Zaświadczenia dla ZUS

Archiwum UMCS uprawnione jest do wydawania zaświadczeń o programowym toku studiów oraz zaświadczeń o okresie zatrudnienia w UMCS do celów emerytalno-rentowych.

Zaświadczenia o programowym toku studiów wydawane są po uprzednim złożeniu w Archiwum podania według załączonego wzoru.


Przyjmowane są również zgłoszenia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaświadczenia o programowym toku studiów wydawane są odpłatnie zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 7/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. Załącznik nr 5 

Celem uzyskania zaświadczenia o okresie zatrudnienia w UMCS należy złożyć w Archiwum podanie według załaczonego wzoru.


Przyjmowane są również zgłoszenia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaświadczenia o okresie zatrudnienia wydawane są bezpłatnie.

Zaświadczenia o okresie zatrudnienia wraz z wynagrodzeniem na druku RP-7 wydawane są przez Biuro Płac, mieszczące się w budynku Rektoratu, pok. 905, tel. (81) 537 53 95, (81) 537 54 01, (81) 537 54 21 lub (81) 537 57 54.