Nowe kierunki studiów II stopnia

Rejestracja na studia trwa! Zapraszamy: www.irk.umcs.pl

INTERNATIONAL RELATIONS
- studia w języku angielskim 
- profil ogólnoakademicki 
- specjalności: stosunki międzynarodowe w Europie Środkowej i Wschodniej, dyplomacja ekonomiczna
- Wydział Politologii 

Zasady rekrutacji: kandydaci dokonują rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów. Od kandydatów będzie także wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • dyplomacja 
 • administracja państwowa na wszystkich jej poziomach 
 • organizacje międzynarodowe 
 • organizacje pozarządowe 
 • międzynarodowe instytucje finansowe 
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe 
 • handel międzynarodowy 
 • media 
 • projekty międzynarodowe 
 • szkolnictwo wyższe 

Zapisz się na studia: International Relations

ARCHIWISTYKA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZAPISAMI INFORMACYJNYMI
- profil ogólnoakademicki
- specjalności: archiwistyka historyczna, zarządzanie dokumentacją współczesną, informatyka biurowa
- Wydział Humanistyczny

Kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów licencjackich lub wyższych. 

Jako absolwent możesz być zatrudniony m.in.:

 • jako archiwista oraz records and information manager 
 • w archiwum bieżącym organizacji 
 • w archiwum historycznym 

Zapisz się na studia: Archiwistyka

TURYSTKA HISTORYCZNA
- profil ogóloakademicki
- specjalności: lublinistyka, historia stosowana
- Wydział Humanistyczny

Kwalifikacja na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów licencjackich lub wyższych. Studia prowadzone również w systemie "35+", dla osób powyżej 35 roku życia posiadających minimum stopień licencjata.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • instytucje krajoznawczo-turystyczne 
 • instytucje samorządowe 
 • fundacje
 • muzea 
 • media
 • przewodnik, pilot wycieczek 
 • organizator widowisk historycznych 
 • inne obszary kreowania kultury historycznej 

Ukończenie studiów z zakresu turystyki historycznej umożliwi Ci otrzymanie certyfikatu uprawniającego do oprowadzania turystów po Lublinie i okolicach, wydawanego przez Instytut Historii i jedną z lubelskich organizacji turystycznych.

Zapisz się na studia: Turystyka

TRANSLACJA KONFERENCYJNA
- profil praktyczny
- specjalności: język angielski, język niemiecki
- Wydział Humanistyczny 

Zasady rekrutacji:

 1. Rozmowa kwalifikacyjna (50% wyniku rekrutacyjnego) sprawdzająca: poziom praktycznych umiejętności językowych kandydatów w zakresie języka angielskiego/niemieckiego, z naciskiem na pracę z tekstem (np. analiza/synteza) i kompetencję komunikacyjną (rozumienie i tworzenie poprawnych i adekwatnych sytuacyjnie komunikatów w języku obcym); poziom praktycznych umiejętności translatorskich (ćwiczenie w tłumaczeniu tekstu pisemnego na tekst mówiony – a vista). Maksymalna liczba punktów do zdobycia w wyniku rozmowy kwalifikacyjnej: 50. 
 2. Konkurs ocen (50% wyniku rekrutacyjnego): 
  - do 20% – średnia ze studiów pierwszego stopnia (przeliczana na oceny w skali 3-5 według przedziałów wykorzystywanych podczas wyliczenia oceny na dyplomie) 
  - do 10% – ocena za pracę licencjacką 
  - do 10% – ocena za egzamin dyplomowy 
  - do 10% – ocena na dyplomie 

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • biura i agencje tłumaczeniowe 
 • instytucje międzynarodowe (np. Unia Europejska, ONZ – tłumaczenia konferencyjne) 
 • instytucje użyteczności publicznej w kraju i zagranicą (np. szpitale, komendy policji, urzędy, banki – tłumaczenie środowiskowe) 
 • organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia – tłumaczenie konferencyjne i środowiskowe) 
 • sektor prywatny (tłumaczenie dla biznesu, tłumaczenie kabinowe, konsekutywne, tłumaczenie środowiskowe) 
 • turystyka (tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne) 

