Prace Zespołu ds. pomocy Ukrainie

Na początku marca na UMCS został powołany Zespół ds. pomocy Ukrainie. Gremium przewodniczy prorektor ds. ogólnych - dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni. W skład Zespołu wchodzą także: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, dziekani poszczególnych wydziałów, zastępca kanclerza ds. techniczno-majątkowych, dyrektorzy poszczególnych Centrów: Prawno-Organizacyjnego, Gospodarowania Nieruchomościami, Kształcenia i Obsługi Studiów, Kultury Fizycznej, Promocji i ACKiM, rzecznik prasowy, pełnomocnik rektora ds. pomocy Ukrainy oraz Dariusz Gaweł.

Podczas cotygodniowych spotkań Zespołu koordynowane są działania wspierające ukraińskich studentów, doktorantów i pracowników naszej uczelni. 25 marca br. odbyło się kolejne zebranie, podczas którego poinformowano o dotychczasowych czynnościach władz uniwersytetu, podjętych w celu zapewnienia wsparcia studentom, doktorantom, pracownikom UMCS pochodzącym z Ukrainy.

Na naszej uczelni na bieżąco realizowane są wypłaty zapomóg dla studentów, obniżane opłaty za studia (na wnioski studentów zaaprobowane przez dziekanów), a także podejmowane są decyzje o indywidualnej organizacji studiów. Otrzymujemy  zapytania od studentów z Ukrainy nt. możliwości przeniesienia na UMCS z innych uczelni ukraińskich w celu kontynuacji nauki. Zapytania są analizowane i przekazywane na poszczególne Wydziały. Przeprowadzono również zbiórkę finansową i zbiórkę darów rzeczowych, transport których w kilku turach został przekazany za wschodnią granicę. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców organizuje bezpłatne kursy języka polskiego, w których uczestniczy już ponad 220 osób.

Uczelnia zaangażowała się także w świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej, z których aktywnie korzysta ukraińska społeczność. W przestrzeni wspólnej w Chatce Żaka prowadzone są z kolei działania animacyjne dla ukraińskich dzieci i młodzieży, a na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Lublin dom studencki Helios został przekazany na potrzeby zakwaterowania uchodźców z terenów objętych działaniami wojennymi. 

Do uczelni stale wpływają prośby od instytucji publicznych, jednostek kultury czy organizacji pozarządowych o wsparcie językowe i organizacyjne przez wolontariuszy UMCS. Nasi studenci udzielają pomocy m.in.: Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, stowarzyszeniu Homo Faber, Centrum Interwencji Kryzysowej, szpitalom, w tym: Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu przy ul. Chodźki oraz Szpitalowi Klinicznemu nr 4 przy ul. Jaczewskiego. Członkowie Koła Naukowego Pedagogów i Animatorów Zabawy UMCS wspomagają również w prowadzeniu aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy na terenie Lublina. Kilkuset przedstawicieli naszego środowiska akademickiego jest zaangażowanych w prace wolontariackie koordynowane nie tylko przez uniwersytet, ale biorą także aktywny udział w licznych akcjach zarówno indywidualnie, jak i na prośbę poszczególnych instytucji.

Do 23 marca br. do Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS wpłynęło kilkadziesiąt CV naukowców oraz nauczycieli akademickich z uniwersytetów ukraińskich. CWM utrzymuje kontakt z dyrektorami Instytutów oraz dziekanami w celu analizy przesłanych dokumentów lub możliwości zatrudnienia naukowców. Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej uruchomił także program stażowy dla naukowców uciekających z terenów Ukrainy. Nasza jednostka kontaktuje się także bezpośrednio z naukowcami, przesyłając im ofertę dot. otwartych naborów wniosków w programach stażowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Cały czas prężnie działa również specjalna strona internetowa: www.ukraina.umcs.pl, na której zamieszczane są treści w językach ukraińskim i polskim dot. kompleksowych działań UMCS oraz różnorodnych form wsparcia studentów i doktorantów z Ukrainy. Na dedykowany e-mail: ukraina@umcs.pl na bieżąco spływają i są procedowane różnorodne sprawy związane z obecną sytuacją.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom wspólnoty akademickiej za dotychczasowy, aktywny udział we wszystkich formach pomocy i okazane serce. Mamy jednocześnie nadzieję, że wsparcie naszych wschodnich sąsiadów będzie miało charakter długofalowy.

 Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    25 marca 2022