Przyjmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych

 Zgodnie z  załącznikiem nr 2 do zarządzenia Rektora UMCS  Nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie § 6 oraz § 17 Instrukcji kancelaryjnej przejmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych odbywa się w następującym trybie:

  1. Przekazanie akt do Archiwum inicjują i organizują właściwe sekretariaty, dziekanaty bądź referenci zainteresowanych jednostek/stanowisk pracy.
  2. Po uprzednim ustaleniu terminu, uporządkowane w jednostce organizacyjnej, akta przekazywane są do Archiwum kompletnymi rocznikami.  
  3. Materiały przekazuje się na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych (zob. załącznik nr 7 do Instrukcji kancelaryjnej), sporządzonych oddzielnie dla akt kat. A i akt kat. B, w danej jednostce organizacyjnej, podpisanych przez referenta sporządzającego spisy i kierownika jednostki; sposób sporządzenia spisów zdawczo-odbiorczych reguluje instrukcja kancelaryjna, § 17.

 

Zasób archiwum tworzą akta własne Uczelni z lat 1944-2015, liczący 5 500 mb co stanowi ok 550 000 jednostek archiwalnych. Składają się na nie zarówno akta administracyjne, stanowiące obraz jej życia na przestrzeni 75 lat, jak też akta osobowe byłych pracowników i studentów. Podstawowym źródłem do badania dziejów Uniwersytetu są akta Senatu, zarządzenia Rektora, protokoły posiedzeń poszczególnych Rad Wydziałów, akta spraw związanych z obsługą studiów, akta osobowe byłych pracowników i studentów.

Dzieje UMCS

(publikacje pracowników Archiwum UMCS przygotowane w latach 2010-2020 w oparciu o zasób Archiwum)

 1. A. Łosowska, Mieczysław Wieliczko, człowiek służby, nie żyje, „Przemyskie Zapiski Historyczne” 2010, t. 16-17, s. 287-293.

2. Taż, Dlaczego nie wydano Księgi Pamiątkowej 5-lecia UMCS? Nieznany epizod z dziejów Uczelni w pierwszym okresie jej istnienia, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku, pod red. J. Łosowskiego, Lublin 2011, s. 421-452.

3. Taż, M. Grzędzielska, Przemyskie kartki z zamierzonego pamiętnika, podała do druku A. Łosowska, „Rocznik Przemyski”  2011, t. 47, z. 3 (Literatura i Język), s. 153-172.

4. Taż, Pracownicy i studenci rodem z Wilna i Grodna w pierwszym dziesięcioleciu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w: Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały, pod red. T. Rodziewicza, Lublin 2011, s. 157-188.

5. Taż, Druki oficyn przemyskich w Bibliotece UMCS (ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu), „Rocznik Przemyski”  2012, t. 48, z. 3 (Literatura i Język), s. 285-302.

6. Taż, Wystawy interaktywne w uczelni wyższej - czy tylko popularyzacja?, w: Wystawy w archiwum-drugie życie dokumentów, pod red. K. Bindy i A. Krzemińskiej, Bielsko-Biała 2012, s. 70-74.

 7. Taż, Archiwa uniwersyteckie w Polsce na początku nowego stulecia, w: Archiwa Polski i Rosji. Historia, problemy i perspektywy rozwoju. Zbiór studiów, pod red. L. Mazur i J. Łosowskiego, Jekaterynburg 2013, s. 44-60.

 8. Taż, Leon Jeśmanowicz (1914-1989) - matematyk, karykaturzysta i… (w dwudziestą rocznicę śmierci), „Wiadomości Uniwersyteckie” 2010, nr 1, s. 4-5.

