Rekrutacja - składanie dokumentów papierowych

Jeśli jesteś zakwalifikowany do przyjęcia na studia lub zapisałeś się na kierunek z wolnym naborem, już tylko jeden krok dzieli Cię od studiowania na UMCS!
 
Złóż komplet dokumentów papierowych. Możesz je przynieść lub wysłać.
 
Ważne! Jeśli nie otrzymamy dokumentów w terminie, potraktujemy to jako rezygnację ze studiów.

Adresy i kontakty do komisji rekrutacyjnych

Terminy składania dokumentów:

 • I tura rekrutacji - 17 - 21 lipca
 • II tura rekrutacji - 26 - 28 lipca
 • rekrutacja dodatkowa - zgodnie z terminarzem w opisie. UWAGA! W przypadku wolnego naboru nie czekaj na wyniki rekrutacji - zapisz się, zapłać i złóż dokumenty w najbliższym możliwym terminie, liczy się kolejność zgłoszeń! Szczegóły
 • rekrutacja na studia II stopnia - terminarz w opisie kierunku
 • rekrutacja na studia zaoczne - terminarz w opisie kierunku

Dokumenty składane przez obywateli polskich

 1. Kwestionariusz osobowy – wygeneruj go w zakładce: Moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne / Dokumenty i dalsze kroki, wydrukuj i podpisz.

 2. Kserokopia świadectwa maturalnego (na studia I stopnia i jednolite magisterskie) lub dyplomu ukończenia studiów oraz indeksu (na studia II stopnia)

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą oryginał świadectwa do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność z oryginałem kserokopii musi potwierdzić: notariusz, organ administracji publicznej lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 3. Zdjęcie (takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu) o wymiarach 35 mm x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 4. Na wybranych kierunkach (biologia, biotechnologia, chemia) otrzymasz od komisji skierowanie do lekarza medycyny pracy. Potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Dokumenty składane przez kandydatów zagranicznych na studia bezpłatne

 1. Kwestionariusz osobowy – wygeneruj go w zakładce: Moje konto / Zgłoszenia rekrutacyjne / Dokumenty i dalsze kroki, wydrukuj i podpisz.

 2. Na studia I stopnia i jednolite magisterskie - tłumaczenie na język polski świadectwa maturalnego lub zagranicznego (oryginał) oraz kserokopia tego świadectwa w języku oryginalnym
  Na studia II stopnia - tłumaczenie na język polski dyplomu (oryginał) oraz kserokopia tego dyplomu w języku oryginalnym

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną - weź ze sobą oryginał świadectwa do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem - zgodność kserokopii świadectwa z oryginałem musi potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS.

  Do świadectwa wymagane są dokumenty legalizacyjne (np. apostille z Ukrainy i z Białorusi lub legalizacja z polskiego konsulatu np. z Kazachstanu).

  Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego albo zagranicznego tłumacza wraz z poświadczeniem konsula Rzeczpospolitej Polskiej.

  Kandydaci muszą do października uzyskać decyzję o uznaniu świadectwa przez kuratora oświaty (nie dotyczy kandydatów z Ukrainy i Białorusi).

 3. Zdjęcie (takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu) o wymiarach 35 mm x 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem.

 4. Kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem i danymi osobowymi

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą paszport do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dla tych kandydatów, którzy nie zdawali testu z polskiego na UMCS), np.

  – ukończenie rocznego kursu
  przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  – potwierdzenie UMCS, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
  – świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone po polsku,
  – świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej w Polsce,
  – dyplom studiów ukończonych w Polsce, na kierunku prowadzonym po polsku,
  – certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez polską lub zagraniczną szkołę językową.

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą dokument do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 6. Kserokopia dokumentu uprawniającego do studiów bezpłatnych, np. Karty Polaka, Karty Stałego Pobytu

  • jeśli dostarczysz dokumenty osobiście lub przez osobę upoważnioną – weź ze sobą dokument do wglądu;
  • jeśli wysyłasz dokumenty pocztą lub kurierem – zgodność kserokopii z oryginałem musi być potwierdzić notariusz lub Biuro Rekrutacji UMCS. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów!

 7. Dla kandydatów niepełnoletnich - oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. Pobierz wzór

 8. Na wybranych kierunkach (biologia, biotechnologia, chemia) – otrzymasz od komisji skierowanie do lekarza medycyny pracy. Potrzebne będzie zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku studiów.

Dokumenty składane przez kandydatów zagranicznych na studia płatne

Obowiązuje rozmowa sprawdzająca poziom języka polskiego. Decyduje kolejność zgłoszeń - przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc. Na kierunki artystyczne i lingwistykę są dodatkowe wymagania.

W przypadku pytań skontaktuj się z Biurem Rekrutacji.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  14 sierpnia 2023