Nauczalnie języka polskiego jako obcego - studia podyplomowe

Centrum Języka i Kultury polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS zaprasza do udziału w kolejnej edycji PODYPLOMOWYCH STUDIÓW W ZAKRESIE NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO. Rekrutacja trwa do 10 lutego 2015 r. Studia przeznaczone są głównie dla absolwentów kierunków filologicznych (ukończone studia licencjackie lub magisterskie), chcących uzyskać specjalizację w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Słuchaczami studiów mogą być także absolwenci innych kierunków, którzy mają kwalifikacje nauczycielskie.

Zajęcia trwają trzy semestry i odbywają się co dwa-trzy tygodnie w soboty i niedziele, program studiów obejmuje 380 godzin.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie do nauczania języka polskiego jako obcego, zarówno w krajowych instytucjach uczących cudzoziemców, jak i w szkołach wszystkich typów i poziomów poza granicami Polski, ze szczególnym uwzględnieniem lektoratów na wydziałach slawistyki i polonistyki uniwersytetów zagranicznych.

Absolwenci uzyskają potwierdzone dyplomem kwalifikacje, obejmujące umiejętność układania programu nauczania, doboru materiałów dydaktycznych, zastosowania odpowiednich metod kształcenia poszczególnych sprawności językowych na poziomach A1-C2 oraz umiejętność powiązania wiedzy o Polsce i jej kulturze z kształceniem językowym. Ukończenie tego typu studiów jest wymagane w przypadku prowadzenia zajęć w ramach projektów międzynarodowych na rzecz imigrantów i uchodźców politycznych.

Termin rozpoczęcia kolejnej edycji studiów: LUTY 2015 r.

Zasady przyjęć: kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc. Obowiązkowa rejestracja w systemie IRK na stronie www.podyplomowe.umcs.pl. Wymagane dokumenty: formularz podania o przyjęcie na studia podyplomowe (wydruk z systemu IRK), odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 fotografie, kserokopia dowodu osobistego, potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 150 zł (opłata zaliczana jest na poczet opłaty za I semestr).

    Aktualności

    Data dodania
    9 lutego 2015