Zapisz się na studia: Translacja konferencyjna

SCIENCE AND TECHNOLOGY
- studia w język angielskim
- profil ogólnoakademicki 
- prace dyplomowe będą mogły być wykonywane w następujących specjalnościach: astrofizyka, biofizyka molekularna, nanotechnologie, nauki materiałowe
- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Zasady rekrutacji:

 • Obywatele polscy i osoby z Kartą Polaka: na studia będą przyjmowani absolwenci studiów pierwszego stopnia lub magisterskich kierunków przyrodniczych lub technicznych. O przyjęciu decyduje konkurs dyplomów licencjackich lub magisterskich. Od kandydatów będzie także wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie B2. 
 • Obcokrajowcy (studia pełnopłatne): wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów przyrodniczych albo technicznych pierwszego stopnia lub jego odpowiednika (wg wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Jako absolwent możesz być zatrudniony m.in.:

 • przy badaniach naukowych i inżynierskich w dziedzinach związanych z nowoczesnymi technologiami wymagającymi dużej wiedzy o zjawiskach biologicznych, chemicznych, czy fizycznych
 • w przemysłowych laboratoriach badawczych zajmujących się nanotechnologiami czy wytwarzaniem nowych materiałów 
 • jako fizyk medyczny 
 • w nauczaniu 

Zapisz się na studia: Science and Technology

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- profil ogólnoakademicki
- specjalności: urbanistyka i polityka przestrzenna; gospodarka regionalna
- 4 semestry dla absolwentów studiów I stopnia licencjackich (z możliwością przyjęcia absolwentów studiów inżynierskich) – nabór na semestr zimowy 2015 oraz 3 semestry dla absolwentów studiów I stopnia inżynierskich – nabór na semestr letni 2016
- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Zasady rekrutacji:

 • Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie, a w przypadku jednakowych ocen o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia (lub magisterskich) wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona przez dziekanat.
 • O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci gospodarki przestrzennej, a także studiów geograficznych, ekonomicznych oraz z zakresu architektury i urbanistyki.

Jako absolwent możesz być zatrudniony m.in. w:

 • jednostkach administracji samorządowej
 • jednostkach administracji rządowej
 • instytucjach publicznych związane z gospodarką przestrzenną
 • instytucjach i organizacjach działających na rzecz wspomagania rozwoju
 • pracowniach planistycznych i projektowych

Zapisz się na studia: Gospodarka przestrzenna

KOGNITYWISTYKA
- profil ogólnoakademicki
- specjalności: sztuczna inteligencja i logika; znak, język i komunikacja
- Wydział Filozofii i Socjologii

Zasady rekrutacji:

Kwalifikacja na podstawie średniej ocen ze studiów. Pierwszeństwo w przyjęciu na studia mają absolwenci UMCS. Dla absolwentów kierunków innych niż kognitywistyka, warunkiem przyjęcia jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dotyczącej: motywacji kandydata do podjęcia studiów kognitywistycznych oraz powiązań dotychczas studiowanego kierunku z kognitywistyką, ewentualnie podstawowej problematyki kognitywistycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • ośrodki przetwarzania danych
 • agencje reklamowe i public relations
 • firmy brokerskie
 • mass-media
 • neuromarketing
 • serwisy internetowe (jako architekt stron i zarządzający nimi)
 • zarządzanie lokalną siecią komputerową
 • projektowanie, implementacja i zarządzanie stronami internetowymi opartymi o system CMS

Zapisz się na studia: Kognitywistyka

PRAWNO-MENADŻERSKI
- profil ogólnoakademicki
- Wydział Prawa i Administracji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc.

Możliwości zatrudnienia po studiach:

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, usługową, wytwórczą, budowlaną
 • instytucje finansowe (banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne)
 • podmioty prowadzące działalność w zakresie doradztwa ekonomicznego
 • instytucje pozarządowe uczestniczące w działalności gospodarczej lub wspierających taką działalność w ramach działań statutowych
 • absolwent jest przygotowany do zorganizowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Zapisz się na studia: Prawno-menadżerski

 


Kierunki, które od roku akademickiego 2015/2016 zmieniają nazwę i program studiów:

 

  Aktualności

  Autor
  Katarzyna Kociuba
  Data dodania
  4 maja 2015