardzo się cieszymy z Państwa osobistego sukcesu, ale traktujemy to również jako sukces zarówno Instytutów, jak i całego Uniwersytetu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę, że taki wynik grantowy daje duży komfort dla kierownika projektu i jego wykonawców w samodzielności finansowej (...). W sposób symboliczny chcieliśmy dziś docenić Państwa trud i zapewnić, że jeśli chodzi o obsługę projektową – biorąc pod uwagę zaangażowanie pracowników naszych centrów, na czele z jednostką dyrektor Elwiry Rycaj – deklarujemy, że wsparcie w pilotowaniu Państwa projektów będzie z poziomu administracji centralnej realizowane na każdym etapie.”

Prof. Wiesław Gruszecki dodał: „Ruszamy z pewnego rodzaju batalią, żeby pozyskiwać jak najwięcej takich projektów w naszym Uniwersytecie.” Prorektor skierował również prośbę do zebranych osób, żeby pomagać tym, którzy chcieliby wziąć udział w konkursach grantowych, ale nie mają jeszcze doświadczenia i osiągnięć na tym polu: „To trochę taki zaczarowany krąg – przy pozyskiwaniu nowych projektów oceniane są poprzednie i trudno się przebić. Dlatego cieszymy się, że ruszyliśmy z tymi projektami i jednocześnie prosimy, aby Państwo sobie nawzajem, a także nam, pomagali. Przekazujcie sobie wskazówki, aby ułatwić i udrożnić ten proces pozyskiwania projektów. Najlepiej poszerza się swój warsztat i wiedzę dotyczącą tego, na co zwracać uwagę przy aplikacjach, ucząc się od innych.”

Głównymi bohaterami spotkania byli nasi naukowcy – laureaci projektów Narodowego Centrum Nauki: OPUS 23, MINIATURA, PRELUDIUM; konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej oraz programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”. Każdy z obecnych przedstawił profil swojej działalności naukowej oraz krótko opowiedział o zwycięskim projekcie.

Laureaci konkursu OPUS 23:

 • Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki z Instytutu Fizyki pozyskał 1 995 600 zł na realizację projektu pt. "Mechanizmy molekularne współdziałania ksantofili i retinalu w siatkówce oka człowieka".
 • Prof. dr hab. Mariusz Krawiec z Instytutu Fizyki zdobył 1 915 278 zł na realizację projektu pt. "Epitaksjalny silicen jako platforma do magazynowania wodoru w fazie stałej".
 • Dr Jacek Krzaczkowski z Instytutu Informatyki otrzymał 752 740 zł na realizację grantu pt. "Problemy spełnialności i równoważności dla skończonych algebr".
 • Prof. dr hab. Marek Rogatko z Instytutu Fizyki pozyskał 695 880 zł na realizację projektu pt. "Czarne obiekty w badaniu ciemnego sektora".
 • Prof. dr hab. Mieczysław Jałochowski z Instytutu Fizyki zdobył 688 690 zł na realizację grantu pt. "Ciemne stany w atomowych strukturach na uporządkowanych powierzchniach".
 • Dr Izabella Kimak z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa pozyskała 163 480 zł na realizację projektu pt. "Sweet Home Chicago? Wietrzne Miasto a amerykańscy pisarze polskiego pochodzenia".
 • Dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa otrzymała 135 664 zł na realizację projektu pt. "Media społecznościowe we współczesnych dystopiach literackich”.
 • Dr hab. Katarzyna Socała (nieobecna na spotkaniu) z Instytutu Nauk Biologicznych pozyskała 72 760 zł na realizację projektu pt. "Nowe pozytywne allosteryczne modulatory transportera EAAT2 dla glutaminianu jako kandydaci do terapii chorób neurologicznych i psychiatrycznych”, realizowanego w konsorcjum z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Laureaci konkursu MINIATURA:

 • Dr Mateusz Pięt z Instytutu Nauk Biologicznych pozyskał 49 500 zł, na realizację działania pt. "Szlak kwasu hialuronowego (HA) i jego receptorów (CD44, RHAMM) w regulacji GTPaz Rho i ich efektorów w modelu raka jelita grubego in vitro".
 • Dr Magdalena Wójcik z Instytutu Nauk Biologicznych (nieobecna na spotkaniu) pozyskała 48 400 zł, na realizację działania pt. "Identyfikacja i charakterystyka funkcjonalna nierizobiowych bakterii endofitycznych zasiedlających brodawki korzeniowe koniczyny białej (Trifolium repens) i łąkowej (Trifolium pratense)".
 • Dr Joanna Sumorek-Wiadro (nieobecna na spotkaniu) z Instytutu Nauk Biologicznych pozyskała 48 235 zł, na realizację działania pt. "Potencjał terapeutyczny ostolu w stosunku do odróżnicowanych i macierzystych komórek glejaka wielopostaciowego".
 • Dr Magdalena Wołoszkiewicz-Cyll z Instytutu Matematyki pozyskała 40 260 zł, na realizację działania pt. " Zachowanie brzegowe odwzorowań harmonicznych".
 • Dr Ewa Antoszek z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa pozyskała 28 367 zł na realizację działania pt. "Wrogościnność i solidarność społeczna: artystyczny aktywizm na granicy meksykańsko-amerykańskiej jako przykład walki z wykluczającymi praktykami".
 • Dr Anna Bendrat z Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa pozyskała 23 100 zł na realizację działania pt. "Retoryczna dekonstrukcja kategorii "po-za" ("out-side") we współczesnym dramacie amerykańskim na przykładzie twórczości Martyny Majok i Aleshei Harris".
 • Dr Justyna Maguś z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach pozyskała 11 952 zł na realizację działania pt. "Polska po 1989 roku w dialogu Jerzego Giedroycia z Ewą Berberyusz i Tomaszem Jastrunem".

PRELUDIUM – mgr Maria Stadnicka, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych (Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej), zdobyła 110 029 zł na realizację projektu pt. "Badanie kartometryczności europejskich planów miast z okresu zimnej wojny”.

W konkursie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w module "Dziedzictwo narodowe" - dr hab. Beata Konopska, prof. uczelni z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS, otrzymała 925 369,90 zł za projekt "Atlas Historyczny Miast Polskich: Kazimierz Dolny, Puławy, Wąwolnica".

Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej –  dr hab. Małgorzata Wrzesień z Katedry Botaniki, Mykologii i Ekologii UMCS uzyskała 113 895 zł na realizację projektu pn. "Czego potrzebują zapylacze? – edukacja ekologiczna na rzecz zachowania różnorodności owadów i roślin. "

Społeczna Odpowiedzialność Nauki:

 • Dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. UMCS z Instytutu Fizyki – projekt pn. "Eksploracja inspirowana technologią druku 3D" 400 000 zł;
 • Dr Anna Gąsior z Instytutu Matematyki "Ucz się z MaFiIą 3"  294 866 zł;
 • Mgr Anna Bukowska z Uniwersytetu dziecięcego, projekt pn. "Złoto Lubelszczyzny – Lubelski Bursztyn" – 120 582 zł;
 • Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka z Instytutu Nauk Biologicznych – "Objazdowy Festiwal Nauki" – 81 650 zł.

Na koniec spotkania laureaci otrzymali symboliczne upominki od władz rektorskich.
Serdecznie gratulujemy!

Fot. Bartosz Proll

  Aktualności

  Data dodania
  3 lutego 2023