Konferencja Katedr Finansów w Lublinie

"Konferencja Katedr Finansów - Finanse dla rozwoju" to cykliczne wydarzenie naukowe środowiska akademickiego w Polsce związane z nauką o finansach. Tegoroczna edycja, organizowana przez Wydział Ekonomiczny UMCS, zgromadziła ok. 300 uczestników, w tym ponad 100 profesorów z 35 krajowych ośrodków naukowych, przedstawicieli wydawnictw naukowych (Difin, CeDeWu, PWN) oraz wielu innych instytucji. Wydarzenie odbyło się w dniach 18-20 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

fot. Bartosz Proll

Tematem wiodącym konferencji było zagadnienie „W jaki sposób współczesne banki, zakłady ubezpieczeń i inne instytucje finansowe mogą i powinny wspierać wzrost gospodarczy, nie zapominając o lokalnych potrzebach rozwoju gospodarczego”. Obrady merytoryczne przebiegały  w ramach wielu sesji, w tym: sesji panelowej, plenarnej, 11 sesji tematycznych oraz sesji plakatowej. Na konferencję zgłoszono łącznie 176 artykułów naukowych.

W sesji panelowej pt. "Finanse dla rozwoju - dostępność kapitału, współpraca interesariuszy, dyfuzja innowacji" udział wzięli zarówno wybitni przedstawiciele nauki, jak i praktyki, w tym m.in. Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz.

Problematyka finansowania rozwoju gospodarczego była kontynuowana również na sesji plenarnej, podczas której eksperci rozmawiali o roli banków centralnych w kontrolowaniu inflacji, polityce makroostrożnościowej czy roli kapitału zagranicznego w sektorze bankowym. Referat wprowadzający wygłosiła prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej obecnej kadencji.

W ramach sesji tematycznych dyskutowano m.in. na temat niestandardowych instrumentów polityki pieniężnej banku centralnego, oceny systemów podatkowych w państwach UE, kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, przyczynach kryzysu ubezpieczeń emerytalnych, finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,  dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego oraz planowania finansów osobistych. 

    Aktualności

    Data dodania
    22 września 2017