Zakład Metod Chromatograficznych

Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
budynek "Collegium Chemicum", (zob. lokalizację),
II piętro
tel./fax: +48 81 537 56 56, tel. 81 537 55 45
strony www: chromatografia.umcs.lublin.pl

Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz
e-mail: dawid@poczta.umcs.lublin.pl
tel. +48 81 537 55 45, 77 67

Sekretariat:

tel./fax: +48 81 537 56 56

Skład osobowy:

Nauczyciele akademiccy:
 1. Prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz, e-mail: dawid@poczta.umcs.lublin.pl tel: +48 81 537 55 45, 77 67
 2. Prof. dr hab. Roman Leboda, na emeryturze od 2013 r., e-mail: leboda@poczta.umcs.lublin.pl
 3. Mgr Katarzyna Bernacik, e-mail: k.bernacik@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 09
 4. Dr hab. Piotr Borowski, e-mail: piotr.borowski@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 71
 5. Dr hab. Barbara Charmas, e-mail: barbara.charmas@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 78
 6. Dr hab. Irena Choma, prof. UMCS, e-mail: irena.choma@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 79 93
 7. Dr Michał Dybowski, e-mail: michal.dybowski@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 59
 8. Dr Małgorzata Olszowy, e-mail: malgorzata.olszowy@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 09
 9. Dr Karol Pilorz, e-mail: karol.pilorz@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 14
 10. Dr hab. Jadwiga Skubiszewska-Zięba, e-mail: jskubisz@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 55 59
 11. Dr Rafał Typek, e-mail: rafal.typek@umcs.pl, tel: +48 81 537 56 59
 12. Dr hab. Dorota Wianowska, e-mail: dorota.wianowska@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 55 01
Pracownicy techniczni:
Mgr Stanisław Radkiewicz, e-mail: stanislaw.radkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl, tel: +48 81 537 56 14
Grupy badawcze:
 1. Analizy chromatograficznej
 2. Grupa zajmująca się syntezą, modyfikacja i oceną powierzchniowych własności sorbentów do chromatografii, adsorpcji i katalizy
 3. Grupa rozwiązująca problemy chemii kwantowej i spektroskopii molekularnej.
Wśród prac prowadzonych przez pracowników Zakładu można wyróżnić dwa zasadnicze nurty tematyczne:
 1. nowoczesne metody analizy chromatograficznej oraz przygotowania próbek pod kątem analityki klinicznej, farmaceutycznej, żywności, środowiska i kryminalistyki.
 2. sorbenty oraz nośniki do chromatografii, adsorpcji, biokatalizy i katalizy.
Większość pracowników Zakładu skupiona jest wokół tematów związanych z pierwszym wyróżnionym nurtem i realizuje badania mające na celu opracowanie sposobów i warunków prowadzenia:
 • ekstrakcji nadkrytycznej (SFE),
 • przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem (PLE),
 • ekstrakcji poprzez podtrzymywaną ciekła membranę (SLM),
 • ekstrakcji do fazy stałej (SPE),
 • mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME),
 • dyspersji matrycy na fazie stałej (MSPD),
 • ekstrakcji metodą wiszącej kropli (SDE),
 • techniki head space
Wszystkie wymienione techniki są wykorzystywane do w/w celów analitycznych, i umożliwiają przeprowadzenie analiz złożonych mieszanin metodami;
 • chromatografii gazowej,
 • wysokosprawnej chromatografii cieczowej,
 • chromatografii powinowactwa,
 • elektroforezy kapilarnej.
Przykładem zadań zaliczanych do drugiego nurtu tematycznego mogą być prace dotyczące:
 • preparatyka i badanie fizykochemicznych właściwości materiałów węglowych, krzemionkowych i węglowo-mineralnych pod kątem ich wykorzystania w adsorpcji i katalizie;
 • modyfikacji powierzchni materiałów pod kątem wykorzystania ich w przemyśle,
 • hydrotermiczna modyfikacja struktury porowatej adsorbentów krzemionkowych.
Zakład współuczestniczy także w rozwiązywaniu problemów dotyczących chemii kwantowej i spektroskopii molekularnej.
Powyższa tematyka dotyczy badań realizowanych zarówno w ramach badań statutowych, badań własnych oraz grantów.
Prowadzone zajęcia kursowe:
Zakład prowadzi następujące wykłady:
 • podstawy metod chromatograficznych,
 • metody chromatograficzne i pokrewne,
 • metody chromatograficzne w fizykochemii i analityce,
 • analiza śladowa,
 • analiza wód i ścieków,
 • metody przygotowania próbek do analizy  chromatograficznej,
 • metody analizy w ochronie środowiska,
 • chemia zanieczyszczeń żywności,
 • metody spektroskopowe
 • metody chromatograficzne i  elektromigracyjne,
 • analiza żywności
 • chemia fizyczna dla studentów studiów  zaocznych.
Większość powyższych tematów realizowana jest także w ramach ćwiczeń laboratoryjnych.
Tematyka prac magisterskich i dyplomowych jest nierozerwalnie połączona z tematyką prac badawczych Zakładu, które zostały przedstawione powyżej.

Cykliczny kurs chromatograficzny: http://hermes.umcs.lublin.pl/~dchemphy/

Podstawowe wyposażenie:
 1. 8 wysokosprawnych chromatografów cieczowych (włączając w to jeden LC-MS),
 2. 3 chromatografy gazowe (w tym jeden CG-MS),
 3. Elektroforezer kapilarny
 4. Zestaw do przyśpieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem
 5. Derywatograf
 6. inny drobny sprzęt

Zobacz także informację o Zakładzie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.