Wyniki rekrutacji - co dalej?

Informacja dla kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie, na które nie przeprowadzano egzaminów wstępnych.

STATUS ZAKWALIFIKOWANY

Gratulujemy! Zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia. Pozostały już tylko dwa kroki:

I. Po opublikowaniu wyników wgraj do Systemu Obsługi Rekrutacji jeden załącznik (skan) w polu Potwierdzenie woli podjęcia studiów. Pamiętaj! Czas masz do 16 lipca:

 • jeśli zdawałeś polską maturę, zrób kserokopię świadectwa maturalnego, dopisz na niej: „Poświadczam zgodność z oryginałem” i podpisz się czytelnie imieniem i nazwiskiem. Skan kserokopii wgraj do systemu. Prosimy NIE PISAĆ po oryginalnych dokumentach;
 • jeśli zdawałeś zagraniczną maturę – wgraj skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia woli podjęcia studiów (do pobrania)

Jak wgrać załącznik?

Wejdź do zakładki Moje rejestracje i wybierz Załączniki (ikonka ze spinaczem) przy wybranym kierunku;

 • Załącz wymagany plik (skan świadectwa lub skan wypełnionego oświadczenia woli) w polu Potwierdzenie woli podjęcia studiów. Pamiętaj, że jeśli chcesz studiować na więcej, niż jednym kierunku, musisz załączyć skan dla każdego kierunku oddzielnie.

II. Po zmianie statusu na „Przyjęty” dostarcz do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej trzy dokumenty papierowe. Pamiętaj! Masz czas do 28 lipca – liczy się data wpływu

 • Wygenerowany z systemu rekrutacyjnego, wydrukowany i podpisany imieniem i nazwiskiem kwestionariusz osobowy (znajduje się w zakładce Moje rejestracje / Załączniki),
 • Kserokopię świadectwa maturalnego, jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata
  • w przypadku składania dokumentów osobiście lub przez osobę upoważnioną: kserokopia oraz oryginał świadectwa maturalnego do wglądu;
  • w przypadku dostarczenia dokumentów pocztą lub kurierem: kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez: notariusza, organ administracji publicznej,  Biuro Rekrutacji UMCS – prosimy NIE WYSYŁAĆ oryginałów świadectw maturalnych/aneksów i odpisów.
 • Jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata (zgodnie z obecnymi wymaganiami fotografii do dowodu osobistego/paszportu).

Dokumenty można dostarczyć:

 • pocztą lub przesyłką kurierską liczy się termin wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • osobiście lub poprzez osobę upoważnioną - oprócz dokumentów wymienionych powyżej należy dołączyć upoważnienie podpisane przez kandydata

STATUS NIEZAKWALIFIKOWANY W OBECNEJ TURZE REKRUTACJI

Niestety nie udało Ci się znaleźć na liście osób zakwalifikowanych w pierwszej turze rekrutacji. Jednak wiele osób dostało się na więcej, niż jeden kierunek, więc z pewnością znajdą się jeszcze wolne miejsca.

Kolejne tury rekrutacji odbędą się 19 i 22 lipca – wezmą w nich udział osoby znajdujące się na dalszych pozycjach w rankingu. Do tego czasu nie musisz nic robić.

Jeśli uda Ci się zostać zakwalifikowanym do przyjęcia w II lub III turze rekrutacji, pamiętaj, aby:

w przypadku II tury:
a. potwierdzić wolę studiowania do 21 lipca,
b. dostarczyć dokumenty papierowe do 28 lipca;

w przypadku III tury:
a. potwierdzić wolę studiowania do 23 lipca,
b. dostarczyć dokumenty papierowe do 28 lipca. 

 

  Aktualności