Zakład Chemii Organicznej

Adres: ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin
budynek "Chemia Organiczna", (zob. lokalizację),
I piętro
tel. +48 81 524 22 51 w. 135
strona www: orgchem.umcs.lublin.pl

Kierownik Zakładu:

Dr hab. inż. Marek Stankevič,
e-mail marek.stankevic@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 77 52

Sekretariat:

Ewa Jakson
e-mail Ewa.Jakson@poczta.umcs.lublin.pl
tel./fax: 81 524 22 51 w. 135

Skład osobowy:

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz, e-mail kazimierz.pietrusiewicz@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 134/135 - na emeryturze od 2016 r.
Dr Oleh M. Demchuk, e-mail Oleh.Demchuk@umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 118
Dr Sławomir Frynas, e-mail frynas@hermes.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 119
Dr hab. inż. Marek Stankevič, e-mail marek.stankevic@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 77 52
Dr Kamil Dziuba, e-mail Kamil.Dziuba@umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 102
Dr Katarzyna Szwaczko, e-mail katarzyna.szwaczko@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 119
Dr Elżbieta Łastawiecka, tel. 81 524 2251 w. 119
Mgr Sylwia Sowa, email sylwia.sowa@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 136
Mgr Antoni Hoffman, email antoni.hoffman@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 524 22 51 w. 122
Mgr Anna Szmigielska, email anna.szmigielska@poczta.umcs.lublin.pl , tel. 81 524 22 51 w. 124 i 147
Mgr Adam Włodarczyk, e-mail adam.wlodarczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 136
Mgr Katarzyna Włodarczyk, e-mail katarzyna.wlodarczyk@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 81 524 22 51 w. 136
Anna Flis, email a.flis@poczta.umcs.lublin.pl, tel. 0 81 524 22 51 w. 124
Kierunki badań - z uwzględnieniem aktualnych badań statutowych oraz grantów naukowo-badawczych
 • Synteza nowych chiralnych układów fosforoorganicznych dla katalizy asymetrycznej 
 • Synteza i zastosowania cyklicznych i makrocyklicznych związków fosforu
 • „Stereoselektywne deprotonowanie enancjotopowych grup metylenowych - proste narzędzie w syntezie chiralnych cząsteczek o użytecznych właściwościach” - grant NCN SONATA-BIS 2 – kierownik dr Marek Stankevič
 • „Chiralne P-stereogenne fosforinanony: asymetryczna synteza i kataliza” - grant badawczy własny N N204 4452 40 – kierownik prof. K. Michał Pietrusiewicz
 • „Projektowanie oraz synteza katalizatorów o właściwościach specjalnych, w tym chiralnych, rozpuszczalnych w wodzie i immobilizowanych w/na perfluorowanych i stałych nośnikach. Zastosowanie w syntezach prowadzanych w przyjaznych środowisku warunkach” - grant NCN OPUS 3 - kierownik dr Oleh Demchuk
 • oraz
 • „Nowa klasa P-chiralnych ligandów difosfinowych posiadająca łącznik cykloheksylowy - efektywne wykorzystanie redukcji Bircha w chemii związków fosforoorganicznych” - grant NCN PRELUDIUM 3 - kierownik mgr Magdalena Jaklińska
Dydaktyka
Pracownicy Zakładu Chemii Organicznej prowadzą zajęcia ze studentami II i III roku studiów I-go stopnia specjalności Chemia Związków Bioaktywnych i Kosmetyków, ze studentami II i II roku studiów I-go stopnia specjalności Chemia Kryminalistyczna oraz ze studentami z kierunku Ochrona Środowiska z przedmiotów
 • Chemia organiczna i makromolekuł
 • Synteza i chemia organicznych związków chiralnych
 • Oddziaływanie substancji organicznych na receptory
 • Chemia organiczna
 • Chemia makromolekuł
 • Metody identyfikacji i rozdzielania związków biologicznie czynnych
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i laboratoriów.
W ramach prac magisterskich i licencjackich realizowane są badania w ramach szeroko pojętej syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania nowych metodologii syntezy związków fosforoorganicznych, a także wykorzystaniem chiralnych związków fosforu jako ligandów w katalizie asymetrycznej,
 Wyposażenie jednostki
W chwili obecnej Zakład Chemii Organicznej dysponuje kilkoma urządzeniami do analizy związków nieracemicznych, między innymi dwoma aparatami do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC) wraz z kilkoma kolumnami z wypełnieniem chiralnym pozwalającym na badanie czystości enancjomerycznej otrzymywanych związków nieracemicznych, polarymetrem do pomiarów skręcalności optycznej optycznie czynnych związków, autoklawami do przeprowadzania reakcji uwodornienia w skali od miligramowej do makrogramowej, analizatorem CHN do analizy elementarnej związków organicznych oraz multireaktorem do jednoczesnego prowadzenia kilkunastu reakcji, co znacznie przyśpiesza prowadzenie badań. W ostatnich latach Zakład pozyskał kilka nowych wartościowych aparatów, między innymi:
 • reaktor mikrofalowy, służący do prowadzenia reakcji chemicznych za pomocą promieniowania mikrofalowego
 • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas (GC-MS) do kompleksowej analizy mieszanin związków oraz określania ich struktury
 • chromatograf cieczowy sprzężony ze spektrometrem mas o wysokiej rozdzielczości (HPLC-HRMS) do analizy mieszanin związków oraz określania dokładnych mas cząsteczkowych .
 • aparat jądrowego rezonansu magnetycznego o częstotliwości 500 MHz zaopatrzonego w przystawkę niskotemperaturową oraz automatyczny zmieniacz próbek

Więcej na stronie Zakładu


Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.