List Rektora UMCS do społeczności akademickiej na nowy 2022 rok

Szanowni Państwo,
członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,

pandemiczne realia towarzyszyły naszej wspólnocie przez ubiegły rok, niejednokrotnie skłaniając nas do redefinicji celów. Mimo wszystko funkcjonowanie Uniwersytetu nie zostało zatrzymane, a nasza akademicka społeczność dzielnie mierzyła się z rzeczywistością i dokładała wszelkich starań, aby sprostać kolejnym wyzwaniom. Zaowocowało to wieloma znaczącymi inicjatywami oraz sukcesami zarówno w sferze naukowej i dydaktycznej, jak i kulturalnej, sportowej czy organizacyjnej.

Mówiąc o sukcesach i wyróżnieniach, warto wspomnieć, że nasz Uniwersytet, podobnie jak w ubiegłym roku, został sklasyfikowany w światowym rankingu CWUR – Center for World University Rankings 2021-2022, w którym uwzględniono blisko 20 tysięcy szkół wyższych z całego świata. W zestawieniu tym UMCS uplasował się na wysokiej 1496. pozycji, zajmując 25. miejsce wśród uczelni polskich oraz najwyższe miejsce wśród uczelni z Polski Wschodniej. Nasza Uczelnia po raz pierwszy została także sklasyfikowana na 1201. pozycji w najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Ranking 2022. Wynik ten cieszy tym bardziej, ponieważ uzyskaliśmy wysokie noty we wskaźniku pn. „badania”, który odnosi się do strategicznego obszaru działania UMCS. W minionym roku aż 18 naukowców związanych z naszą Alma Mater znalazło się w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie – World’s Top 2% Scientists. Sklasyfikowany w powyższym zestawieniu prof. Jaco Vangronsveld znalazł się także po raz czwarty na prestiżowej liście najczęściej cytowanych naukowców świata według bazy Web of Science. Cieszymy się również z międzynarodowego sukcesu prof. Marka Pietrasia, który otrzymał prestiżowy tytuł: „Najlepszego Zagranicznego Naukowca 2021 roku na Ukrainie”.

Nie sposób tutaj wymienić wszystkich osiągnięć członków naszej akademickiej wspólnoty, jednakże laureatom różnego rodzaju prestiżowych konkursów oraz osobom docenionym w różnych obszarach działalności składam serdeczne gratulacje. Z satysfakcją przyjmuję fakt, że praca naukowo-badawcza kadry UMCS pozytywnie wpływa na wzrost pozycji naukowej i wizerunek naszego Uniwersytetu.

Rozpoczynając w 2020 r. kadencję kolegium rektorskiego, wśród zadań w obszarze nauki oraz współpracy międzynarodowej, za priorytetowe uznaliśmy zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczności naszego Uniwersytetu wynikających bezpośrednio ze zbliżającego się terminu ewaluacji osiągnięć naukowych w kraju. Za ważne i celowe uznaliśmy również kontynuowanie oraz poszerzanie o kolejne elementy systemu motywacyjnego funkcjonującego w Uczelni. W jego ramach przyznawane są bonusy finansowe kierownikom projektów badawczych oraz nagrody z tytułu publikacji artykułów w czasopismach wysoko punktowanych. Widoczne są już rezultaty wprowadzenia tego rodzaju systemów, chociażby w kontekście wzrostu liczby publikacji naszych pracowników w wysoko punktowanych czasopismach. We współpracy z władzami naszego miasta kontynuujemy program „Research in Lublin”, a dla wybitnych badaczy, którzy zdecydowali się utworzyć grupy badawcze w naszym Uniwersytecie, wprowadziliśmy dodatkową zachętę w formie grantów w wysokości 25 000 zł, dedykowanych rozwinięciu działalności (tzw. „installation grants”). Istotną nową formą wsparcia młodych badaczy prowadzących działalność naukową w UMCS jest system „minigrantów”.

