Biuletyn Dziekana

V.2017 r.

Doktoraty i habilitacje

Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia dr Olehowi Demchukowi, adiunktowi z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Chemii UMCS. Dr Oleh Demchuk przedłożył w postepowaniu habilitacyjnym jako istotne osiągnięcie naukowe cykl siedemnastu oryginalnych prac naukowych pt. „Projektowanie, synteza, i badania reaktywności katalizatorów na bazie nowych ligandów fosforowych o C, P-typie kompleksowania”. Recenzenci: prof. dr hab. Jacek Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku), dr hab. Karol Kacprzak, prof. nadzw. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Janusz Jurczak (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie).

26 kwietnia 2017 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Jóźwik-Dolęby. Temat rozprawy: „Antyutleniające właściwości mieszanin wybranych związków fenolowych”. Promotor: prof. dr hab. Andrzej L. Dawidowicz. Recenzenci: prof. dr hab. Barbara Baraniak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) oraz dr hab. inż. Anna Gliszczyńska-Świgło, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Rada Wydziału Chemii na posiedzeniu w dniu 22 maja 2017 podjęła uchwałę o nadaniu Pani mgr Małgorzacie Jóźwik-Dolębie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Wyjazdy zagraniczne pracowników

Dr hab. Renata Łyszczek i mgr Halina Głuchowska z Zakładu Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej w dniach 28 – 31.05.2017 uczestniczyły w konferencji naukowej „XVI Scientific Conference Lviv Chemical Readings-2017”, wygłaszając wykład na zaproszenie w Ivan Franko National University in Lviv, Ukraina.

Dr hab. Adam W. Marczewski z Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów oraz dr hab. Anna Deryło-Marczewska prof. nadzw. UMCS, dr Małgorzata Zienkiewicz-Strzałka, dr Magdalena Błachnio, dr Marek Studziński, mgr Agnieszka Chrzanowska, mgr Małgorzata Sęczkowska z Zakładu Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego w dniach 23 – 27.05.2017 uczestniczyli w konferencji naukowej „Chemistry, Physics and Technology of Surface” and Workshop „Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials” w Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine, Kijów, Ukraina.

Prof. dr hab. Emilian Chibowski, dr hab. Aleksandra Szcześ oraz mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, w dniach 15 – 19.05.2017 uczestniczyli w spotkaniu naukowej „Summer school” w ramach projektu Cowet, The Hebrew University of Jerusalem, Izrael.

Mgr Yingdi Yan z Zakładu Zjawisk Międzyfazowych, w dniach 21 – 26.05.2017 uczestniczyła w konferencji naukowej „APME 2017 Advanced Polymers via Macromolecular Engineering”, Ghent University, Belgia.

Prof. dr hab. Stefan Sokołowski z Zakładu Modelowania Procesów Fizykochemicznych w dniach 17 – 21.05.2017 uczestniczył w sympozjum naukowym „29th European Symposium on Applied Thermodynamics” na którym wygłosił wykład pt. „Computer simulations and theory of decorated soft disks in two dimensions”, Bukareszt, Rumunia.


Starsze biuletyny