Nowe kierunki studiów na UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie posiada bardzo szeroką i różnorodną ofertę kształcenia. Co roku pojawiają się nowe propozycje kierunków studiów tworzone są w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz z myślą o wyposażeniu naszych absolwentów w wartościową wiedzę i cenne umiejętności, które umożliwią im rozwój zawodowy i osiąganie sukcesów. W tym roku w ofercie pojawiło się 7 nowych kierunków, a każdy z nich otwiera wiele ciekawych możliwości. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowościami!

Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

Studia na tym kierunku wyposażają w kompetencje pozwalające na efektywną pracę wychowawczą i resocjalizacyjną z uczniem/wychowankiem, grupą wychowawczą i rodzicami ucznia. Zapewniają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kierowania grupą wychowawczą, właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych, zapewnienia bezpieczeństwa i budowania właściwej atmosfery wychowawczej, diagnozy resocjalizacyjnej, profilaktyki i terapii zachowań ryzykownych, terapii zaburzeń w zachowaniu i oddziaływań profilaktycznych, socjoterapii, arteterapii, komunikacji interpersonalnej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i profilaktycznej.

Studenci będą mieli do wyboru dwie specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią;
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną.

Co po studiach?

Po ukończeniu tego kierunku absolwenci mogą podjąć pracę: w instytucjach pozarządowych udzielających pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym oraz ich rodzinom, a także w instytucjach wymiaru sprawiedliwości jako: sądowy kurator społeczny, pracownik ośrodka kuratorskiego czy funkcjonariusz w jednostkach penitencjarnych, w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Italianistyka (studia I stopnia)

Na italianistyce studenci będą mogli nauczyć się od podstaw dwóch języków obcych –  włoskiego oraz francuskiego. Znajomość tych języków obcych stwarza interesujące możliwości zawodowe w kraju i poza jego granicami. Podczas studiów można nabyć praktyczne umiejętności w zakresie sporządzania korespondencji w języku włoskim i francuskim, analizy i tłumaczenia dokumentów oraz tekstów z dziedziny handlu i marketingu, polityki, mediów, turystyki, a także tekstów medycznych.

Co po studiach?

Absolwenci italianistyki będą mogli podejmować pracę w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi, w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce, w podmiotach świadczących usługi turystyczne, w administracji, przedstawicielstwach dyplomatycznych, a także w mediach oraz instytucjach i organizacjach związanych z kulturą i sztuką.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Humanistycznym.

Nauczanie fizyki i informatyki (studia I i II stopnia)

Kierunek nauczanie fizyki i informatyki to jedyne w regionie studia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela fizyki i informatyki. Są one oparte na nowatorskim i atrakcyjnym programie dostosowanym do standardu kształcenia nauczycieli na poziomie odpowiadającym oczekiwaniom współczesnej szkoły. Kierunek nie tylko stanowi odpowiedź na aktualne uregulowania prawne w zakresie kształcenia na studiach nauczycielskich, ale także na współczesne tendencje w zakresie metodyki nauczania fizyki i informatyki. Wprowadza nowoczesne koncepcje nauczania, szczególnie w obszarze fizyki doświadczalnej oraz wykorzystuje technologie informacyjne i nowoczesne narzędzia multimedialne w procesie dydaktycznym.

Co po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę w szkolnictwie jako nauczyciel fizyki i/lub informatyki, korepetytor fizyki i/lub informatyki. Jednak ukończenie tego kierunku daje też inne możliwości niezwiązane z  systemem oświaty. Absolwent może również pracować m.in. jako: trener kursów komputerowych, specjalista (pracownik/trener/prelegent/konstruktor) w centrach nauki i edukacji, domach kultury, świetlicach środowiskowych, muzeach nauki i techniki, specjalista w placówkach i firmach przygotowujących, analizujących i opiniujących programy zajęć kształcących w obszarze nauk ścisłych i pokrewnych, pracownik instytucji kontroli i nadzoru nauki i kształcenia, animator kultury oraz pracownik firmy organizującej i realizującej warsztaty i obozy naukowe dla dzieci i młodzieży, pracownik placówki wspierającej rozwój i kształcenie osób o szczególnych wymaganiach, pracownik w firmach informatycznych i innych, także prowadzących działalność w zakresie nowych technologii, jak również w firmach informatycznych tworzących i popularyzujących programy edukacyjne, pracownik naukowy w wyższych uczelniach, instytutach badawczych, w przemysłowych centrach rozwojowych lub technologicznych instytucjach badawczych.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale matematyki, Fizyki i Informatyki.

Na studia II stopnia pierwszy nabór planowany jest dopiero na rok 2022/2023.

