Partnerzy Centrum Europejskiego z wizytą na UMCS

Centrum Europejskie UMCS powstało na podstawie Zarządzenia nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Centrum Europejskie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Powstanie Centrum Europejskiego UMCS było wynikiem działań ze strony Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Politologii oraz Dziennikarstwa UMCS w celu wzmocnienia współpracy z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi w zakresie problematyki integracji europejskiej. Partnerami Centrum Europejskiego UMCS są aktualnie: Uniwersytet Lotaryński w Nancy, Centrum Europejskie w Nancy, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz miasta Nancy i Lublin.

2 grudnia 2019 r. odbyło się II posiedzenie Rady Programowej Centrum Europejskiego UMCS. Uczestnicy spotkania wyznaczyli dalsze kierunki aktywności jednostki. Posiedzenie, które odbyło się w godzinach wieczornych, zostało jednak poprzedzone międzynarodowym spotkaniem naukowym (trzecim w cyklu spotkań nieoficjalnie określanych jako „EU Law & Policies”) zorganizowane we współpracy z Urzędem Miasta Lublin. Omawiane spotkanie otworzył prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS. Najpierw wystąpił prof. Yves Petit (dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Lotaryńskiego) z wykładem na temat umowy międzynarodowej zawartej pomiędzy Unią Europejską a MERCOSUR. Następnie Jean-Michel Berlemont (zastępca Prezydenta Miasta (Mera) Nancy) oraz Krzysztof Stanowski (dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin) zaprezentowali trwającą ponad 32 lata współpracę między miastem Nancy a miastem Lublin. Natomiast Joanna Szeląg (kierownik referatu ds. protokołu i organizacji wizyt oficjalnych Urzędu Miasta Lublin) zaprezentowała ofertę stażową w Nancy dedykowaną studentom posiadającym znajomość języka francuskiego. Poranne spotkanie naukowe odbyło się w ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki. Poprzez działania Centrum Europejskiego UMCS udało się uzyskać zgodę na umieszczenie logo 2019 Polsko-Francuski Rok Nauki w celu oznaczenia opisywanego wydarzenia. Szereg informacji dotyczących współpracy polsko-francuskiej w interesujący sposób przedstawił jeden z „ojców” Centrum Europejskiego UMCS – Czesław Bartela, konsul honorowy RP w Nancy. Na koniec pierwszej części spotkania sama moderująca sympozjum – dr Kinga Wernicka, dyrektor Centrum Europejskiego UMCS oraz adiunkt w Katedrze Prawa UE WPiA UMCS – zaprezentowała projektowaną ofertę podwójnego dyplomowania w zakresie nowego kierunku studiów powstałego na Wydziale Prawa i Administracji, to jest prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. W bieżącym roku akademickim między Uniwersytetem Lotaryńskim a UMCS-em zostanie zawarta umowa o podwójnym dyplomowaniu, która umożliwi absolwentom wyżej wymienionego kierunku studiów uzyskanie dyplomu naszej Alma Mater oraz Uniwersytetu Lotaryńskiego. Oferta podwójnego dyplomowania jest kierowana do osób znających język francuski na poziomie B2. Pierwsi studenci rozpoczną studia na wskazanym kierunku w roku akademickim 2019/2020.

Następnie delegacja francuska spotkała się z uczestnikami programu szkoleniowego INTER PRO UMCS, który dzięki współpracy Centrum Europejskiego UMCS z Uniwersytetem Lotaryńskim mógł odbyć się w Nancy (projekt „Zintegrowany UMCS” był  współfinansowany ze środków UE w ramach osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działąnie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020). Spotkaniu przewodniczyli prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Rektor UMCS oraz prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS. W toku zorganizowanego spotkania uczestnicy programu szkoleniowego w Nancy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat przeprowadzonego w Nancy programu szkoleniowego oraz zaproponować dalsze formy współpracy również w ramach funkcjonującego Centrum Europejskiego UMCS.

Tego dnia reprezentanci delegacji związanej z Nancy (Jean-Michel Berlemont, prof. Yves Petit oraz Czesław Bartela) oraz przedstawiciele UMCS-u (prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz dr Kinga Wernicka) spotkali się również z dr. Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Miasta Lublin. Miasto Lublin i miasto Nancy zawarły porozumienie o współpracy 32 lata temu. Współpraca między miastami (również w obrębie sektora akademickiego) jest przedmiotem zainteresowania obydwu partnerów. Wiele aktywności Centrum Europejskiego UMCS i wiele inicjatyw projektowanych przez ww. jednostkę ogólnouczelnianą jest możliwa dzięki wspólnym działaniom z urzędami poszczególnych miast (np. realizacja projektu „Świadomy obywatel UE” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego czy program stażowy dla studentów i pracowników naukowych).

Uwiecznieniem obecności w UMCS-ie partnerów Centrum Europejskiego UMCS z Francji był wykład prof. Yves Petit na temat brexitu przeprowadzony w siedzibie Centrum Europejskiego UMCS w dniu 3 grudnia 2019 r. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu comiesięcznych spotkań organizowanych przez Centrum Europejskie UMCS pt. UE. Trudne rzeczy prostymi słowami. Podobnie jak spotkanie naukowe z dnia 2 grudnia 2019 r. również wykład z dnia 3 grudnia 2019 r. był oznaczony logo Polsko-Francuskiego Roku Nauki.  

Tekst: dr Kinga Wernicka
Zdjecia:  Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2019