Przyjmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych

 Zgodnie z  załącznikiem nr 2 do zarządzenia Rektora UMCS  Nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie § 6 oraz § 17 Instrukcji kancelaryjnej przejmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych odbywa się w następującym trybie:

  1. Przekazanie akt do Archiwum inicjują i organizują właściwe sekretariaty, dziekanaty bądź referenci zainteresowanych jednostek/stanowisk pracy.
  2. Po uprzednim ustaleniu terminu, uporządkowane w jednostce organizacyjnej, akta przekazywane są do Archiwum kompletnymi rocznikami.  
  3. Materiały przekazuje się na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych (zob. załącznik nr 7 do Instrukcji kancelaryjnej), sporządzonych oddzielnie dla akt kat. A i akt kat. B, w danej jednostce organizacyjnej, podpisanych przez referenta sporządzającego spisy i kierownika jednostki; sposób sporządzenia spisów zdawczo-odbiorczych reguluje instrukcja kancelaryjna, § 17.

 

Zasób archiwum tworzą akta własne Uczelni z lat 1944-2015, liczący 5 500 mb co stanowi ok 550 000 jednostek archiwalnych. Składają się na nie zarówno akta administracyjne, stanowiące obraz jej życia na przestrzeni 75 lat, jak też akta osobowe byłych pracowników i studentów. Podstawowym źródłem do badania dziejów Uniwersytetu są akta Senatu, zarządzenia Rektora, protokoły posiedzeń poszczególnych Rad Wydziałów, akta spraw związanych z obsługą studiów, akta osobowe byłych pracowników i studentów.

Dzieje UMCS

(publikacje pracowników Archiwum UMCS przygotowane w latach 2010-2019 w oparciu o zasób Archiwum)

 1. A. Łosowska, Mieczysław Wieliczko, człowiek służby, nie żyje, „Przemyskie Zapiski Historyczne” t. 16-17, 2010, s. 287-293.

2. Taż, Dlaczego nie wydano Księgi Pamiątkowej 5-lecia UMCS? Nieznany epizod z dziejów Uczelni w pierwszym okresie jej istnienia, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku, pod red. J. Łosowskiego, Lublin 2011, s. 421-452.

3. Taż, M. Grzędzielska, Przemyskie kartki z zamierzonego pamiętnika, podała do druku A. Łosowska, „Rocznik Przemyski” t. 47, 2011, z. 3 (Literatura i Język), s. 153-172.

4. Taż, Pracownicy i studenci rodem z Wilna i Grodna w pierwszym dziesięcioleciu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w: Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały, pod red. T. Rodziewicza, Lublin 2011, s. 157-188.

5. Taż, Druki oficyn przemyskich w Bibliotece UMCS (ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu), „Rocznik Przemyski”, t. 48, 2012, z. 3 (Literatura i Język), s. 285-302.

6. Taż, Wystawy interaktywne w uczelni wyższej-czy tylko popularyzacja?, w: Wystawy w archiwum-drugie życie dokumentów, pod red. K. Bindy i A. Krzemińskiej, Bielsko-Biała 2012, s. 70-74

 7. Taż, Archiwa uniwersyteckie w Polsce na początku nowego stulecia, w: Archiwa Polski i Rosji. Historia, problemy i perspektywy rozwoju. Zbiór studiów, pod red. L. Mazur i J. Łosowskiego, Jekaterynburg 2013, s. 44-60.

 8. Taż, Leon Jeśmanowicz (1914-1989)-matematyk, karykaturzysta i…(w dwudziestą rocznicę śmierci), „Wiadomości Uniwersyteckie” 2010, nr 1, s. 4-5.

9. Taż, Historia jednej delegacji, Tamże, 2010, nr 6, s. 30-31.

10. Taż, UMCS posiadaczem majątków ziemskich (1944-1955), Tamże, 2010, nr 9, s. 50-51

11. Taż, Henryk Raabe (1882-1951), Tamże, 2011, nr 1, s. 26-30.

12. Taż, UMCS i rodzina Patronki. Pierwszy doktorat honorowy Uczelni, Tamże, 2011, nr 6, s. 18-20.

13. Taż, Profesor Mikołaj Olekiewicz (1896-1971. (W 40. rocznicę śmierci, Tamże, 2011, nr 7, s. 28-30.

14. Taż, Józef Wawrzyczek, Dzieje Szkoły Karpackiej”, Tamże, 2011, nr 10, s. 53.

15. Taż, Maria Curie-Skłodowska i Uniwersytet Jej imienia. Suplement, Tamże, 2011, nr 11, s. 26-28.

16. Taż, Dr Aleksander Ossendowski, organizator Kliniki Psychiatrycznej UMCS (w 50-lecie śmierci), Tamże, 2012, nr 4, s. 21-24

17. Taż, Wiesław Chrzanowski i UMCS- czy tylko epizod?, Tamże, nr 6, s. 27-28.

18.Taż, Jak świętowano pierwsze jubileusze UMCS, Tamże, 2013, nr 10, s. 18-22.

