Zmiana przez zdrowie. Szkolenia dla pracujących z grupami szczególnego

Tytuł projektu/nr umowy:
Zmiana przez zdrowie. Szkolenia dla pracujących z grupami szczególnego ryzyka/Umowa nr DWF_2_1.5_660

Źródło finansowania:
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

Jednostka organizacyjna:
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Wartość projektu:
444 360,56 PLN

Termin realizacji:
1.03.2007-31.08.2008

    Autor
    Małgorzata Jaruga