Kolejna odsłona współpracy UMCS i Powiatu Lubelskiego

28 marca br. w Centrum ECOTECH-COMPLEX Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Powiat Lubelski podpisali ramową umowę o współpracy, m.in. w obszarze realizacji przedsięwzięcia pn. Green Human Space w Pszczelej Woli. To kolejna odsłona współpracy uczelni z Powiatem Lubelskim, z którym UMCS aktywnie współdziała zarówno na płaszczyźnie naukowej, badawczo-rozwojowej, jak i edukacyjnej.

W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli: rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS prof. Zbigniew Pastuszak, starosta lubelski Zdzisław Antoń i dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Lublinie Waldemar Wapiński.

Rektor UMCS zaznaczył na wstępie, że instytucje współpracują ze sobą owocnie już od wielu lat i na różnych płaszczyznach, zarówno tych naukowo-badawczych, dydaktycznych, jak i organizacyjnych: „[…] Chcę przypomnieć Państwu, że jakiś czas temu podpisywaliśmy list intencyjny w tej sprawie, a nasi studenci i pracownicy byli zaangażowani w przygotowanie projektu koncepcji zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu starostwa –Green Human Space. Cieszę się, że ten ogromny potencjał, jakim dysponuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został dostrzeżony i że nasi pracownicy oraz studenci włączyli się w projekt i będziemy współpracować również na kolejnych etapach jego realizacji”.

Starosta lubelski przedstawił obszary, w których Powiat realizuje obecnie projekty związane z Pszczelą Wolą. Odniósł się też do wstępnych koncepcji zagospodarowania przestrzennego Green Human Space, które w ramach konkursu przygotowali studenci Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej: „Teraz będziemy chcieli te prace krok po kroku i w tych obszarach, na które mamy pieniądze, realizować razem z pracownikami i studentami UMCS. W ramach naszych działań jako Powiat chcemy zrewitalizować obszar Pszczelej Woli […]. Funkcjonuje już tam Inkubator Pszczelarstwa, realizujemy też za ponad 10 milionów Branżowe Centrum Umiejętności […]. Dodatkowo chcemy, oprócz tych wszystkich naprawdę bardzo ciekawych zamierzeń, stworzyć muzeum pszczelarstwa, a jak pszczoła – to właściwie cała przyroda. Od roślin po całą tę ścieżkę, która jest związana z tym niezwykle pożytecznym owadem […].

Następnie głos zabrał prof. Zbigniew Pastuszak, prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką UMCS, który odniósł się do wypowiedzi starosty: „Na naszym Uniwersytecie mamy bardzo dobrze rozwiniętą sferę badawczą poświęconą zdrowiu pszczół i produktom pszczelim. UMCS założył spółkę celową, która komercjalizuje jedno z urządzeń opracowanych przez naszych naukowców, już opatentowane. Mowa oczywiście o WAXO. Cieszymy się, że możemy dołączyć do grona partnerów Powiatu Lubelskiego.”

Na koniec wypowiedział się Waldemar Wapiński, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Starostwa Powiatowego w Lublinie: „Chcemy kłaść coraz większy nacisk na wykorzystanie potencjału naukowego młodych ludzi studiujących na UMCS […]. W naszej umowie widnieje zapis, że będziemy zamawiać tematy prac dyplomowych. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ urzędnik nie zawsze jest w stanie opracować koncepcję jakiegoś rozwiązania, natomiast grono młodych ludzi kształconych w tym temacie już tak. Przekonaliśmy się o tym, kiedy starosta lubelski przy współudziale rektora UMCS ogłosił konkurs dla studentów na stworzenie koncepcji Green Human Space. Był to fantastyczny pomysł, wpłynęło bardzo dużo ciekawych prac […]”.

Ramowa umowa, która została dzisiaj zawarta, oprócz współpracy przy realizacji strefy Green Human Space, zakłada także współdziałanie Uczelni i Powiatu przy projektach, których ideą przewodnią jest rozwój innowacyjnych technologii, działalność naukowa oraz wspomaganie procesów doskonalenia wiedzy; organizowanie przedsięwzięć naukowych w celu komercjalizacji wiedzy i propagowania w społeczeństwie postaw innowacyjnych; organizacja i prowadzenie przez Powiat praktyk i staży studenckich oraz zamawianie tematów studenckich prac dyplomowych, a także współpraca przy modelowaniu kierunków kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych oraz przygotowanie i realizacja projektów w obszarze edukacji.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku obie instytucje podpisały już wstępne porozumienie zakładające przygotowanie koncepcji powstania Green Human Space w Pszczelej Woli, czyli przedsięwzięcia uwzględniającego powołanie Międzynarodowego Centrum Transferu Zielonych Technologii i Kompleksu Muzealno-Wystawienniczego, a także rewitalizację terenów zielonych i obiektów kultury, w tym stworzenie Regionalnego Centrum Turystyczno–Edukacyjnego. Jednym z celów utworzenia strefy jest wzmocnienie sieciowych powiązań aktywności samorządu, środowisk naukowych i gospodarczych województwa lubelskiego.

Fot. Bartosz Proll, Michał Piłat
Wideo: Maciej Cieciora

    Aktualności

    Data dodania
    28 marca 2024