Nowa oferta kształcenia na UMCS

Internetowa rejestracja kandydatów na studia w UMCS rozpocznie się 1 kwietnia br. i potrwa do 10 lipca br.

Nasza Uczelnia oferuje kształcenie na 11 Wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Kandydaci na studia w UMCS mogą wybierać spośród 80 kierunków i ponad 250 specjalności. Chętnych zapraszamy także na studia podyplomowe oraz na studia doktoranckie. Oferujemy również kształcenie z językiem wykładowym angielskim.

W roku akademickim 2019/2020 przygotowaliśmy także wiele nowości. Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą kształcenia, którą stale rozszerzamy i dostosowujemy do potrzeb kandydatów i rynku pracy:

Kierunki studiów I stopnia:

1. Wychowanie fizyczne - studia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Zamiejscowym w Puławach zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studenci będą zgłębiać wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, podstaw nauk medycznych, ale również pedagogiki i psychologii, a nawet w niezbędnym wymiarze (i z możliwością samodzielnego profilowania pod kątem planowanej przyszłości zawodowej) prawa i ekonomii.

Wydział oferuje studentom możliwość zdobywania doświadczenia i odbywania praktyk m.in. w Klubie Sportowym Wisła Puławy, Klubie Sportowym Azoty Puławy S.A. bądź w szkołach podstawowych oraz ponadgimnazjalnych w Puławach.
Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach na różnym poziomie kształcenia, do prowadzenia innych zajęć ruchowych, pracy w klubach sportowych, siłowniach, salach fitness, jednostkach organizacyjnych zajmujących się szeroko rozumianą kulturą fizyczną oraz samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w tym obszarze.

2. Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie – studia stacjonarne prowadzone w języku polskim i niemieckim na Wydziale Humanistycznym UMCS oraz na Uniwersytecie w Poczdamie.

Kierunek ten ma charakter międzynarodowy i międzyuczelniany w ramach istniejącego partnerstwa między Uniwersytetem Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie a Uniwersytetem w Poczdamie. Oferta jest skierowana zarówno do studentów polskich jak i niemieckich zainteresowanych odbyciem studiów kulturoznawczych oraz tłumaczeniowych w zakresie języka polskiego i niemieckiego, a także szeroko pojętej interkulturowości, chcących jednocześnie udoskonalić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać docelowo kompetencje tłumacza w zakresie obu tych języków. Jednocześnie program kształcenia oferuje możliwość realizacji specjalizacji kulturoznawczej i translatologicznej w dziedzinach ważnych dla dzisiejszej kultury i wymiany międzynarodowej (media, turystyka, opieka nad dziedzictwem kulturowym, tłumaczenie literatury).

Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskie są realizowane w formule podwójnego dyplomowania. Realizacja programu kształcenia odbywa się dwutorowo w obu ośrodkach akademickich: zarówno w Lublinie jak i Poczdamie.
Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę m. in. w instytucjach administracji publicznej, jednostkach zajmujących się współpracą między Niemcami a Polską, w instytucjach kultury, firmach i organizacjach turystycznych oraz tych związanych z mediami i gospodarką, a także w biurach tłumaczeniowych lub prowadząc własną działalność gospodarczą jako tłumacz języka polskiego i niemieckiego.

3. International relations - anglojęzyczne studia stacjonarne prowadzone na Wydziale Politologii.

Utworzenie tego kierunku na Wydziale Politologii umożliwia pełną ścieżkę kształcenia w języku angielskim (studia International Relations I oraz II stopnia, a także anglojęzyczne studia doktoranckie Doctoral programme in political science).
W programie studiów zaproponowane zostały trzy specjalności: - Global Economy and Business, Regional Studies – Central – East Europe oraz Regional Studies – Asia and Pacific. Ich rolą jest pogłębianie i poszerzanie wiedzy o współczesnych stosunkach międzynarodowych z uwzględnieniem treści specyficznych dla każdej ze specjalności. Pozwalają one studentom wyspecjalizować się w konkretnej problematyce i przygotować do pracy w konkretnym „sektorze” stosunków międzynarodowych. Uznano, że gospodarka światowa i biznes międzynarodowy oraz studia regionalne dotyczące Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji i Pacyfiku powinny wzmacniać atrakcyjność proponowanego kierunku.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji publicznej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Będą mieli także możliwość kontynuacji kształcenia w języku angielskim na studiach II i III stopnia.