19. Taż, Życie i czas Profesora Adama Paszewskiego (w 110 rocznicę urodzin), Tamże, 2014, nr 1, s. 26-29.

20. Słownik biograficzny m. Lublina, pod red. M. Siomy i in., t. 4, Lublin 2014, hasła: -Hieronim Jawłowski

-Edward Michna

-Mikołaj Olekiewicz

-Aleksander Ossendowski

-Janina Wysocka-Lisek

-Ludwik Zembrzuski

21.Taż, „Budowanie” UMCS w karykaturach Leona Jeśmanowicza, Lublin 2014

22. Taż, Igraszki Żaków Lubelskich, czyli „Kozienalia” 1959, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 4-5 (204-205), 2014, s, 24-27

23. Taż, Ze wspomnień pierwszych profesorów UMCS. J. Opieńska-Blauth: Pierwsze lata UMCS, tamże, nr 3-4 (2012-2013), 2015, s. 21-25

24. Taż, Jak nie doszło do utworzenia Obserwatorium Astronomicznego UMCS-wspomnienie Profesora Jana Mergentalera, tamże, nr 5/214, s. 18-21

25. Taż, Jak powstał Wydział Lekarski UMCS-wspomnienie Profesora Mieczysława Stelmasiaka, tamże, nr 6/215, s. 17-20

26. Studenckie wolontariackie staże archiwalne. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i …koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Toruń 2016, s. 249-254.

27. Profesor Henryk Raabe jako naczelnik Departamentu Szkół Wyższych Resortu Oświaty PKWN (27 sierpnia 1944-28 lutego 1945), w: Henryk Raabe (1882-1951), pierwszy rektor UMCS, pod red. M. Szumiły, J. Wrony i Z. Zaporowskiego, Lublin 2017, s. 113-128.

28. O początkach studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Prawa, Tamże, Nr 6/225, 2016, s. 36-37

29. W czterdziestolecie śmierci Konrada Szurowskiego (1941-1977), WU, Nr 4/233, 2017, s. 32-33.

30. Jej Portret…i Antoni Michalak, WU, Nr 6/235, 2017, s. 28-29.

31.„Bóg wybrańcom daje archiwisty szaty”-pamięci Jana i Sergiusza Riabininów, WU, 9/238, s. 51-52

32. Jerzy Witold Kasprzak (1954-2019), WU, Nr 3-4/252-253, 2019, s. 51-53

33. Pro memoria: Maria Zofia Wilczyńska (1939-2019), WU, Nr 9/258 2019, s. 38-39

34. Kazimierz Maliszewski (1923-2019), WU, Nr 10/259, 2019, s. 32-33. 

Michał Kuchciak

1. Politechnika Warszawska w Lublinie?, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 2, s. 21-23

2. Tenże, Wyższe Studium Nauczycielskie UMCS-dwa lata istnienia, Tamże, 2013, nr 8, s. 22-24.

3. Tenże, Zakład Metod Numerycznych. Początki informatyki na UMCS, Tamże, 2014, s. 31-34

4. Tenże, „Sieciowe przypadki” UMCS. Od LASK do LUBMAN, Tamże, 2015, nr 11/210, s. 21-25.  

Ewa Ostapczuk

1. Jan Mydlarski, w: Słownik biograficzny m. Lublina, t. 4). 

Anna Romanowska

1. Dom Wypoczynkowy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów UMCS w Łęcznej (1946-1947), „Merkuriusz Łęczyński” 2010, nr 234, s. 17-22

2. Taż, Bieszczadzka Stacja Naukowa Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Równi (1959-1995), „Wiadomości Uniwersyteckie” 2014, nr 2, s. 16-19

3-4. Taż, Biogramy: Stanisław Mahrburg oraz Lechosław Siejak, w: Słownik biograficzny m. Lublina, t. 4. 

Alicja Wydra

1. Uniwersyteckie kursy przygotowawcze w latach 1945-1952, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2010, nr 5, s. 28-31

2. Taż, Dwa semestry w Białej Podlaskiej, Tamże, 2011, nr 1, s. 31-34

3. Taż, Miasteczko pachnące różami, Tamże, 2012, nr 1, s. 36-39

4. Taż, O Polonijnym Centrum Kulturalno-Oświatowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” , Tamże, nr 4, s. 25-31

5. Taż, Entuzjasta dawnej architektury, dawnych obyczajów, miłośnik przeszłości (o Janie Góraku), Tamże, 2013, nr 9, s. 31-34

6. Taż, Ewa Klimowicz. Nota biograficzna, w: J. Mizińska, Ł. Marcińczak, Andrzej Klimowicz. Portret wielokrotny, Lublin 2013

7-9. Biogramy w Słowniku biograficznym m. Lublina, t. 4

-Tadeusz Henzel

 -Ewa Klimowicz

-Konstanty Strawiński

Anna Dubis

1. Studencie! Wstąp do legionu!- zarys tradycji rekonstrukcyjnych na UMCS, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Nr 9, 2016, s. 21-24

2. Fundacja pomnika Marii Curie-Skłodowskiej, Tamże, Nr 8/ 2017, s. 36-38

3. Mieczysław Marczuk, Życie i działalność dydaktyczna, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" t. 17, 2019, s. 323-329.  

 Adam Borkowski

1. Wokół nazwy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Wiadomości Uniwersyteckie”, nr 8/227, 2016, s. 34-37

2. Rolnicze Studium Zaoczne UMCS (1952-1955), nr 4/233, 2017, s. 30-32

3. Z dziejów Organizacji Pomocy Lekarskiej dla Młodzieży Akademickiej w Lublinie (1945-1954), Tamże, nr 10/239, 2017, s. 26-28

4. Historia Półsanatorium w Domu Studenckim ‘Amor’, Tamże nr 2-3/241-242, luty-marzec 2018, s. 31-34.

5. Studencie, jedz zdrowo! O stołówce UMCS, Tamże, nr 10/259, 2019, s. 24-28.

6. "Dobry bigos robi się bez mięsa i bez tłuszczu", czyli o początkach żywienia na UMCS-ie, Tamże, nr 11/260, 2019, s. 41-45.