Studiuj nowość: Międzynarodowe stosunki gospodarcze!

Globalizacja, rosnąca presja konkurencyjna, a niekiedy także nieoczekiwane zjawiska i procesy (pandemia, konflikty międzypaństwowe) wyraźnie pokazują, że współczesne otoczenie, w którym funkcjonuje biznes i społeczeństwo ma w coraz większym stopniu charakter międzynarodowy. Świadomość tego faktu, a także umiejętność swobodnego poruszania się w umiędzynarodowionym środowisku dają możliwość z jednej strony wykorzystania pojawiających się szans, a z drugiej uniknięcia zagrożeń. Znajomość specyfiki funkcjonowania gospodarki oraz jej podmiotów w warunkach coraz większej otwartości i coraz silniejszej presji wywieranej przez turbulentne środowisko (w tym międzynarodowe) staje się kluczową kompetencją na współczesnym rynku pracy.

W odpowiedzi na zachodzące zmiany i rosnące potrzeby rynku, Wydział Ekonomiczny przygotował ofertę nowego kierunku studiów: Międzynarodowe stosunki gospodarcze (MSG) I stopnia. Studia te już w momencie wejścia w mury uczelni dają studentom możliwość wyboru orientacji międzynarodowej. Misją kierunku jest kształcenie na wysokim poziomie, a przez to wsparcie różnorodnych podmiotów poprzez dostarczenie na rynek pracy absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych w obszarze obsługi transakcji zagranicznych oraz operowania przedsiębiorstw na rynkach europejskim i azjatyckim.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze to kierunek ekonomiczny, na którym studenci będą mogli wybrać różne specjalizacje: Handel zagraniczny, Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej oraz Gospodarka i rynki azjatyckie.

W ramach specjalności Handel zagraniczny student nabędzie wiedzę i umiejętności dotyczące przygotowania i realizacji transakcji zagranicznych, metod rozliczeń międzynarodowych, a także zarządzania międzynarodowym łańcuchem dostaw. Ponadto, przedmioty oferowane w ramach tej specjalności będą uwzględniały ryzyko i ubezpieczenia w handlu zagranicznym, przygotowanie strategii eksportowych oraz praktyczną wiedzę dotyczącą międzynarodowych terminów handlowych. Nabyta wiedza pozwoli zdobyć kwalifikacje niezbędne w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo.

W ramach specjalności Przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej student zdobędzie kwalifikacje do pracy w podmiotach, których obszarem zainteresowania jest głównie, ale nie tylko, obszar Unii Europejskiej. Jest to o tyle istotne, że rynek Unii Europejskiej jest dominującym rynkiem dla polskich eksporterów i importerów. Wiedza, która będzie przekazywana w ramach tej specjalności będzie obejmować m. in. zasady funkcjonowania rynku UE, prawo i politykę konkurencji w UE, marketing na rynku unijnym oraz przygotowanie kontraktu handlowego na tym rynku. Dodatkowo, student dowie się o zasadach obrotu towarowego w Unii Europejskiej, pozna również możliwości finansowania projektów ze środków unijnych. W związku z tym, absolwent tej specjalności będzie swobodnie poruszał się w zagadnieniach ważnych dla sprawnego funkcjonowania firm na rynku Unii Europejskiej.

Gospodarka i rynki azjatyckie przyniosą studentowi możliwość zgłębiania wiedzy dotyczącej najdynamiczniej rozwijającego się obecnie regionu gospodarczego świata – Azji. W ofercie przedmiotów na tej specjalności znajdą się takie, jak m. in.: Azja w gospodarce światowej, Integracja gospodarcza – regionalizm azjatycki czy Analiza rozwoju gospodarczego krajów regionu. Te bardziej ogólne przedmioty będą tworzyły podbudowę pod przedmioty specjalistyczne, w tym m. in. analiza rynków eksportowych i importowych w Azji, prowadzenie biznesu w Azji czy centra logistyczne i sieci dystrybucyjne. Znajomość specyfiki funkcjonowania na wybranych rynkach azjatyckich oraz świadomość różnic międzykulturowych umożliwi studentowi wykorzystanie wiedzy i umiejętności w skutecznym kształtowaniu relacji i realizowaniu transakcji z partnerami z różnych kręgów kulturowych.

Absolwent kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia będzie posiadał uporządkowaną wiedzę, wysokie umiejętności i odpowiednie kompetencje do podejmowania optymalnych decyzji w swojej przyszłej pracy zawodowej. Perspektywa międzynarodowa z pewnością będzie jego atutem na rynku pracy. 

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2022