Kierunki studiów II stopnia:

1. Administracja publiczna - studia drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Politologii UMCS w trybie stacjonarnym.

Kierunek skierowany jest do osób planujących przyszłą pracę w obszarze administracji rządowej, samorządowej i podporządkowanych im instytucji, jak również sektora pozarządowego. Studia adresowane są zarówno do osób posiadających podstawową wiedzę z zakresu administracji publicznej (np. absolwentów studiów I stopnia kierunków: politologia o specjalności administracja publiczna, administracja, prawo itp.), jak i osób które mają stopień licencjata z dziedzin, które nie są bezpośrednio związane z administracją (np. architektura, ochrona środowiska, geodezja i kartografia), chcących uzupełnić posiadaną wiedzę o treści związane z funkcjonowaniem współczesnej administracji.

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez teoretyków administracji, jak i praktyków zatrudnionych między innymi w urzędach: Miasta Lublin, Marszałkowskim oraz Wojewódzkim. Przyszli absolwenci nabędą wiedzę i umiejętności, które w przyszłości pozwolą na znalezienie pracy w szeroko pojętej administracji publicznej. Mają w tym pomóc również specjalnie zaprojektowane i zindywidualizowane praktyki, realizowane przede wszystkim w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

Absolwent kierunku uzyska wiedzę oraz niezbędne umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe, które umożliwią sprawne wykonywanie obowiązków służbowych pracownika administracji publicznej, zgodnie z wymogami nowoczesności i oczekiwaniami klienta instytucji państwowej.

2. Społeczeństwo informacyjne – studia stacjonarne drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym na Wydziale Politologii UMCS oraz Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.

Oferta skierowana jest do osób stawiających sobie za cel przyszłą aktywność w obszarze projektowania informacji. Zajęcia praktyczne, prowadzone przez specjalistów i we współpracy ze stojącymi za nimi instytucjami, zagwarantują studentom doskonałą orientację we współczesnych praktykach informacyjnych.

Absolwenci zdobędą wykształcenie w dwóch dziedzinach wiedzy: naukach społecznych i naukach ścisłych i przyrodniczych. Kształcenie będzie obejmować nauki o polityce i administracji, nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz informatykę. Studenci będą mieli możliwość dostosowywania programu do swoich potrzeb dzięki atrakcyjnej ofercie zajęć fakultatywnych oraz specjalnie opracowanemu programowi praktyk w administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, firmach i instytucjach okołobiznesowych.
Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę w trzech sektorach zależnych od skuteczności obiegów informacji: w biznesie, instytucjach otoczenia biznesu, administracji publicznej oraz sektorze NGO i podmiotach kultury.

3. Analityka gospodarcza - studia drugiego stopnia na Wydziale Ekonomicznym UMCS prowadzone w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia z zakresu Analityki gospodarczej mają charakter interdyscyplinarny. Stanowią połączenie dorobku różnych dziedzin nauki, w tym przede wszystkim ekonomii, zarządzania, matematyki, i informatyki. Oferta skierowana jest do absolwentów kierunku Analityka gospodarcza oraz absolwentów kierunków pokrewnych z obszaru nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości), ścisłych i przyrodniczych (matematyka, informatyka).

Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki na kadry o wysokim poziomie umiejętności przetwarzania i analizy danych ekonomiczno-finansowych. Studenci nauczą się identyfikować, modelować i analizować przyczyny i przebieg zjawisk społeczno-ekonomicznych. Zrozumieją też relacje zachodzące między nimi, wykorzystując do tego celu zaawansowane metody i narzędzia. Absolwenci kierunku posiądą wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania, która pozwoli im na pracę w przedsiębiorstwach, dużych korporacjach, sektorze finansowym, sektorze publicznym, instytucjach doradczych czy instytucjach zarządzających i regulujących procesy gospodarcze.

To nie jedyne nowe propozycje w ofercie kształcenia UMCS. Już wkrótce więcej informacji. Zapraszamy także na stronę www.irk.umcs.pl

    Aktualności

    Data dodania
    28 lutego 2019