Zasób archiwum tworzą akta własne Uczelni z lat 1944-2015 liczący 5 500 mb, co wynosi ok 55 000 jednostek archiwalnych. Składają się na nie zarówno akta administracyjne, stanowiące obraz jej życia na przestrzeni 75 lat, jak też akta osobowe byłych pracowników i studentów. Podstawowym źródłem do badania dziejów Uniwersytetu są akta Senatu, zarządzenia Rektora, protokoły posiedzeń poszczególnych Rad Wydziałów, akta spraw związanych z obsługą studiów, akta osobowe byłych pracowników i studentów.

 Przyjmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych

 Zgodnie z  załącznikiem nr 2 do zarządzenia Rektora UMCS  Nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. Instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie § 6 oraz § 17 Instrukcji kancelaryjnej przejmowanie dokumentacji z jednostek organizacyjnych odbywa się w następującym trybie:

  1. Przekazanie akt do Archiwum inicjują i organizują właściwe sekretariaty, dziekanaty bądź referenci zainteresowanych jednostek/stanowisk pracy.
  2. Po uprzednim ustaleniu terminu, uporządkowane w jednostce organizacyjnej, akta przekazywane są do Archiwum kompletnymi rocznikami.
  3. Materiały przekazuje się na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych (zob. załącznik nr 7 do Instrukcji kancelaryjnej), sporządzonych oddzielnie dla akt kat. A i akt kat. B, w danej jednostce organizacyjnej, podpisanych przez referenta sporządzającego spisy i kierownika jednostki; sposób sporządzenia spisów zdawczo-odbiorczych reguluje instrukcja kancelaryjna, § 17.