Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
parter
tel. +48 81 537 56 41, 81 537 55 77
strony www:   www.RadioChemistry.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

Dr hab. Elżbieta Grządka
e-mail: egrzadka@umcs.pl
tel. +48 815375687

Sekretariat:

Anna Chojnowska
e-mail Anna.Chojnowska@umcs.lublin.pl
tel. +48 815375622, fax: +48 815332811

Skład osobowy:

Pracownicy naukowi:
Prof. dr hab. Stanisław Chibowski, stanislaw.chibowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel. +48 815375610
Prof. dr hab. Władysław Janusz, Wladyslaw.Janusz@umcs.lublin.pl, tel +(48)-815375632, +48-815375624
Dr hab. Andrzej Komosa, prof. UMCS, Andrzej.Komosa@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375631, +48-815375602
Dr hab. Adam W. Marczewski, Adam.Marczewski@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375536, +48-815375624
Dr hab. Marta Szymula, Marta.Szymula@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375542, +48-815375602
Dr hab. Małgorzata Wiśniewska, prof. UMCS, Malgorzata.Wisniewska@umcs.lublin.pl, wisniewska@hektor.umcs.lublin.pl , tel: +48-815375784, +48-815375624 
Dr hab. Elżbieta Grządka, egrzadka@umcs.pl, tel: +48-815375687
Dr Jacek Patkowski, Jacek.Patkowski@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Ewa Skwarek, Ewa.Skwarek@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Pracownicy techniczni:
Dr Jolanta Orzeł, Jolanta.Orzel@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375543, +48-815375602
Dr Małgorzata Paszkiewicz, Malgorzata.Paszkiewicz@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Dr Teresa Urban, Teresa.Urban@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Mgr Marek Reszka, Marek.Reszka@umcs.lublin.pl, tel: +48-815375602
Leszek Caban, e-mail: brak, tel: +48-815375625 (aktualnie pracownik Wydziału)
Grupy badawcze
brak wyodrębnionych grup badawczych
Kierunki badań
 • Monitoring radioizotopów
 • Wydzielanie/rozdzielanie i adsorpcja izotopów na glebach
 • Adsorpcja polimerów na ciałach stałych
 • Adsorpcja jonów na tlenkach metali i minerałach
 • Teoria i eksperyment dot. PWE (Podwójna Warstwa Elektryczna) - ładunek i potencjał powierzchniowy, miareczkowanie potencjometryczne i ładunek powierzchniowy
 • Utlenianie witaminy C i mikroemulsje
 • Teoria i eksperyment dot. adsorpcji na powierzchniach niejednorodnych
 • Kinetyka adsorpcji na porowatych ciałach stałych
 • Synteza adsorbentów
 • Adsorpcja - inne aspekty
 • Programowanie (Fortran, Pascal, Basic; Excel - VBA): obliczenia, automatyzacja pomiarów (np. waga sedymentacyjna, miareczkowanie potencjometryczne)
Granty
 • N N204 110738 – Badania mechanizmów różnicowania kumulacji radionuklidów i pierwiastków metalicznych w kościach kręgowców związanych z glebą ekosystemów wschodniej Polski o różnym stopniu odkształcenia (2011)
 • N N204 090438 – Badanie właściwości adsorpcyjnych i elektrokinetycznych układu polisacharyd/surfaktant/elektrolit/tlenek metalu (w realizacji)
 • N204 12632/3186– Badania wpływu temperatury na mechanizm adsorpcji i strukturę zaadsorbowanej warstwy polimerowej na granicy faz tlenek metalu – roztwór polimeru (zakończony 2010).
 • 3 T09D 09129 – Badania bioakumulacji radioizotopów i metali ciężkich u ptaków z obszaru Wschodniej Polski (zakończony).
 • 4 T09D 05824 – Badania nad mechanizmem wiązania i przemieszczania się pierwiastków promieniotwórczych w środowisku naturalnym na przykładzie gleb i osadów dennych Pojezierza Łeczyńsko-Włodawskiego (zakończony 2005)
 • 3 T09A 07827 (promotorski) – Badanie wpływu charakteru związku wielkocząsteczkowego na mechanizm jego adsorpcji i konformacje na granicy faz tlenek metalu/roztwór polimeru (zakończony 2005)