Data Science (studia II stopnia w j. angielskim)

Studia z zakresu Data Science mają charakter interdyscyplinarny, który łączy elementy systemu ekonomicznego i technologii IT: człowiek jako część systemu ekonomicznego – otoczenie gospodarcze – konkurencyjność – analizy – innowacje. W ramach studiów realizowane są zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, statystyki, odwołujące się do analizy zjawisk gospodarczych, prognoz ekonometrycznych oraz wykorzystywania złożonych systemów informatycznych w celu optymalizacji analiz i prognozowania. Kierunek stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wysoko wyspecjalizowane kadry z wiedzą z zakresu analiz biznesowych. Program studiów na kierunku Data Science opracowany został w wyniku analizy zapotrzebowania rynku pracy oraz wskazówek dostarczonych przez ekspertów i praktyków gospodarczych w zakresie analityki biznesowej. Studenci zdobędą podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, zaś uzyskane wykształcenie wpisze się doskonale w rosnące zapotrzebowanie rynku na pracowników.

Co po studiach?

Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach analityków odpowiedzialnych za różne obszary biznesowe w przedsiębiorstwach niefinansowych (data scientist, business analyst, supply chain analyst, distribution analyst, sales and operations planning analyst, sales and demand analyst, system analyst, SAP analyst i wiele innych), specjalistów ds. planowania, analityków rynku, analityków decyzji biznesowych, analityków ryzyka w bankach i innych instytucjach finansowych, ale także samodzielnych analityków, menedżerów projektów analitycznych, członków i liderów zespołów analitycznych w instytucjach doradczych, badawczych czy jednostkach samorządu terytorialnego, wreszcie także prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej opartej na dostarczaniu profesjonalnych analiz biznesowych i rynkowych, optymalizacji procesów, planowaniu biznesowym i profesjonalnym jego prognozowaniu.

Kierunek Data Science będzie prowadzony na Wydziale Ekonomicznym.

Geografia wojskowa i zarządzenie kryzysowe (studia I stopnia, inżynierskie)

Geografia wojskowa jest kierunkiem unikatowym w skali kraju oraz Europy – jest uruchamiany jako pierwszy o takim charakterze w kraju i drugi w Europie (military geography, University of Deffence, Brno). Umożliwia zdobycie unikalnej w skali kraju i Europy specjalizacji, na którą zapotrzebowanie zgłaszają pracodawcy, zwłaszcza wojsko, a także organy samorządu terytorialnego. Student kończący ten kierunek będzie umiał połączyć teoretyczne rozwiązania z praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie procesu kształcenia, w szczególności będzie miał kompetencje do: przygotowania analiz środowiskowych, oceny zjawisk społeczno-ekonomicznych istotnych dla obronności, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, prowadzenia monitoringu środowiskowego, pozyskiwania, przetwarzania i analizowania danych przestrzennych, zarządzania dostawami surowców strategicznych, formułowania wniosków dotyczących atmosfery i hydrosfery na podstawie uzyskanych danych i własnych obserwacji, wykorzystania w praktyce instrumentów, technik geodezyjnych i materiałów kartograficznych.

Studenci na tym kierunku mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • geograficzne uwarunkowania obronności;
 • zarządzanie ryzykiem środowiskowym.

Co po studiach?

Kompetencje nabyte podczas studiów pozwolą na znalezienie zatrudnienia w służbach mundurowych i cywilnych, takich jak Wojsko Polskie, Policja, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, jako specjalista lub analityk w strukturach kryzysowych administracji publicznej różnego szczebla, w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w Służbie Ochrony Państwa, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kierunek będzie prowadzony na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Administracja i zarządzanie publiczne (studia I stopnia)

Głównym celem studiów jest przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów, mogących podjąć pracę zarówno w organach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jaki i w firmach doradczych i konsultingowych, współpracujących z administracją publiczną organizacjach pozarządowych, a także w organizacjach międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. Studenci nabędą wiedzę z zakresu nauk o polityce i administracji oraz ogólną wiedzę prawniczą i ekonomiczną. Poznają rolę administracji publicznej w organizacji państwa i społeczeństwa, nauczą się aktywnie i efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej oraz komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy i poza nim przy jednoczesnym respektowaniu praw człowieka oraz zachowaniu zasad etycznych i prawnych. Zostaną także przygotowani do samodzielnego przetwarzania informacji, uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności w warunkach zmieniającego się prawa krajowego i unijnego oraz posiadali wiedzę i umiejętności pozwalające na kierowanie niewielkim zespołem pracowników oraz podjęcie współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Nabędą również umiejętności pozwalające pozyskać dofinansowanie z funduszy i programów Unii Europejskiej, poznają praktyki, techniki i metody zabezpieczania posiadanych i przetwarzanych danych oraz nauczą się wykorzystywać technologie informacyjne i telekomunikacyjne w administracji publicznej.

W ramach kierunku oferowane są dwie specjalności:

 • administracja rządowa;
 • administracja lokalna i regionalna.

Co po studiach?

Studia przygotowują m.in. do pracy: urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych, placówkach kultury, działach administracyjnych podmiotów gospodarczych, organach partii politycznych, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych.

Kierunek będzie prowadzony w Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

Ze szczegółowymi informacjami oraz zasadami rekrutacji możesz zapoznać się na portalu dla kandydatów na studia.

  Aktualności

  Autor
  Agnieszka Stańczak
  Data dodania
  6 maja 2021