9. Taż, Historia jednej delegacji, Tamże 2010, nr 6, s. 30-31.

10. Taż, UMCS posiadaczem majątków ziemskich (1944-1955), Tamże 2010, nr 9, s. 50-51.

11. Taż, Henryk Raabe (1882-1951), Tamże 2011, nr 1, s. 26-30.

12. Taż, UMCS i rodzina Patronki. Pierwszy doktorat honorowy Uczelni, Tamże 2011, nr 6, s. 18-20.

13. Taż, Profesor Mikołaj Olekiewicz (1896-1971) w 40. rocznicę śmierci, Tamże 2011, nr 7, s. 28-30.

14. Taż, Józef Wawrzyczek "Działalność Szkoły Karpackiej", Tamże 2011, nr 10, s. 53.

15. Taż, Maria Curie-Skłodowska i Uniwersytet Jej imienia. Suplement, Tamże 2011, nr 11, s. 26-28.

16. Taż, Dr Aleksander Ossendowski, organizator Kliniki Psychiatrycznej UMCS (w 50-lecie śmierci), Tamże 2012, nr 4, s. 21-24.

17. Taż, Wiesław Chrzanowski i UMCS- czy tylko epizod?, Tamże 2012, nr 6/186, s. 27-28.

18.Taż, Jak świętowano pierwsze jubileusze UMCS, Tamże 2013, nr 10/200, s. 18-22.

19. Taż, Życie i czas Profesora Adama Paszewskiego (w 110 rocznicę urodzin), Tamże 2014, nr 1/201, s. 26-29.

20. Słownik biograficzny miasta Lublina, pod red. M. Siomy i in., Lublin 2014, t. 4 

hasła:
-Hieronim Jawłowski

-Edward Michna

-Mikołaj Olekiewicz

-Aleksander Ossendowski

-Janina Wysocka-Lisek

-Ludwik Zembrzuski

21.Taż, „Budowanie” UMCS w karykaturach Leona Jeśmanowicza, Lublin 2014.

22. Taż, Igraszki Żaków Lubelskich, czyli „Kozienalia” 1959, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2014, nr 4-5 /204-205, s. 24-27.

23. Taż, Ze wspomnień pierwszych profesorów UMCS. J. Opieńska-Blauth: Pierwsze lata UMCS, tamże 2015, nr 3-4/212-213, s. 21-25.

24. Taż, Jak nie doszło do utworzenia Obserwatorium Astronomicznego UMCS - wspomnienie Profesora Jana Mergentalera, tamże 2015, nr 5/214, s. 18-21.

25. Taż, Jak powstał Wydział Lekarski UMCS - wspomnienie Profesora Mieczysława Stelmasiaka, tamże 2015, nr 6/215, s. 17-20.

26. Taż, Studenckie wolontariackie staże archiwalne. Z doświadczeń Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w: Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka i …koty. Księga jubileuszowa Profesor Haliny Robótki, red. R. Degen, M. Jabłońska, W. K. Roman, Toruń 2016, s. 249-254.

27. Taż, Profesor Henryk Raabe jako naczelnik Departamentu Szkół Wyższych Resortu Oświaty PKWN (27 sierpnia 1944-28 lutego 1945), w: Henryk Raabe (1882-1951), pierwszy rektor UMCS, pod red. M. Szumiły, J. Wrony i Z. Zaporowskiego, Lublin 2017, s. 113-128.

28. Taż, O początkach studenckiego ruchu naukowego na Wydziale Prawa, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2016, nr 6/225, s. 36-37.

29. Taż,  W czterdziestolecie śmierci Konrada Szurowskiego (1941-1977), tamże  2017, nr 4/233,  s. 32-33.

30. Taż, Jej Portret…i Antoni Michalak, tamże 2017, nr 6/235, s. 28-29.

31. Taż, „Bóg wybrańcom daje archiwisty szaty” - pamięci Jana i Sergiusza Riabininów, tamże 2017, nr 9/238, s. 51-52.

32. Taż, Jerzy Witold Kasprzak (1954-2019), tamże 2019, nr 3-4/252-253, s. 51-53.

33. Taż, Pro memoria: Maria Zofia Wilczyńska (1939-2019), tamże 2019, nr 9/258,  s. 38-39.

34. Taż, Kazimierz Maliszewski (1923-2019), tamże 2019, nr 10/259,  s. 32-33. 

Michał Kuchciak

1. M. Kuchciak, Politechnika Warszawska w Lublinie?, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2013, nr 2/192, s. 21-23.

