Poznaj „Studia z Przyszłością”

Chemia techniczna, Geoinformatyka oraz Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym z Certyfikatem „Studia z Przyszłością”.

Komisja Certyfikacyjna Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” przyznała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” kierunkom:

 • Chemia techniczna (studia I stopnia), kierunek prowadzony przez Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Puławach,
 • Geoinformatyka (studia I stopnia), kierunek prowadzony przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
 • Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym (studia podyplomowe), kierunek prowadzony przez Wydział Artystyczny.

W opinii Komisji, powyższe kierunki prowadzone są zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi obowiązującymi w szkolnictwie wyższym.

Chemia Techniczna

Studia I stopnia o profilu praktycznym, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone na Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach pod patronatem Zakładów Azotowych „Puławy”. Główne cele studiów na kierunku Chemia techniczna to przekazanie kompleksowej wiedzy z matematyki, fizyki i chemii, ze szczególnym uwzględnieniem chemii ogólnej i nieorganicznej, klasycznej analizy jakościowej, obliczeń inżynierskich, podstaw rysunku technicznego, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej oraz z krystalografii.

Oferujemy dużą liczbę praktyk zawodowych, m.in. w Zakładach Azotowych „Puławy” Instytucie Nowych Syntez Chemicznych, Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym czy Instytucie Ogrodnictwa Oddział Pszczelnictwa w Puławach.

Zasady rekrutacji 2016/2017
W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

 • chemia,
 • jeden przedmiot spośród: biologia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące kierunku Chemia Techniczna

Geoinformatyka

Studia I stopnia o profilu praktycznym, stacjonarne, prowadzone na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Geoinformatyka to dyscyplina zajmująca się stosowaniem informatyki w naukach o Ziemi oraz aplikacjach (Leksykon PTiP). Jej głównym celem jest pozyskiwanie, przetwarzanie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji przestrzennej, realizowane za pomocą Systemów Informacji Geograficznej (GIS – Geographic Information Systems) i innych systemów informatycznych.

Podstawowych celem kierunku studiów Geoinformatyka jest kształcenie specjalistów z zakresu projektowania, wdrażania, administrowania i użytkowania Systemów Informacji Geograficznej. Są to studia interdyscyplinarne (międzyobszarowe), łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Program studiów zaprojektowany został wspólnie przez Wydziały Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, z myślą o dynamicznie rozwijającym się segmencie rynku pracy w tym obszarze. Obecnie zapotrzebowanie na interdyscyplinarnych specjalistów, łączących wiedzę geograficzną z informatyczną, jest bardzo duże. Obserwując rynek pracy, można stwierdzić, że dysponując przygotowaniem z zakresu geoinformatyki można bez trudu znaleźć ciekawą i dobrze płatną pracę, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji państwowej.

Zasady rekrutacji 2016/2017
W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą wyniki matury z następujących przedmiotów:

 • geografia lub matematyka,
 •  jeden przedmiot spośród: informatyka, fizyka i astronomia, fizyka, język obcy nowożytny.

Poznaj szczegółowe informacje dotyczące kierunku Geoinformatyka

Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym

Studia podyplomowe ,,Udostępnianie kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym” mają charakter innowacyjny. Jest to pionierski kierunek studiów podyplomowych w Polsce, zajmujący się kompleksowo zagadnieniami z zakresu planowania i wdrażania dostępności kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy studiów będą mieli okazję poznać specyfikę poszczególnych niepełnosprawności, a także możliwości dostosowania sztuki do potrzeb odmiennej recepcji sensorycznej. Studenci będą mogli również przekonać się, że poprzez wprowadzenie programów edukacyjnych możliwe jest zrealizowanie idei szerokiego dostępu do kultury i sztuki poprzez likwidację barier architektonicznych, poznawczych i mentalnych, umożliwiając aktywny udział w odbiorze sztuki osobom z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu, także niepełnosprawnym intelektualnie, z Zespołem Aspergera i autyzmem.

Program studiów uwzględnia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w przeciągu ostatnich lat na temat dostępności sztuki dla osób niepełnosprawnych, a także wyniki badań stanu edukacji muzealnej w Polsce prowadzonych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Dzięki czemu udało się zidentyfikować potrzeby instytucji kultury w zakresie obsługi gości niepełnosprawnych.

Program kształcenia zapewni stały rozwój studentom poprzez uczestnictwo w zajęciach, które będą wskazywały nowe kierunki w zakresie udostępniania sztuki osobom niepełnosprawnym, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pracowników instytucji kultury, realizację pracowni dyplomowej w partnerskich instytucjach kultury w Polsce, a także odbywaniu praktyk w instytucjach kultury z udziałem osób niepełnosprawnych.

Ponadto studenci nabędą umiejętności w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami słuchu i wzroku, tj.: Alfabet Lorma, Polski język migowy, system Językowo-Migowy, Fonogesty, Alfabet Brailla, a także Audiodeskrypcja, która jest językowym sposobem przybliżania wiedzy o świecie osobom niewidomym.

Wśród wykwalifikowanych wykładowców są specjaliści w zakresie pracy z osobami dotkniętymi różnymi dysfunkcjami, część kadry stanowią również wykładowcy niepełnosprawni.

Organizując studia podyplomowe w zakresie ,,Udostępniania kultury i sztuki osobom niepełnosprawnym”, Wydział Artystyczny zapewnia dostęp do profesjonalnego zaplecza warsztatowego (m.in. pracownie malarskie, rysunkowe, informatyczne).
Dodatkowo, w miarę potrzeb może zostać zorganizowany egzamin certyfikacyjny w zakresie komunikacji z osobami z dysfunkcjami słuchu i wzroku (wszystkimi wymienionymi metodami komunikacji) w stopniu podstawowym, potwierdzone zaświadczeniami wydanymi przez uprawnione do tego organizacje pozarządowe, tj.: Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących Surdostal w Stalowej Woli, Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest” w Poznaniu, Fundację Kultura bez barier w Warszawie.

Trwa rekrutacja!

Szczegółowe informacje na temat kierunku i rekrutacji

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Kociuba
  Data dodania
  23 marca 2016