Rozpoczęło się Sympozjum legislacyjne

Na Wydziale Prawa i Administracji UMCS rozpoczęło się dwudniowe Sympozjum legislacyjne pt. „Mechanizmy zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy”. 18 maja br. w uroczystym otwarciu wzięli udział: prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Leszek Leszczyński, dziekan WPiA prof. Anna Przyborowska-Klimczak oraz kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego i Centrum Badań nad Parlamentaryzmem UMCS dr hab. Sławomir Patyra, prof. uczelni.

Dzięki Sympozjum nasz uniwersytet stał się unikalną w skali kraju płaszczyzną spotkań teoretyków i praktyków prawa. W konferencji co roku biorą licznie udział przedstawiciele Kancelarii Sejmu i Senatu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji oraz ministerstw i innych urzędów. Podczas wydarzenia urzędnicy odpowiedzialni za obsługę procesu prawodawczego dzielą się swoimi doświadczeniami, dobrymi praktykami, a także dyskutują z naukowcami badającymi proces legislacyjny.

W tym roku uczestnicy konferencji dyskutują o efektywności mechanizmów zewnętrznego oddziaływania na proces prawodawczy. Debata rozpoczęła się od analizy teoretycznych i ustrojowych podstaw tych mechanizmów, następnie prezentowane były poszczególne narzędzia, które powinny zapewniać partycypację partnerów społecznych w procesie prawodawczym. Co ważne, podczas wydarzenia swoje wystąpienia będą mieli reprezentanci organizacji pozarządowych, samorządów zawodowych i organizacji pracodawców, którzy przedstawią swoją perspektywę udziału w procesie legislacyjnym.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica oraz Centrum Badań nad Parlamentaryzmem UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2023