Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej

Projekt "Socjoterapia w resocjalizacji penitencjarnej" dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki ze środków budżetu państwa w ramach programu "Studenckie Koła Naukowe Tworzą innowacje".
Kwota dofinansowania: 49 345,00 zł
Całkowita wartość zadania: 49 345,00 zł

Projekt realizowany jest na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, opiekunem merytorycznym projektu jest dr Katarzyna Korona z Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej UMCS. 

Okres realizacji projektu: 22.06.2021-21.12.2022 r. 

     Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć socjoterapeutycznych (z elementami arteterapii) według programu pt. „Ja wśród innych” w 3 grupach osób skazanych (wg rodzajów zakładów karnych – art. 69 KKW- grupy: młodociani, I raz skazani, recydywiści penitencjarni), będące częścią badań naukowych. Program ten stanowi nową propozycję we współczesnej metodyce oddziaływań penitencjarnych, bazując na metodzie niesłusznie zignorowanej w ostatnich latach. Koło miało okazję już przeprowadzić program na grupie pilotażowej i pozytywnie zweryfikować jego skuteczność w grupie osób pierwszy raz skazanych, za zabójstwo. Aktualnie, po uzyskaniu pozytywnych rezultatów we wcześniejszej realizacji oraz pozytywnymi efektami w zakresie rozwijania poziomu umiejętności społecznych skazanych, jak i uczestniczących w projekcie studentów (zyskali oni także większą pewność siebie w kontakcie z grupą i niezwykle cenne doświadczenie zawodowe).

     Projekt ma na celu udostępnienie i włączenie do praktyki penitencjarnej programu, który jest skuteczny, opiera się na uznanej metodzie pracy i jest ugruntowany w teorii, a którego weryfikacja skuteczności oparta została na przesłankach naukowych. Proponowany program już na etapie początkowym zawiera w sobie element transferu uzyskanych wyników badań (skuteczność programu została sprawdzona w badaniach pilotażowych w grupie osób I raz skazanych, za zabójstwo), aktualnie celem jest sprawdzenie skuteczności prowadzenia go wśród innych grup skazanych, co po pozytywnej weryfikacji mogłoby skutkować włączeniem go do oferty oddziaływań resocjalizacyjnych (nie tylko w jednostkach uczestniczących w badaniach, ale także w innych zakładach karnych w Polsce – transfer technologii). W okresie realizacji projektu podjęte będą działania, związane z procesem wdrożenia (zebranie opinii z jednostek penitencjarnych, opracowanie wniosków, analiza wyników, promocja programu w szerszym gronie potencjalnych odbiorców). Po uzyskaniu wyników badań, których przeprowadzenie zostało oparte na wymogach metodologicznych i wykorzystaniu wystandaryzowanych narzędzi badawczych (wydrukowanie dostępnych i zakup tych nieudostępnionych) planowane jest stworzenie profesjonalnej bazy danych i wykonanie zaawansowanych obliczeń statystycznych (z pomocą specjalisty w 496866 ID wniosku: 496866 stan z dnia 2020-11-10 13:34:23 Strona 8 z 76 tym zakresie). Elementem wartym uwagi jest połączenie metod ilościowych wraz z jakościowymi – m.in. obserwacja przebiegu zajęć. Zasięg oddziaływania projektu, początkowo z lokalnego i regionalnego, poprzez upowszechnienie wyników (wydruk monografii, organizacja wystawy prezentującej wytwory uczestników- ostatnie spotkanie) osiągnie poziom krajowy (rozesłanie monografii i broszur informacyjnych), aż po próby zaistnienia na gruncie międzynarodowym (napisanie artykułu anglojęzycznego do czasopisma akademickiego o tematyce penitencjarnej i kryminologii).