Ma on umożliwić przeprowadzenie badań wstępnych, których wyniki będą mogły być wykorzystane przy aplikowaniu do instytucji finansujących badania naukowe, podnosząc jakość i konkurencyjność tych wniosków. Dzięki zaangażowaniu finansowemu naszego partnera Santander Bank Polska wprowadziliśmy również system minigrantów dla doktorantów.

Rok 2021 to także czas intensyfikacji rozwoju kadry badawczo-dydaktycznej oraz aktywności grantowej naszych pracowników. Cieszy wzrost liczby profesorów w naszej uczelni – aktualnie UMCS zatrudnia aż 161 profesorów. W minionym roku zrealizowaliśmy łącznie ponad 130 projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Nasi pracownicy i doktoranci UMCS wykazali się także znaczącym zaangażowaniem w pozyskiwanie środków na realizację kolejnych przedsięwzięć badawczych i popularyzujących naukę. Złożyli łącznie prawie 200 wniosków w konkursach NCN, MEiN, FP, MKiDN i otrzymali środki finansowe o łącznej wartości prawie 5,1 mln zł na realizację swoich zamierzeń badawczych. Ponadto uzyskaliśmy łącznie ponad 1,9 mln zł na działania w zakresie umiędzynarodowienia sfery badawczej oraz zrealizowaliśmy 33 inicjatywy badawcze i projekty międzynarodowe finansowane z programów NCN, NAWA, NCBR oraz programu ramowego KE-Horyzont 2020.

Jednym ze strategicznych celów w obszarze nauki, jakie postawiliśmy sobie wraz z rozpoczęciem kadencji, jest także znaczące ożywienie działalności ECOTECH-COMPLEX Centrum Analityczno-Programowego dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku. W tym duchu powołana została nowa Rada Programowa oraz dyrektor Centrum – wybitny menedżer nauki – prof. Ryszard Naskręcki. Efekty działań nowej dyrekcji pozwalają patrzeć z ogromną nadzieją na przyszłość tej jednostki, zwłaszcza w kontekście poszukiwania i rozwijania nowych koncepcji badawczo-rozwojowych Centrum.

Ważnym obszarem aktywności naszego Uniwersytetu jest kształcenie doktorantów. Działalność trzech szkół doktorskich afiliowanych przy UMCS związana jest bezpośrednio z prowadzeniem badań naukowych w instytutach. W mijającym roku poszerzone zostało grono partnerów tworzących Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych o Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie. Ponadto Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych rozszerzyła katalog dyscyplin o nauki muzyczne oraz archeologię. Udało nam się również pozyskać środki na realizację strategicznego projektu z NAWA pt. „Doctoral Schools – Young Success in Globalized World of Science” w ramach programu STER – Umiędzynarodowienie szkół doktorskich w wysokości 2 mln zł, które przeznaczymy na systemowe wsparcie umiędzynarodowienia naszych szkół doktorskich.

Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej podtrzymujemy i rozwijamy współpracę międzynarodową. Podpisaliśmy wiele umów bilateralnych z uniwersytetami europejskimi i kontynuowaliśmy prace w ramach projektów międzynarodowych. Prowadzimy również intensywne działania zmierzające do zacieśnienia strategicznej współpracy z Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu (Republika Czeska) oraz z Katolickim Uniwersytetem w Leuven (Belgia).

