Zaproszenie do składania artykułów – Applied Sciences

Miło nam poinformować, że dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS (Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji UMCS) został redaktorem zeszytu specjalnego zatytułowanego Heavy Metals in the Environment – Causes and Consequences zaplanowanego do publikacji w ramach czasopisma Applied Sciences (IF 2,47). Według listy czasopism MNiSW artykuł w ww. czasopiśmie to 70 pkt.

W związku z tym serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji artykułów do ww. zeszytu specjalnego.

Wprowadzenie do tomu: Jedną z konsekwencji rozwoju przemysłu i transportu jest wzrost koncentracji metali ciężkich w wybranych komponentach środowisku. Działalność człowieka przejawia się w tworzeniu nowych szlaków migracyjnych dla tych pierwiastków, przyspieszeniu ich obiegu i uwolnieniu takich pierwiastków jak Pb, Zn i Cd, które do tej pory były unieruchomione w skałach. Nasilenie tych negatywnych zjawisk zostało wywołane przez rewolucję przemysłową XVIII wieku, która zapoczątkowała okres nieodwracalnych zmian, często o charakterze globalnym. Najwyższa emisja metali ciężkich w krajach uprzemysłowionych miała miejsce w latach 60. i 70. Jednakże emisje te pozostają w dalszym ciągu wysokie w krajach rozwijających się. Metale ciężkie znajdują się w powietrzu, którym oddychamy i w żywności, którą spożywamy. Przyczynia się to między innymi do wzrostu zachorowalności na wiele chorób. 

Dlatego też niezwykle istotne staje się określenie współczesnego poziomu zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby i osadów metalami ciężkimi, tendencji zmian stężenia, uwarunkowań tych procesów oraz zagrożeń dla organizmów żywych związanych z podwyższonym poziomem zanieczyszczeń w środowisku. Szczególnie istotne jest badanie pierwiastków toksycznych dla człowieka, takich jak ołów, kadm i rtęć. Zakres tematyczny niniejszego SI obejmuje ocenę poziomu zanieczyszczenia i związanego z nim zagrożenia dla zdrowia, określenie głównych źródeł emisji metali ciężkich do środowiska, warunki przestrzenne dla zróżnicowania ich stężenia w środowisku, współczesne trendy zmian zawartości, metody zmniejszania zagrożenia dla środowiska związanego z tymi pierwiastkami oraz remediację zanieczyszczonych komponentów środowiska. Szczególnie cenne będą badania obejmujące więcej niż jeden element środowiska.

Więcej informacji

    Aktualności

    Data dodania
    16 lipca 2020