Studia III stopnia

Studia doktoranckie (zob. też informacje ogólne):
 
Od kilku lat Wydział Chemii UMCS prowadzi nabór na studia doktoranckie. Początkowo były to studia z zakresu fizykochemii zjawisk powierzchniowych. W roku akademickim 2000/2001 studia zostały przekształcone w studia doktoranckie z chemii.
Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie średniej ze studiów (z suplementów dyplomów studiów I i II st.), wyników egzaminu pisemnego (test) i rozmowy sprawdzającej znajomość języków obcych, wiedzę i dorobek naukowy kandydata (szczegóły na irk.umcs.lublin.pl). Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani absolwenci Wydziału Chemii oraz wydziałów pokrewnych różnych uczelni. Studia trwają 4 lata. W tym czasie słuchacz studiów otrzymuje stypendium. Słuchacze mogą się również ubiegać o miejsce w Hotelu Asystenta.
 
Szczegółowych informacji na temat Studiów Doktoranckich prowadzonych na Wydziale Chemii UMCS udziela Kierownik dr hab. Anna Zdziennicka, prof. nadzw. UMCS (tel. 81 537 5670).
 
Opis procedury prowadzącej do uzyskanie stopnia doktora dostępny jest w Postępowaniu awansowym.
 
Proponowana liczba miejsc stypendialnych (stypendium doktoranckie na rok akademicki 2017/2018):
 
I rok     - 12 miejsc stypendialnych
II rok    - 11 miejsca stypendialne
III rok   - 4 miejsc stypendialnych
IV rok    - 7 miejsc stypendialnych

Proponowana wysokość opłat za studia niestacjonarne:

I rok studiów doktoranckich – roczna opłata w wysokości 4000 zł
 
Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne:
Rekrutacja 2017 - internetowa rejestracja kandydatów do 18 sierpnia 2017 r. godz. 12, składanie dokumentów do 21 sierpnia 2017 r. godz. 13 (zob. IRK stacjonarne, IRK niestacjonarne)
Rekrutacja na studia doktoranckie na Wydziale Chemii w roku akademickim 2017/2018: 
Przyjmowanie dokumentów:
- Dziekanat pok. 4 (parter) w budynku Małej Chemii, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
- Termin przyjmowania dokumentów: do dnia 21 sierpnia 2017 r. godz. 13
Postępowanie rekrutacyjne na studia stacjonarne (planowane terminy):
28 sierpnia - egzamin pisemny godz. 9.00 w sali A (parter) w budynku Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
29 sierpnia - rozmowa kwalifikacyjna od godz. 9.00 w sali 546 (V piętro) w budynku Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
- 31 sierpnia– ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne na studia niestacjonarne (planowane terminy):
28 sierpnia - egzamin pisemny godz. 9.00 sala A w budynku Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
29 sierpnia - rozmowa kwalifikacyjna od godz. 12.00 w sali 546 (V piętro) w budynku Collegium Chemicum, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3,
- 31 sierpnia – ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

Załączniki