Nadal  prowadzimy kształcenie w trybie hybrydowym, co oznacza, że zajęcia są prowadzone zarówno w systemie zdalnym – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak i w formie stacjonarnej – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Pomimo trwającego już drugi rok kryzysu związanego z pandemią oraz postępującego niżu demograficznego utrzymaliśmy wskaźniki rekrutacyjne na poziomie podobnym do tego z lat ubiegłych. W roku akademickim 2021/2022 społeczność Uniwersytetu powiększyła się o ponad 7200 nowych studentów, w tym ok. 700 obcokrajowców. Bardzo się cieszę, że tak liczna grupa młodych ludzi, również spoza granic naszego kraju, zaufała właśnie nam, rozpoczynając naukę na UMCS. Staramy się co roku rozszerzać naszą ofertę, odpowiadając na wymagania zmieniającego się rynku pracy. Podczas ostatniej rekrutacji zaproponowaliśmy kandydatom osiem nowych kierunków. Aktualnie pracujemy m.in. nad uruchomieniem studiów z zakresu Technical Physics czy Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Dążymy także do stałego podnoszenia jakości i innowacyjności procesów kształcenia, tym bardziej jest mi niezwykle miło poinformować Państwa, że kierunki studiów oraz kształcenie doktorantów prowadzone przez Wydział Chemii UMCS przeszły pozytywnie akredytację European Chemistry Thematic Network (ECTN) i 29 grudnia 2021 r. otrzymały 3 międzynarodowe certyfikaty ECTN Chemistry Eurobachelor, ECTN Chemistry Euromaster i ECTN Chemistry Doctorate Eurolabel. To pierwsze międzynarodowe akredytacje w UMCS, a ich uzyskanie jest równoznaczne z uznaniem najwyższych standardów europejskich w zakresie jakości kształcenia.

Ponadto w obszarze kształcenia i obsługi studiów duży nacisk położyliśmy na realizację zadań związanych z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji na studia, kształcenia i prowadzenia działalności naukowej. W tym celu zainicjowano m.in. działalność OPTIMUM – zespołu ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Nasza Uczelnia przystąpiła także do realizacji projektu pn. „Asystent Studenta z ASD” oraz projektu „Dostępny UMCS”, w ramach którego m.in. prowadzono prace nad Strategią Projektowania Uniwersalnego oraz Strategią Odpowiedzialności Społecznej.

Pomimo obostrzeń i ograniczeń wynikających z pandemii zauważalna była także współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która przynosi wymierne korzyści. Doskonałym przykładem w tym zakresie jest projekt Lubelskiej Unii Cyfrowej, do którego przystąpił nasz Uniwersytet (wraz z czterema pozostałymi uczelniami publicznymi z Lublina). LUC ma za zadanie usprawnić dydaktykę, naukę i obsługę administracyjną na uczelniach. Projekt ten, realizowany w ramach Lubelskiego Związku Uczelni, otrzymał finansowe wsparcie w wysokości 1 mln zł na rozwój swojej działalności.

W maju 2021 r. powołaliśmy  Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska (CeReClimEn, Centre for Climate Change and Environmental Research). Zgłoszonych zostało kilkadziesiąt propozycji projektowych, które będą zrealizowane w formule kilkunastu Ośrodków Wewnętrznych Centrum CeReClimEn. Jednostki te będą zajmowały się m.in. zintegrowaną analityką chemiczną, biologiczną, geograficzną, przestrzenną, badaniami w kierunku śladu węglowego, rozwoju technologii wodorowych czy rekonstrukcji klimatycznych sięgających nawet kilkadziesiąt milionów lat wstecz. Z dużą nadzieją patrzymy także na projekty przedsięwzięć strategicznych związanych z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku, złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego i wstępnie zakwalifikowane do realizacji. Projekty takie jak: „Ogród Botaniczny UMCS jako centrum ochrony różnorodności biologicznej i ośrodek edukacji przyrodniczo-ekologicznej wraz z Eksploratorium Ekologiczno-Środowiskowym w Guciowie”, „Otwarta Biblioteka Główna UMCS w Lublinie” czy „Laboratorium Badań Środowiskowych o rozszerzonym poziomie bezpieczeństwa” przyczynią się nie tylko do rozwoju naszego Uniwersytetu, ale także pozwolą UMCS na utrzymanie silnej pozycji w gronie jednostek badawczo-rozwojowych naszego regionu. Nasza uczelnia zaangażowała się również w przygotowanie projektu pn. „Green Human Space” autorstwa Starostwa Powiatowego w Lublinie, który realizowany będzie w ramach przyjętego przez UE kontraktu programowego województwa lubelskiego. W minionym roku udało nam się również uzyskać środki finansowe w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości w kwocie 1 mln zł, które przeznaczymy na dalszy rozwój uczelni.

