Zarejestruj się już dziś na studia I stopnia

Maturzysto! Nie czekaj - rejestracja kandydatów na studia I stopnia na większości kierunków potrwa do 10 lipca 2019 r.

Zobacz, jak rozkłada się ogólna liczba miejsc na studia na UMCS w roku akademickim 2019/2020:

Oferujemy kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród ponad 80 kierunków i ok. 250 specjalności. Stale rozszerzamy naszą ofertę kształcenia i dostosowujemy ją do oczekiwań kandydatów oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy. W roku akademickim 2019/2020 w ofercie UMCS znajdą się następujące, nowe kierunki studiów I stopnia:

 • Wychowanie fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone Wydziale Zamiejscowym w Puławach;
 • Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie - studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie;
 • International relations - anglojęzyczne studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii;
 • Prawno-administracyjny - studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Prawa i Administracji;
 • Nauczanie matematyki i informatyki - studia stacjonarne o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Wychowanie fizyczne

Studenci będą zgłębiać wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

Wydział oferuje studentom możliwość zdobywania doświadczenia i odbywania praktyk m.in. w Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach. Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach na różnym poziomie kształcenia, do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness, jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie

Kierunek ten ma charakter międzynarodowy i międzyuczelniany w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta jest skierowana zarówno do polskich, jak i niemieckich studentów zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego, a także szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać docelowo kompetencje tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwość realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach ważnych dla dzisiejszej kultury i wymiany międzynarodowej (media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury).

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie są realizowane w formule podwójnego dyplomowania. Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich - Lublinie i Poczdamie.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę m.in. w instytucjach administracji publicznej, jednostkach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego.

International relations

Utworzenie tego kierunku na Wydziale Politologii umożliwia pełną ścieżkę kształcenia w języku angielskim (studia International Relations I oraz II stopnia, a także anglojęzyczne studia doktoranckie Doctoral programme in political science).

W programie studiów zaproponowane zostały trzy specjalności: (1) Global Economy and Business, (2) Regional Studies - Central-East Europe oraz (3) Regional Studies – Asia and Pacific. Ich rolą jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych z uwzględnieniem treści specyficznych dla każdej ze specjalności. Pozwalają one studentom wyspecjalizować się w konkretnej problematyce i przygotować do pracy w konkretnym „sektorze” stosunków międzynarodowych. Uznano, że gospodarka światowa i biznes międzynarodowy oraz studia regionalne dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji i Pacyfiku powinny wzmacniać atrakcyjność proponowanego kierunku.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji publicznej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Będą mieli także możliwość kontynuacji kształcenia w języku angielskim na studiach II i III stopnia.

Prawno-administracyjny

Studenci uzyskają szeroki zakres wiedzy w kwestii funkcjonowania administracji publicznej i zarządzania państwem. Nabędą umiejętności w zakresie procesu stosowania i interpretowania prawa. Moduł przedmiotów podstawowych obejmie zagadnienia dotyczące kształtowania się ustroju i podstaw prawnych administracji, ustroju państwa, organów ochrony prawnej, a także prawa: cywilnego, karnego i prawa wykroczeń, administracyjnego, handlowego, rolnego, gospodarczego, pracy, procedury administracyjnej i egzekucyjnego oraz legislacji administracyjnej. Profil kształcenia w module podstawowym obejmie także zagadnienia dotyczące funkcjonowania nowoczesnych systemów informatycznych w administracji.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę w organach administracji publicznej różnych szczebli i rodzajów, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Nauczanie matematyki i informatyki 

To jedyne w regionie studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki i/lub informatyki. Nowatorski program nauczania dostosowany jest do obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli i odpowiada oczekiwaniom współczesnej szkoły. Wykorzystuje aktualne tendencje w zakresie metodyki nauczania, zwłaszcza w obszarze wykorzystywania technologii informacyjnych i nowoczesnych narzędzi multimedialnych w procesie dydaktycznym. Kształtuje postawy przyszłych nauczycieli zorientowane na nowatorskie podejście do dydaktyki oraz stosowanie najnowszych narzędzi i technologii w pracy z uczniem.

Absolwenci kierunku uzyskają wiedzę i nabędą umiejętności, które są niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela. Bedą dysponowali dyspozycjami psychologiczno-pedagogicznymi i dydaktycznymi, wiedzą z zakresu filozofii człowieka, filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej. W toku realizacji zajęć merytorycznych studenci poznają zaawansowane twierdzenia oraz pojęcia z zakresu matematyki i informatyki, elementy algorytmizacji i programowania oraz złożone zależności występujące w obrębie wiedzy matematycznej i informatycznej. Praktyki zawodowe ukształtują i podniosą kompetencje opiekuńczo-wychowawcze oraz zgromadzone doświadczenia związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą.


Pełna oferta kształcenia znajduje się na stronie >> www.irk.umcs.pl <<

  Aktualności

  Data dodania
  4 lipca 2019