2. Tenże, Wyższe Studium Nauczycielskie UMCS-dwa lata istnienia, Tamże 2013, nr 8/198, s. 22-24.

3. Tenże, Zakład Metod Numerycznych. Początki informatyki na UMCS, Tamże, 2014, nr 6/206, s. 31-34.

4. Tenże, „Sieciowe przypadki” UMCS. Od LASK do LUBMAN, Tamże 2015, nr 11/210, s. 21-25.  

5. Tenże, Dzieje Archiwum UMCS 1944-2021 [w:]  Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. M. Kuchciaka, K. Skupieńskiego, Lublin 2022, s. 91-126. 

6. Tenże, Wczoraj i dziś przedszkola UMCS. Z historii Przedszkola nr 65, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2023, nr 6, s. 80-83.

7. Tenże, Trudne dobrego początki, czyli historia powstania UMCS, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2024, nr 1/306, s. 38-41.

Ewa Ostapczuk

1. Ewa Ostapczuk, Jan Mydlarski, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, Lublin 2014, t. 4. 

2. Taż, Bibliografia Anny Łosowskiej, wspólnie z Norbertem Zwierzańskim [w:] Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. M. Kuchciaka, K Skupieńskiego, Lublin 2022, s.43-52.

3. Taż, Kadra naukowa z Kresów Wschodnich w pierwszych latach funkcjonowania UMCS, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2024, nr 2/307, s.17-21.

Anna Romanowska 

1. Anna Romanowska, Dom Wypoczynkowy Stowarzyszenia „Bratnia Pomoc” Studentów UMCS w Łęcznej (1946-1947), „Merkuriusz Łęczyński” 2010, nr 234, s. 17-22.

2. Taż, Bieszczadzka Stacja Naukowa Instytutu Nauk o Ziemi UMCS w Równi (1959-1995), „Wiadomości Uniwersyteckie” 2014, nr 2/202, s. 16-19.

3-4. Taż, Biogramy: Stanisław Mahrburg oraz Lechosław Siejak, w: Słownik biograficzny miasta Lublina, Lublin 2014, t. 4. 

5. Bibliografia miasta Chełma, (wspólnie z A. Dubis), "Rocznik Chełmski"  2018, T. 21, s. 453-473.

6. Taż, "Anna Łosowska i jej działalność archiwalna, naukowa, popularyzacyujna i dydaktyczna" [w:]  Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. M. Kuchciaka, K. Skupieńskiego, Lublin 2022, s. 9-42.

Alicja Wydra

1. Alicja Wydra, Uniwersyteckie kursy przygotowawcze w latach 1945-1952, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2010, nr 5/164, s. 28-31.

2. Taż, Dwa semestry w Białej Podlaskiej, Tamże 2011, nr 1/170, s. 31-34.

3. Taż, Miasteczko pachnące różami, Tamże 2012, nr 1/181, s. 36-39.

4. Taż, O Polonijnym Centrum Kulturalno-Oświatowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną „Polonia” , Tamże 2012, nr 4/184, s. 25-31.

5. Taż, Entuzjasta dawnej architektury, dawnych obyczajów, miłośnik przeszłości (o Janie Góraku), Tamże 2013, nr 9/199, s. 31-34.

6. Taż, Ewa Klimowicz. Nota biograficzna, [w:]J. Mizińska, Ł. Marcińczak, Andrzej Klimowicz. Portret wielokrotny, Lublin 2013.

7-9. Biogramy w Słowniku biograficznym miasta Lublina, Lublin 2014, t. 4,

hasła:

-Tadeusz Henzel

 -Ewa Klimowicz

-Konstanty Strawiński

Anna Dubis

1. Anna Dubis, Studencie! Wstąp do legionu!- zarys tradycji rekonstrukcyjnych na UMCS, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2016, nr 9/228, s. 21-24.

