Jubileusz prof. Leszka Leszczyńskiego

Profesor Leszek Leszczyński to wybitny polski prawnik, profesor prawa, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku oraz aktualny Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UMCS i Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa. 2 czerwca br. świętował jubileusz 70-lecia urodzin. W uroczystościach wzięli udział pracownicy naszej Alma Mater, przedstawiciele lubelskie praktyki prawniczej oraz rodzina i przyjaciele jubilata.

Jubileusz rozpoczął się od oficjalnych uroczystości w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Akademię rozpoczęły przemówienia okolicznościowe Prorektora ds. ogólnych dra hab. Arkadiusza Berezy, prof. uczelni oraz Dziekan WPiA, prof. Anny Przyborowskiej-Klimczak. W następnej kolejności głos zabrali: ks. prof. Andrzej Szostek – Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i prof. Kamil Zeidler – Przewodniczący Sekcji Polskiej IVR (International Association of Legal and Social Philosophy). Kolejnym punktem uroczystości była laudacja, która wygłosił wychowanek prof. Leszczyńskiego, dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS. Laudację dopełniło wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica, mec. Piotra Sendeckiego.

Następnie odczytano listy gratulacyjne, które przesłali kierownicy katedr teorii i filozofii prawa z większości polskich ośrodków akademickich, wybitni przedstawiciele środowiska teoretyków prawa, a także Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Jacek Chlebny i byli prezesi NSA (Roman Hauser i Marek Zirk-Sadowski). Odczytano także listy ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec i Słowenii.

Wyrazy szacunku i serdeczne życzenia złożył także Prezydent Miasta Lublina dr Krzysztof Żuk. Podkreślił on rolę prof. Leszka Leszczyńskiego jako zasłużonego w kształtowaniu środowiska akademickiego Lublina i w uznaniu zasług profesora wręczył mu medal „Zasłużony dla miasta Lublina”.

Kulminacją uroczystości było wręczenie jubilatowi dwóch ksiąg. Katedra Teorii i Filozofii Prawa wręczyła księgę jubileuszową zatytułowaną: Omnia sunt interpretanda. Teoria i dogmatyka prawnicza. Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica uhonorowało profesora Leszka Leszczyńskiego reprintem jego rozprawy habilitacyjnej pt. Klauzule generalne w stosowaniu prawa.

Jubileusz uświetnił występ dr Natalii Wilk przy akompaniamencie fortepianowym dra hab. Tomasza Momota, prof. uczelni. Zaprezentowany został program artystyczny pt. Najpiękniejsze ballady świata. Tę część uroczystości zakończyło emocjonalne wystąpienie jubilata.

Po przerwie odbyła się konferencja naukowa nawiązująca do tytułu księgi jubileuszowej. W pierwszej sesji referaty wygłosili samodzielni pracownicy naukowi Katedry Teorii i Filozofii Prawa (prof. Andrzej Korybski, prof. Bartosz Liżewski, prof. Wojciech Dziedziak i prof. Małgorzata Stefaniuk). Referaty dotyczyły różnych aspektów teoretycznych wykładni prawa. W kolejnej sesji praktycy i dogmatycy prawa referowali na temat związków teorii prawa z praktyką i poszczególnymi dyscyplinami dogmatycznoprawnymi. Referentami byli: mec. Piotr Sendecki, prof. Marek Kulik, prof. Andrzej Jakubecki, prof. Marian Zdyb, prof. Sławomir Patyra i prof. Anna Przyborowska-Klimczak. Konferencja dopełniła uroczystości jubileuszowe z okazji 70-tych urodzin prof. Leszka Leszczyńskiego.

Organizatorami wydarzenia była Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UMCS oraz Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica.

Tekst: dr hab. Bartosz Liżewski, prof. UMCS
Zdjęcia: Klaudia Olender

    Aktualności

    Data dodania
    6 czerwca 2023