Germanistyka kluczem do sukcesu!

Germanistyka to wyjątkowy kierunek studiów językowych o profilu praktycznym! Łączy zagadnienia teoretyczne z umiejętnościami praktycznymi! Ma charakter interdyscyplinarny oraz interkulturowy, gdzie język niemiecki, literatura i kultura niemieckiego obszaru językowego badane są w odniesieniu do innych języków, literatur i kultur, co kształtuje kulturowe wzorce zachowań i jest podstawą do komunikacji interkulturowej.

Program studiów obejmuje dwie specjalności:

  • specjalistyczny język niemiecki:

program specjalności obejmuje zagadnienia dotyczące języka ekonomii i finansów, języka prawniczego, języka nauki i techniki oraz języka medycyny. Zajęcia z języków branżowych poprzedzone są wprowadzeniem do problematyki biznesu, gospodarki i języków specjalistycznych oraz są uzupełnione zajęciami tłumaczeniowymi. Wszystkie zajęcia mają charakter konwersatoryjny łączący zagadnienia teoretyczne z praktycznymi. Program zajęć specjalnościowych jest uzupełniony językowymi warsztatami zawodowymi pozwalającymi na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zajęcia te prowadzone są również przy udziale specjalistów z zewnątrz oraz native speakerów;

  • nauczycielska:

program specjalności obejmuje zagadnienia z psychologii i pedagogiki przygotowujące do pracy nauczyciela na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz z zakresu dydaktyki ogólnej i przedmiotowej, jak również emisji głosu. Ukończenie studiów I stopnia ze specjalnością nauczycielską nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nabycie pełnych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymaga podjęcia studiów II stopnia na kierunku Germanistyka, specjalność nauczycielska, a następnie uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Co po studiach?

Absolwent kierunku może podjąć pracę np. w firmie Concentix Lublin, pod patronatem której został przygotowany program kształcenia zawodowego; w innych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych branży BPO (ang. Business Process Outsourcing) specjalizujących się w zarządzaniu relacjami z klientami; w przedsiębiorstwach krajowych obsługujących klientów niemieckojęzycznych, np. firmie ABC Work, GENPACT; w instytucjach administracji publicznej lub w sektorze usług, gdzie wymagana jest zaawansowana znajomość języków i kultur; w charakterze tłumacza, pracownika wydawnictw i środków masowego przekazu; w instytucjach kulturalnych zajmujących się współpracą z krajami niemieckojęzycznymi; w zakładach szkoleniowych wymagających znajomości języka obcego.

Zarejestruj się!

    Aktualności