Rekrutacja Instytut Muzyki

Egzaminy wstępne w Instytucie Muzyki UMCS

Kontakt do Sekretariatu Rekrutacji Instytutu Muzyki Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
tel. stacjonarny: 81 5376953, tel. komórkowy: 795074958, e-mail: bpazur@poczta.umcs.lublin.pl.
Dyżur Sekretarza Komisji Rekrutacyjnej w pokoju nr 111, w Instytucie Muzyki UMCS w dniach 27-29 czerwca w godz. 12.00-14.00.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach muzycznych 2018/2019

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia

Egzaminy praktyczne odbędą się 2 lipca 2018 r. w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a w godz. 10.00-14.00
Do budynku Instytutu Muzyki mają wstęp w tych godzinach tylko kandydaci przystępujący do egzaminów praktycznych oraz akompaniatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnych.
Wpuszczanie kandydatów do budynku i sprawdzenie dokumentów rozpocznie się o godzinie 9.00. Kandydaci powinni mieć ze sobą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej.
Będzie możliwość korzystania z udostępnionych sal do ćwiczeń.
Godz. 9.45 – Zebranie kandydatów na studia w Sali Kameralnej nr 14

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
1. słuchu muzycznego,
2. umiejętności gry na wybranym instrumencie lub śpiewu solowego
3. predyspozycji manualnych.
Ad. 1. Kandydata obowiązuje sprawdzian ustny. Jest to badanie predyspozycji słuchowych na podstawie wybranych elementów, jak śpiewanie nut a vista (J. Lasocki - solfeż); rozpoznawanie ilości zagranych dźwięków; rozróżnianie trójdźwięków: dur, moll, zwiększonych, zmniej-szonych; określanie zmian w zagranej melodii, trójdźwięku i schemacie rytmicznym; powta-rzanie głosem dźwięków, interwałów, trójdźwięków i zagranej melodii; realizacja rytmów i powtarzanie schematów rytmicznych.
Ad. 2. Kandydat powinien wykonać na instrumencie dwa utwory o zróżnicowanym charakterze, w tym utwór techniczny. W zakresie śpiewu obowiązuje wykonanie pieśni artystycznej oraz piosenki z repertuaru szkolnego, popularnego.
Uczelnia zapewnia akompaniatora pod warunkiem posiadania przez kandydata materiałów nutowych. Materiały nutowe dla akompaniatora prosimy dostarczyć do Sekretariatu Rekrutacji (Instytut Muzyki sala 111) do 28 czerwca 2018 r.
Ad. 3. Kandydata obowiązuje wykazanie się umiejętnością taktowania na 2, 3, 4.
Egzamin praktyczny obowiązuje wszystkich kandydatów.
Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punk-tów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik każdego sprawdzianu wynosi 11pkt. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego ze sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z egzaminu praktycznego.

JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA
3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia

Egzaminy praktyczne odbędą się 2 lipca 2018 r. w godz. 14.00-19.00 oraz 3 lipca 2018. R. od godz. 10.00 w Instytucie Muzyki UMCS, Lublin, Al. Kraśnicka 2a
Do budynku Instytutu Muzyki mają wstęp w tych godzinach tylko kandydaci przystępujący do egzaminów praktycznych oraz akompaniatorzy i członkowie komisji egzaminacyjnych.
Wpuszczanie kandydatów do budynku i sprawdzenie dokumentów rozpocznie się 2 lipca 2018 r. o godzinie 13.00 oraz 3 lipca 2018 o 9.00. Kandydaci powinni mieć ze sobą dowód tożsamości oraz dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej. Będzie możliwość korzystania z udostępnionych sal do ćwiczeń.
2 lipca 2018 godz. 13.45 – Zebranie kandydatów na studia w Sali Kameralnej nr 14
3 lipca 2018 r. godz. 9.45 – Zebranie kandydatów na studia w Sali Kameralnej nr 14

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym, obejmującym sprawdzenie zdolności i umiejętności muzycznych w zakresie:
1. umiejętności wykonawczych w zakresie przedmiotu kierunkowego:
a. śpiewu solowego (dla kandydatów na specjalność wokalną) - kandydat powinien zaprezentować standard jazzowy i utwór z polskim tekstem,
b. gry na wybranym instrumencie (dla kandydatów na specjalność instrumentalną) – kandydat powinien zaprezentować dwa standardy muzyki jazzowej lub rozrywkowej,
2. słuchu muzycznego.
Jeśli ktoś korzysta z akompaniamentu – proszę dostarczyć akompaniament na płycie CD lub nuty dla akompaniatora z opisanymi funkcjami (nazwy akordów).
Poszczególne sprawdziany podlegają odrębnej ocenie i oceniane są w skali od 0 do 25 punktów. Minimalna liczba punktów oznaczająca pozytywny wynik sprawdzianu z przedmiotu kierunkowego wynosi 16 pkt., ze sprawdzianu słuchu muzycznego - 11 pkt. Egzamin przebiega dwuetapowo - kandydaci, którzy otrzymają przynajmniej minimalną liczbę punktów ze sprawdzianu umiejętności wykonawczych, przystępują do egzaminu sprawdzającego słuch muzyczny. Ostateczny wynik stanowi suma punktów z obu egzaminów. Przy jednakowej sumie punktów, o miejscu w rankingu decyduje wyższa punktacja z przedmiotu kierunkowego. Kandydaci, którzy nie otrzymają minimalnej liczby punktów z jednego lub obydwu sprawdzianów praktycznych, nie będą dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ
2-letnie stacjonarne studia drugiego stopnia

Kwalifikacja odbędzie się we wrześniu 2018 r. Szczegóły zostaną podane w terminie później-szym.
Kandydaci kwalifikowani będą na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. W przypadku jednakowych ocen na dyplomach, pierwszeństwo mają absolwenci kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, w następnej kolejności absolwenci innych kierunków muzycznych a następnie pozostali kandydaci. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych: na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, innych kierunków muzycznych oraz kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, posiadających specjalności w zakresie kultury. Absolwenci kierunków innych niż muzyczne, mogą być zobowiązani do uzupełnienia bloku przedmiotowego z za-kresu studiów pierwszego stopnia edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, zgodnie z ustaleniami Rady Wydziału Artystycznego oraz muszą udokumentować przygotowanie mu-zyczne na poziomie szkoły muzycznej drugiego stopnia. W przypadku mniejszej liczby kandydatów niż limit miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie złożonego kompletu doku-mentów.
Na studiach II stopnia można wybrać następujące specjalności: prowadzenie zespołów, mu-zyka sakralna, muzykoterapia.

Źródło: Radosław Skóra / strona Wydziału Artystycznego

    Aktualności

    Data dodania
    4 czerwca 2018