2. Taż, Fundacja pomnika Marii Curie-Skłodowskiej, Tamże 2017, nr 8, s. 36-38.

 3. Taż, Bibliografia miasta Chełma, (wspólnie z A. Romanowska), "Rocznik Chełmski"  2018, T. 21, s. 453-473.

4. Taż, Mieczysław Marczuk. Życie i działalność dydaktyczna, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2019, t. 17, s. 323-329.  

5. Taż, Od skrawka togi do ceremoniału akademickiego, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2022, nr 2/284, s. 27-31.

6. Taż, Historia i działalność Muzeum UMCS, [w:]  "Archivum seu thesaurus Universitatis et acta aliorum officiorum. Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej", red. Michał Kuchciak i Krzysztof Skupieński, Lublin 2022, s. 167-180.

 Adam Borkowski

1. Adam Borkowski, Wokół nazwy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2016, nr 8/227, s. 34-37.

2.Tenże, Rolnicze Studium Zaoczne UMCS (1952-1955), tamże 2017, nr 4/233,  s. 30-32.

3.Tenże, Z dziejów Organizacji Pomocy Lekarskiej dla Młodzieży Akademickiej w Lublinie (1945-1954), tamże 2017, nr 10/239, s. 26-28.

4. Tenże, Historia Półsanatorium w Domu Studenckim ‘Amor’, tamże 2018, nr 2-3/241-242, s. 31-34.

5. Tenże, Studencie, jedz zdrowo! O stołówce UMCS, tamże 2019, nr 10/259, s. 24-28.

6. Tenże, "Dobry bigos robi się bez mięsa i bez tłuszczu", czyli o początkach żywienia na UMCS-ie, tamże 2019, nr 11/260, s. 41-45. 

7. Tenże, Z dziejów Punktu Konsultacyjnego UMCS w Radomiu (1976-1985), tamże 2020, nr 9/269, s. 41-44.

8. Tenże, Józef Franciszek Białasiewicz - życie i dziedzictwo, tamże 2020, nr 10/270, s. 37-42. 

9. Tenże,  'Jesteśmy źle, bądź mało zorientowani...' Z dziejów 'Informatora UMCS' (1974-1987). Część I, tamże, nr 8/279, wrzesień 2021, s. 67-72

Tenże, 'Jesteśmy źle, bądź mało zorientowani...' Z dziejów 'Informatora UMCS' (1974-1987). Część II, tamże, nr 9/280, październik 2021, s. 68-71

10. Tenże, Redaktor polonijny Józef Białasiewicz i pozostała po nim dokumentacja [w:] Archivum seu thesaurus Universitatis et acta aliorum officiorum. Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej, red. Michał Kuchciak i Krzysztof Skupieński, Lublin 2022, s. 145-165.

11. Tenże, Powstanie i pierwszy rok funkcjonowania Studium Zaocznego UMCS w Zamościu (1961-1962). Część I, "Wiadomości Uniwersyteckie UMCS", nr 6/299, maj 2023, s. 84-87

Powstanie i pierwszy rok funkcjonowania Studium Zaocznego UMCS w Zamościu (1961-1962). Część II, Tamże nr 7/300, czerwiec 2023, s. 86-89 

Paweł Jusiak

1. Paweł Jusiak, Spuścizna Profesora Józefa Szymańskiego w zasobie Archiwum UMCS [w:]  Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. M. Kuchciaka, K. Skupieńskiego, Lublin 2022, s. 127-144. 

Norbert Zwierzański

 1. Norbert Zwierzański, Bibliografia Anny Łosowskiej, wspólnie z Ewą Ostapczuk [w:]  Studia ofiarowane dr hab. Annie Łosowskiej na czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. M. Kuchciaka, K. Skupieńskiego, Lublin 2022, s.43-52.

Bartłomiej Gryta

1. Bartłomiej Gryta, Powstanie i dzieje Chóru Akademickiego UMCS, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2024, nr 1/306, s. 58-61.