W minionym roku Uczelnia pozyskała także nowych partnerów biznesowych. Warto tutaj wspomnieć m.in. o Asseco Data Systems S.A. – spółce należącej do grupy kapitałowej Asseco, szóstego największego producenta oprogramowania w Europie, Centralnym Ośrodku Informatyki– największej w kraju firmie realizującej projekty IT dla sektora publicznego, o współpracy badawczo-rozwojowej UMCS, Gminy Lublin, MPWiK i spółki Nexbio czy porozumieniu zawartym ze Stowarzyszeniem Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY.

W Uniwersytecie trwają także intensywne prace nad komercjalizacją badań. Powołaliśmy spółkę celową UMCS Synergia oraz dofinansowaliśmy kilkanaście innowacyjnych pomysłów w ramach projektu Inkubator 4.0, realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. W 2021 r. z sukcesem zakończono negocjacje i udzielono licencji na 4 wynalazki objęte ochroną patentową, dotyczące sposobu otrzymywania i oczyszczania substancji produkowanych przez bakterie zwanych czynnikami Nod, stanowiących składnik aktywny preparatu stymulującego wzrost roślin uprawnych. Umowa została zawarta między UMCS a firmą INTERMAG z Olkusza oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach. Kolejne działania komercjalizacyjne w sferze nauka – biznes planowane na 2022 r. są związane z pracami objętymi wewnętrznymi konkursami grantowymi na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach „Inkubatora Innowacyjności 4.0”. Rozwijane jest rozwiązanie WAXO, służące do badania zanieczyszczenia wosku pszczelego, które zostało w grudniu ub.r. zgłoszone do międzynarodowej ochrony patentowej. Łącznie w minionym roku Uczelnia zgłosiła do ochrony w Urzędzie Patentowym RP 6 wynalazków oraz dokonała 3 zgłoszeń do ochrony międzynarodowej, zgłoszono również 1 wzór użytkowy, 1 wzór przemysłowy i 2 znaki towarowe. UMCS udzielono: 1 prawa ochronnego na wzór użytkowy, 1 prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, 1 prawa ochronnego na znak towarowy oraz 21 patentów. Ponadto jeden patent uzyskano w USA.

Informatyzacja Uczelni jest naszym priorytetem – szczególnie w okresie postępującej pandemii, która przyspieszyła pewne procesy. Jesteśmy jedną z wiodących uczelni, która korzysta z systemów informatycznych i wdrażamy kolejne, które ułatwią realizację procesów wewnętrznych UMCS i relacji Uniwersytetu z otoczeniem oraz zmniejszą ryzyko cyfrowe naszego funkcjonowania w sferze badań, dydaktyki i administracji. Między innymi z powyższych powodów wdrażamy narzędzia informatyczne, które pozwolą na bezpieczne korzystanie z kont elektronicznych naszych użytkowników, w efekcie połączenia i zabezpieczenia wszystkich platform, z których korzysta nasza społeczność. Druga połowa roku przyniosła także uruchomienie w systemie USOS narzędzi do przeprowadzania oceny okresowej nauczyciela akademickiego (USOS EVA), co pozwoliło na odejście od tradycyjnych ocen papierowych oraz umożliwiło przeprowadzenie w krótkim czasie obowiązkowej oceny okresowej niemal wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych UMCS. Finalizowane są również prace wdrożeniowe nowego systemu elektronicznej oceny pracowników niebędących nauczycielami (oceny tej grupy pracowniczej odbywać się będą w module kadrowo-płacowym SAP), zakończono migrację pracowniczych kont poczty elektronicznej do MS Exchange. W perspektywie kolejnego roku czekają nas m.in. następne wdrożenia elektronicznego modułu zamówień publicznych w jednostkach UMCS.

