Dofinansowanie humanistyki cyfrowej

Projekt zgłoszony przez Konsorcjum DARIAH.PL w skład, którego wchodzi UMCS otrzymał finansowanie w wysokości blisko 100 mln złotych na rozwój humanistyki cyfrowej. Dzięki temu ośrodki naukowe w kraju, tj. 7 uczelni i 10 Instytutów PAN będą mogły rozwijać badania naukowe i wdrożeniowe w obecnie najważniejszym światowym nurcie w tej grupie dyscyplin.

Projekt Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL zakłada stworzenie sieci innowacyjnych, interdyscyplinarnych i mobilnych laboratoriów badawczych. Będzie on realizowany w trzech obszarach: badawczym, dydaktycznym i związanym ze współpracą z otoczeniem gospodarczym, społecznym czy kulturalnym.

W naszym przypadku oprócz tak zwanych klasycznych humanistów, jak na przykład archeologów, historyków czy językoznawców, będą to również socjologowie, geografowie i przedstawiciele nauk o sztuce. Także tutaj wykorzystanie narzędzi, całej infrastruktury badawczej będzie służyło praktycznie większości wydziałów na UMCS i na innych uczelniach, które ten projekt współrealizują. Chcemy skupić się przede wszystkim na analizie danych tak zwanych Big Data, ponieważ jest to pewnien dominujący trend w nauce – tłumaczy kierownik merytoryczny projektu prof. Andrzej Radomski z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS.

Dzięki otrzymanemu finansowaniu m.in. Instytut Archeologii będzie współtworzył laboratoria i pozyska infrastrukturę pozwalającą na digitalizowanie 2D i 3D zabytków, i dokumentacji archeologicznej oraz nieinwazyjne badania krajobrazu i zasobów dziedzictwa archeologicznego. Pozwoli to zarówno udostępniać zbiory i popularyzować archeologię, rozbudować zakres badania z wykorzystaniem technologii cyfrowych, jak również poszerzyć ofertę dydaktyczną.

Z kolei naukowcy z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej planują utworzenie repozytorium danych geohistorycznych, dającego możliwość prowadzenia badań interdyscyplinarnych, łączącego metody geomatycznego i kartograficznego wspomagania badań humanistycznych, społeczno-ekonomicznych, politycznych. Zgromadzone dane umożliwią m.in. podejmowanie świadomych decyzji planistycznych i administracyjnych w odniesieniu do obiektów i przestrzeni o szczególnych walorach przyrodniczych, historycznych i połecznych; będą też podstawą do prowadzenia analiz demograficznostatystycznych w zakresie statystyki prowadzonej przez administrację państwową (GUS). Przestrzenne dane historyczne będą podstawą prognozowania zachodzących zjawisk społeczno-gospodarczych.

Nagranie zostało zrealizowane w przestrzeni coworkingowej Stołówki Akademickiej „Trójka”.

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2020