Światowy Dzień Meteorologii - zapraszamy na e-odczyt

Z okazji Światowego Dnia Meteorologii serdecznie zapraszamy na e-posiedzenie naukowe z referatem dr Michała Marosza zatytułowany Wybrane cechy zmienności temperatury powietrza w Polsce (1951-2021), który odbędzie się zdalnie w dniu 23 marca br. (najbliższy czwartek) o godz. 17:15.

Odczyt prowadzić będzie dr Agnieszka Krzyżewska (Katedra Hydrologii i Klimatologii UMCS).

Link do spotkania na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI3N2MxNmUtZjQ1NC00Y2YxLTk4M2YtZjMzMmRmMzVmNDg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d

Będzie to kolejny odczyt organizowany w ramach cotygodniowych prelekcji Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego tym razem we współpracy z Oddziałem Lubelskim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.

Przedmiotem wykładu będzie wieloletnia zmienność temperatury powietrza w Polsce (1951-2021) ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania sezonowego. Odniesienie do aktualnych przeciętnych (1991-2020) charakterystyk termicznych w Polsce zostanie uzupełnione dyskusją dotycząca stabilności notowanych trendów (zarówno w skali roku jak i sezonowej). Finalnie na podstawie analizy z wykorzystaniem nieparametrycznych testów statystycznych zweryfikowana zostanie teza o odmienności kolejnych dekad od 1951. Innymi słowy, czy różniły się od siebie (pod względem termicznym) na tyle, aby można było mówić o "skokowych" zmianach warunków termicznych.

Michał Marosz - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1999-2020 pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Z IMGW-PIB związany w latach 2009-2014 oraz od roku 2019 do chwili obecnej. Zainteresowania naukowe obejmują analizę przejawów współczesnej zmiany klimatu w regionie atlantycko-europejskim oraz wykorzystanie narzędzi uczenia maszynowego w analizach klimatologicznych. Zakres podejmowanych tematów dotyczy zarówno klasyfikacji pól zmiennych geofizycznych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych jak i zastosowania uczenia maszynowego w zagadnieniach statystyczno-empirycznego downscalingu. Autor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji. Wykonawca w międzynarodowych i krajowych projektach naukowych.

Więcej o:

    Aktualności

    Data dodania
    21 marca 2023