Jednym z kluczowych wdrożeń, realizowanych obecnie, jest także repozytorium publikacji naukowych naszych pracowników, co pozwoli nie tylko na zgromadzenie dorobku naukowego pracowników w jednym systemie informatycznym, ale także – w perspektywie prac realizowanych m.in. w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej oraz wspomnianego projektu Otwartej Biblioteki Głównej, na stworzenie centralnego repozytorium cyfrowego Biblioteki Głównej i udostępnienie posiadanych zasobów szerszemu gronu odbiorców.

Jestem zwolennikiem współdziałania, sieciowania i kooperacji między uczelniami, dlatego stale rozwijamy współpracę w ramach Lubelskiego Związku Uczelni. Integrując charakterystyczne dla każdej uczelni funkcje, mamy szansę znacznie zwiększyć możliwości pozyskiwania środków na działania indywidualne oraz wytworzyć wartości wynikające ze współpracy m.in. w obszarze dydaktycznym, naukowym czy komercjalizacyjnym. Działając razem, udało nam się zrealizować kilka naprawdę udanych inicjatyw. Można tutaj wspomnieć m.in. o wspólnym zapraszaniu zagranicznych profesorów wizytujących czy działaniach zaplanowanych w ramach Lubelskiej Unii Cyfrowej i Wschodniego Centrum Medycyny Cyfrowej. Zainicjowaliśmy także akcję pn. „Przystanek Szczepienie”, która przyniosła bardzo dobre rezultaty – przez 23 dni zaszczepiliśmy blisko 2700 osób, przyczyniając się tym samym do wzrostu bezpieczeństwa epidemicznego naszego lubelskiego ośrodka akademickiego. Trwają także zaawansowane prace nad utworzeniem kilku nowych kierunków studiów, które mają być prowadzone wspólnie przez różne uczelnie. Wśród nich jest wzornictwo przemysłowe realizowane przez nasz Wydział Artystyczny, Politechnikę Lubelską i Uniwersytet Przyrodniczy, wychowanie fizyczne oraz Sustainable development (kierunek anglojęzyczny). Chcemy również wprowadzić rozwiązania, które ułatwią studiowanie, np. stworzyć wspólną kartę biblioteczną dla wszystkich studentów i pracowników naszych uczelni oraz podobną w założeniu kartę sportową, umożliwiającą wejścia do akademickich obiektów sportowych.

Miniony rok obfitował w wiele doniosłych dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej momentów, takich jak nadanie tytułu doktora honoris causa UMCS światowej sławy naukowcowi prof. Yurijowi Oganessianowi oraz prof. Stefanowi Sokołowskiemu przez Instytut Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, obchody jubileuszu 75-lecia Muzeum Zoologicznego czy 30-lecia „Wiadomości Uniwersyteckich”. Oficjalnie zainaugurowaliśmy także działalność Parku Iluminacji w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Warto podkreślić, że jest to pierwsza tego typu atrakcja w regionie, dzięki której Ogród może funkcjonować również w sezonie jesienno-zimowym. Do tej pory Park Iluminacji odwiedziło już blisko 40 tysięcy osób.

Wielkim świętem dla Uniwersytetu była także 17. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki, którego gospodarzem i głównym organizatorem był UMCS. W ramach Festiwalu zgłoszono 1370 polskich i obcojęzycznych projektów, w których przygotowanie zaangażowało się bezpośrednio ponad 1600 osób. Łączny czas trwania wszystkich wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, warsztatów itp. wyniósł 2580 godzin, co daje 3,5 miesiąca stałego obcowania z nauką. W ramach Festiwalu odbył się spektakularny pokaz fontann na Placu Litewskim oraz Lubelski Piknik Naukowy. Gościliśmy także znamienitych popularyzatorów nauki: prof. Jerzego Bralczyka, prof. Charlesa H. Bennetta, prof. Roberta Hubera czy Dawida Łasińskiego. Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach lokalnych i ogólnopolskich, a LFN znalazł się w finale prestiżowego konkursu „Popularyzator Nauki 2021” organizowanego przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Nasza Uczelnia tradycyjnie wsparła także różnego rodzaju akcje społeczne i charytatywne, takie jak m.in.: dawstwa krwi i osocza ozdrowieńców, Szlachetna Paczka, Rodacy Bohaterom czy zbiórka darów dla osób w kryzysie bezdomności. UMCS zorganizował także Zakładowy Punkt Szczepień przeciw COVID-19 oraz zainicjował szczepienia przeciwko grypie dla pracowników.

