Zaproszenie do składania artykułów - Remote Sensing

Miło nam poinformować, że dr hab. Waldemar Kociuba, prof. UMCS ( Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS ) został redaktorem zeszytu specjalnego zatytułowanego "Recent Advances GIS Techniques for Remote Sensing" zaplanowanego do publikacji w ramach czasopisma Remote Sensing (Impact Factor: 4.848; 5-Year Impact Factor: 5.353. Według listy czasopism MEiN artykuł w ww. czasopiśmie to  100 pkt.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów do ww. zeszytu specjalnego.

Zarys treści: Systemy Informacji Geograficznej stają się coraz bardziej popularne w naukach o Ziemi i środowisku, dzięki możliwościom nowoczesnego mapowania 2D i 3D, prezentacji złożoności zjawisk, elastyczności doboru kryteriów i zarządzania geodanymi. Zaawansowane techniki pomiarów teledetekcyjnych (obrazowanie wielo- i hiperspekralne, LiDAR, fotogrametria itp.) dostarczają coraz więcej i coraz bardziej precyzyjnych danych geoprzestrzennych, znajdujących zastosowanie w badaniach ewolucji form krajobrazu, współczesnych procesów geomorfologicznych, zmian pokrycia i użytkowania terenu czy właściwości fizykochemicznych gleb i wód powierzchniowych. Dostarczane przez różnego typu sensory, powtarzalne dane pozyskiwane z satelitów, samolotów czy bezzałogowych statków powietrznych, umożliwiają wykrywanie zmian w różnej skali przestrzennej i różnym kroku czasowym. GIS w sposób wyjątkowy daje możliwość zestawiania i porównywania wyselekcjonowanych informacji (warstw tematycznych) z danymi środowiskowymi, przy ukierunkowanym przez użytkownika zdefiniowaniu granic badanego obszaru. GIS i teledetekcja odgrywają istotną rolę w monitorowaniu i ocenie stanu środowiska. Elastyczność w doborze kryteriów selekcji informacji sprawia, że za pomocą GIS możemy zidentyfikować, wyodrębnić i określić związki wybranych form terenu czy elementów środowiska z określonymi warunkami geograficznymi lub zmianami klimatu. 

W ramach tego tomu specjalnego chcielibyśmy zaprosić Państwa do nadsyłania oryginalnych prac prezentujących innowacyjne wykorzystanie technik GIS i szerokiego spektrum danych geoprzestrzennych (tj. teledetekcji, globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS)) do rozwiązywania złożonych problemów badawczych nauk o Ziemi i środowisku. Kompleksowe przeglądy tego tematu są również mile widziane. Potencjalne tematy obejmują, ale nie ograniczają się do następujących zagadnień: 
 • oryginalne metody lub narzędzia GIS do analizy i interpretacji danych teledetekcyjnych;
 • zastosowanie uczenia maszynowego i nowatorskich narzędzi GIS do opracowania danych teledetekcyjnych pochodzących z różnych źródeł;
 • wykorzystanie globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) do poprawy jakości danych teledetekcyjnych i analiz GIS;
 • GIS mapowanie z wykorzystaniem teledetekcji i technik uczenia maszynowego;
 • wykorzystanie teledetekcji i GNSS do optymalizacji mapowania GIS.
Link do strony internetowej czasopisma

  Aktualności

  Data dodania
  25 listopada 2021