 • Grant zespołowy Prorektora d/s Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – Badanie kumulacji radioizotopów oraz metali ciężkich w kościach i skorupkach jaj wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych z obszaru Lubelszczyzny (zakończony 2005)
 • 7 T09B 01021 (promotorski) – Badanie mechanizmu adsorpcji i struktury zaadsorbowanych warstw polielektrolitu na granicy faz tlenek metalu - roztwór polimeru (2001-2002)
 • 7 T09A 12420 (promotorski) – Badanie wpływu grup funkcyjnych związków wielkocząsteczkowych na ich konformację na granicy faz ciało stałe - roztwór wodny (2001-2002)
Badania statutowe
 • Kontynuacja badań nad adsorpcją substancji wielkocząsteczkowych na granicy faz ciało stałe/roztwór
 • Kontynuacja badania właściwości antyutleniających witamin i antyutleniaczy w układach micelarnych
 • Kontynuacja badań nad skażeniami środowiska izotopami plutonu
Badania własne
Kontynuacja badań adsorpcji specyficznej jonów na granicy faz tlenek metalu/roztwór elektrolitu – struktura podwójnej warstwy elektrycznej
Wyposażenie i możliwe typy pomiarów:
 • Spektrometry α,β,γ (Beckman, Silena, Canberra-Packard)
 • Pomiar węgla C-14 - niskotłowy licznik scyntylacyjny Quantulus 1220 (Wallac/Perkin-Elmer)
 • Pomiar/monitoring radonu
 • Reometr rotacyjny Bohlin CVO-50
 • Zetametery: ZetaSizer 3000 (Malvern) (potencjał z i rozkład rozmiarów porów metodą PCS), LazerZee Meter Model 501 (PenKem)
 • Automatyczne, sterowane PC miareczkowania potencjometryczne o elastycznie ustalanych parametrach, możliwe równoległe pomiary adsorpcji metodą radiometryczną (np. C-14)
 • Spektrometr UV-VIS Cary 100; Goniometr BJ-200SH; XRF-PANalytical/Epsilon 5
 • 2277 Thermal Activity Monitor (Thermometric) - mikrokalorymetr (zakres nW)
 • Inne rodzaje pomiarów można wykonać w Wydziałowym Laboratorium Analitycznym, np. XRF, XRD, NMR, FTIR, ASA, EM (TEM, SEM), AFM, określanie pola powierzchni BET
Inne wyposażenie:
 • Destylarki i redestylarki kwarcowe Bi18T i Bi18E (Heraeus)
 • Ultrawirówka BioFuge 28RS (Heraeus)
 • Ultrasonikator Sonicator XL (MiSonic)
 • Laboratoryjne cyfrowe pH-metry, konduktometry (Radiometer, Metrohm, Beckman, Orion), wagi (Sartorius)
 • Pracownia PC dla pracowników i studentów
Usługi - opisane na stronie WWW Zakładu w zakładce [Usługi]:
Tematy prac magisterskich
 • Badania adsorpcji specyficznej jonów węglanowych na granicy faz tlenek cynku/roztwór elektrolitu
 • Badania struktury podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz hydroksyapatyt/roztwór elektrolitu
 • Badania nad oznaczaniem izotopów Pu w kościach ptaków wodno-błotnych
 • Badania nad oznaczaniem Sr-90 w kościach ptaków wodno-błotnych
 • Oznaczanie stężenia C-14 w naturalnych kwasach humusowych
 • Badania nad rozmieszczeniem izotopów Pu w glebach uprawnych i nieużytkach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego
 • Badania struktury podwójnej warstwy elektrycznej na granicy faz tlenek wanadu/roztwór elektrolitu
 • Synteza mezoporowatych węgli aktywnych i ich właściwości adsorpcyjne
 • Adsorpcja barwników na mezoporowatych krzemionkach i węglach aktywnych
 • Badanie adsorpcji i konformacji związków wielkocząsteczkowych na granicy faz tlenek metalu/roztwór polimeru
Dydaktyka
 • Wykłady z radiochemii, radiometrii, technik radioizotopowych, oznaczania pierwiastków śladowych, chemii koloidów, adsorpcji
 • Laboratorium radiometryczne (materiały do ćwiczeń na stronie Zakładu)
 • Laboratorium chemii koloidów (materiały do ćwiczeń na stronie Zakładu)
 • Konwersatoria: chemia ogólna, chemia analityczna
 • Wykład i lab.: metody matematyczne w ochronie środowiska
Lista zajęć, opisy ćwiczeń: www.Radiochemistry.umcs.lublin.pl
Zobacz też na stronie Zakładu (link powyżej):

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.