W minionym roku doświadczyliśmy także kilku trudnych i smutnych momentów. Odeszły od nas 22 osoby, które były związane z naszym Uniwersytetem i odegrały w nim istotną rolę. Należy tutaj wspomnieć o byłym Rektorze UMCS i wybitnym uczonym prof. Wiesławie Skrzydle, który cieszył się ogromnym szacunkiem w środowisku naukowym, a jego praca na rzecz społeczności akademickiej znacząco przyczyniła się do rozwoju kadry naukowej oraz uczelnianej infrastruktury.

Rozwój różnych sfer aktywności akademickiej nie ogranicza się wyłącznie do nauki i dydaktyki, dlatego stale wspieramy sport oraz kulturę akademicką. Nie mam wątpliwości, że dzierżymy palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o nową odsłonę kultury studenckiej w Polsce. W Akademickim Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka na nowo zbudowaliśmy narzędzia mające na celu zachęcenie studentów do udziału w kulturze. Wzmocniona została także rola Chatki Żaka jako lidera wśród jednostek kultury studenckiej w Polsce, m.in. dzięki organizacji Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. Jestem przekonany, że w tym zakresie wyznaczamy trendy i stanowimy wzór dla innych uczelni. Musimy jednocześnie pamiętać, że kluczowe w tym obszarze jest także sieciowanie i działania wspólne oraz potrzeba uzyskania niezbędnego wsparcia finansowego, dlatego razem z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukujemy rozwiązań formalnoprawnych w tym zakresie.

Rok 2021 obfitował także w liczne sukcesy naszych studentów sportowców. Na pierwszy plan wysuwa się spektakularny i historyczny sukces naszych studentek: Małgorzaty Hołub-Kowalik i Malwiny Kopron, które zdobyły medale na XXXII Letnich Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

Obecnie UMCS jest w stabilnej sytuacji finansowej, pomimo dużego zaangażowania w sztandarową inwestycję dotyczącą nowej siedziby Instytutu Pedagogiki na Kampusie Zachodnim im. Unii Lubelskiej. Realizacja i finalizacja tego przedsięwzięcia jest szczególnie wymagająca z uwagi na trudną sytuację na rynku materiałów i usług budowlanych. Obiekt zostanie oddany do użytkowania z początkiem 2022 roku. Aktualnie na naszej Uczelni trwają również zaawansowane prace remontowe i modernizacyjne Domu Studenta „Zana” oraz Wydziału Prawa i Administracji. Roboty budowlane w obu budynkach zakończą się w pierwszej połowie 2022 r. Pragnę również poinformować Państwa, że udało nam się uzyskać dodatkowe środki budżetowe w wysokości 5 mln zł, które przeznaczymy na modernizację budynku Biblioteki Głównej UMCS z uwzględnieniem potrzeb działalności Lubelskiego Związku Uczelni oraz Lubelskiej Unii Cyfrowej, a także dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2 mln 900 tyś. zł na modernizację hali basenowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami technicznymi w Centrum Kultury Fizycznej.

Szanowni Państwo,

w nadchodzącym nowym roku życzę wszystkim Państwu i Państwa bliskim spokoju, ciepła, wzajemnej życzliwości oraz dużo zdrowia. Niech 2022 rok przyniesie pomyślność, sukcesy oraz wartościowe inicjatywy i działania. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i codzienną sumienną pracę. Zapewniam, że wraz z kolegium rektorskim pozostajemy otwarci na współpracę oraz wymianę myśli, pragnąc wspólnie tworzyć wyjątkową społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i działać na rzecz budowania renomy oraz naukowego dorobku naszej Alma Mater.

Z wyrazami szacunku
Radosław Dobrowolski
Rektor UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    11 stycznia 2022