Dzień Jakości Kształcenia na UMCS

Grecki filozof Platon definiował jakość jako pewien stopień doskonałości. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej staje w szranki w walce o tę doskonałość i stale podwyższa jakość swoich usług oraz oferty kształcenia, dostosowując ją do obecnych oczekiwań zarówno studentów, jak i rynku pracy. W związku z tym 14 czerwca w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej zorganizowano wyjątkowe wydarzenie – Dzień Jakości Kształcenia UMCS pod hasłem „Kompetencje nauczycieli a potrzeby studentów w czasach ciągłej zmiany”.

Prof. Dorota Kołodyńska, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS powitała gości i przedstawiła genezę wydarzenia: Zainicjowaliśmy taką formułę Dni Jakości Kształcenia na UMCS, aby wszystkie osoby, którym na sercu leży dydaktyka, mogły się spotykać w regularnych odstępach czasu i dyskutować m.in. o sposobach na podnoszenie jej efektywności. (…) Aktualnie jakość kształcenia należałoby traktować nie jako naukę, a sztukę. Trudno ją bowiem zdefiniować i włożyć w pewne ramy, dlatego też w tej sztuce powinniśmy się stale doskonalić – stąd pomysł na dzisiejsze wydarzenie. Mam nadzieję, że podejdziemy do tej inicjatywy życzliwie i będziemy dzielić się dobrymi praktykami oraz wzajemnie się od siebie uczyć.

Prorektor Dorota Kołodyńska dodała, że w ramach Dni Jakości Kształcenia planowany jest również powrót do wręczania dyplomów Homo Didacticus dla wyróżniających się pracą, jakością i zaangażowaniem w proces dydaktyczny nauczycieli akademickich. Zwróciła się także z przesłaniem do uczestników wydarzenia: Szanowni Państwo, w trakcie Dni Jakości rozmawiajmy ze sobą, zadawajmy pytania związane z jakością kształcenia, inspirujmy się wzajemnie. (…) Dziękuję za Państwa obecność i liczne zapisy na warsztaty. To pokazuje, szczególnie po okresie pandemii, że potrzebujemy takich spotkań, życzliwej rozmowy oraz wymiany różnych doświadczeń.

Głos zabrała również dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS, pełnomocnik rektora UMCS ds. jakości kształcenia: Dzisiaj gościmy na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów z całego Uniwersytetu, ponieważ zorganizowany został pierwszy w historii UMCS Dzień Jakości Kształcenia. To wydarzenie ma charakter promujący jakość kształcenia, a więc zwraca uwagę na to, jak pracujemy i jakie efekty osiągamy w pracy ze studentami. Uniwersytet ma do spełnienia dwie podstawowe funkcje. Pierwsza to badawcza, druga związana jest z kształceniem studentów i obydwie muszą być równoważne w swojej randze. Żeby ta jakość kształcenia była wysoka, musimy stale się nad nią pochylać i o nią dbać. Zastanawiać się nad tym, jak pracujemy i jakie wyniki osiągamy, jacy są nasi studenci i w jakich warunkach funkcjonujemy.

Prof. Jolanta Rodzoś odniosła się również do wyzwań związanych z dydaktyką w dobie pandemii COVID-19: Po pandemii temat jakości kształcenia powrócił właściwie z natężoną siłą. Przez dwa lata byliśmy skupieni zupełnie na czymś innym – na tym, żeby prowadzić zajęcia w nowych warunkach i z użyciem nowych technologii. Teraz, kiedy wracamy ze studentami do kształcenia stacjonarnego, to dobry moment, żeby odświeżyć nasze postawy, naszą wrażliwość na kwestie związane z kształceniem i żeby w tę nową rzeczywistość z tym „nowym” studentem wejść z zapasem sił, kolejnymi postanowieniami i umiejętnościami (...). Dzień Jakości Kształcenia składa się z dwóch części: konferencyjnej, bardziej dyskusyjnej i przeznaczonej dla dziekanów, prodziekanów, przedstawicieli zespołów ds. jakości i ds. programowych, a także warsztatowej. Tematy warsztatowe, kształtowanie konkretnych umiejętności oraz bardzo duże zainteresowanie programem dzisiejszego spotkania oznaczają, że my jako nauczyciele naprawdę potrzebujemy stale podnosić nasze kompetencje dydaktyczne.

Główną ideą Dnia Jakości Kształcenia na UMCS była wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami oraz ciekawymi inicjatywami z zakresu jakości kształcenia. Inspirujący wykład pt. „Dlaczego warto rozwijać kompetencje dydaktyczne?” poprowadziła dr hab. Katarzyna Klimkowska, prof. UMCS. Następnie o zajęciach dydaktycznych oczami studentów opowiedziała Dominka Pycka – przedstawicielka Samorządu Studentów UMCS.

Podczas wydarzenia miała miejsce także dyskusja pt. „Wyzwania współczesnego nauczyciela akademickiego”, którą poprowadziła prof. Jolantę Rodzoś. Zaprezentowane zostały również wyniki ogólnouniwersyteckich badań nad jakością kształcenia w UMCS. O przeprowadzonych badaniach i analizie potrzeb szkoleniowych nauczycieli akademickich mówiła Alicja Borzęcka-Szajner, dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. Dr Beata Jarosz oraz dr Agnieszka Gabryś z Rady Młodych Naukowców UMCS zaprezentowały badanie ankietowe dotyczące różnych aspektów pracy dydaktycznej i jakości kształcenia, zaś wybrane punkty ankiety oceny zajęć przybliżyła Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz z Biura ds. Analiz Jakości Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów.

Równolegle do konferencji odbywały się interesujące warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich i pracowników UMCS, które pozwoliły na podniesienie ich kompetencji. Uczestnicy zapoznali się m.in. z metodą Design Thinking, ćwiczyli emisję głosu i doszkalali się w zakresie projektowania zajęć oraz ciekawych materiałów dydaktycznych dla studentów.

W wydarzeniu wzięli udział dziekani, prodziekani, przedstawiciele wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia i zespołów programowych, pracownicy administracyjni odpowiedzialni za jakość kształcenia, studenci, doktoranci i inne zainteresowane osoby.

Za organizację pierwszej edycji Dni Jakości Kształcenia na UMCS odpowiadał Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, pełnomocnik rektora UMCS ds. jakości kształcenia oraz zespół Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Aktualności

    Data dodania
    15 czerwca 2022