Działalność pracowników, nagrody, odznaczenia

 

W dniu 3 maja 2023 r. Dariusz Boruch, podczas "Żywej lekcji historii dla młodzieży i dorosłych" zorganizowanej w Ogrodzie Botanicznym przez Organizację Zakładową NSZZ Solidarność UMCS został wyróżniony nagrodą za propagowanie wartości patriotycznych, popularyzowanie i rozpowszechnianie historii  Polski oraz rodzinnej kultury i tradycji.

 

dniu 17 listopada 2021 r. Anna Romanowska uczestniczyła w konferencji online zorganizowanej przez zarząd Sekcji Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich na temat "Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w uczelniach wyższych - współpraca koordynatorów czynności kancelaryjnych i archiwistów".

 


 

W październikowym 8/279 numerze "Wiadomości Uniwersyteckich" ukazała się pierwsza część artykułu mgr A. Borkowskiego pt. "'Jesteśmy źle, bądź mało zorientowani...' Z dziejów 'Informatora UMCS' (1974-1987). A w kolejnym część druga: "'Jesteśmy źle, bądź mało zorientowani...' Z dziejów 'Informatora UMCS' (1974-1987). Część II", Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, nr 9/280, październik 2021, s. 68-71. 


 

W ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki dr Paweł Jusiak z Archiwum UMCS w dniach 22-23 września 2021 r. głosił referaty dla młodzieży licealnej zwiedzającej zorganizowaną przez Muzeum i Instytut Historii wystawę: Lublin i Lubelszczyzna w Publikacjach Pracowników Instytutu Historii UMCS. Prelekcje te miały przybliżyć słuchaczom złożone pojęcie regionu i regionalizmu na przykładzie Lubelszczyzny a także pokazać przyczyny nawiązania współpracy między towarzystwami regionalnymi a zawodowymi historykami a także podsumować najważniejsze płaszczyzny tej kooperacji prezentowane na kolejnych planszach wystawy. Zwrócono też uwagę na specyfikę badań regionalnych i przynoszącą najlepsze efekty współpracę miłośników z zawodowcami. 


 

Pod koniec września ukazał się dziewietnasty tom "Premislia Christiana", w którym dr hab. A. Łosowska, emerytowana Dyrektor Archiwum UMCS, opublikowała artykuł pt. "Benefektorzy kapituły katedralnej przemyskiej w XV-XVI w. w świetle zachowanego Aniwersarza (z uwzględnieniem legatów w nim pominiętych)".


 

8 września 2021 r. mgr A. Romanowska uczestniczyła w  XI Ogólnopolskim Webinarze pt. Etykieta akademickia - garść uwag na bazie protokołu dyplomaycznego. Webinar został zorganizowany przez Fundację Science Watch Polska a głównym prelegentem była dr hab. Brygida Kuźniak prof. UJ, prawniczka, pracownik badawczo-dydaktyczny Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ. 


 

W połowie sierpnia br. w chicagowskim "Dzienniku Związkowym" ukazał się przedruk tekstu mgr A. Borkowskiego "Józef Franciszek Białasiewicz - życie i dziedzictwo" ["Dziennik Związkowy" nr 93, rok CXIII, 13-15 sierpnia 2021 r., s. 13-14.]


 

Dnia 28 lipca 2021 r. mgr A. Romanowska wzięła udział w zorganizowanym przez Filmotekę Narodową i Narodowy Instytut Audiowizualny szkoleniu on-line, którego tematem były instrumenty blokowania naruszeń w internecie. Dr hab. nauk prawnych Ksenia Kakareko, adiunkt w Katedrze Prawa Mediów WDIiB Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista badań i rozwoju FINA omówiła instrumenty stworzone dla powstrzymywania naruszających w internecie, komu przysługuje prawo korzystania z tych instrumentów i kiedy nie może odmówić wstrzymania treści naruszających, jak i różnice w blokowaniu naruszeń na stronach internetowych będących prasą a social mediami.


 

Dnia 7 lipca 2021 r. w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS miała miejsce ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracowników UMCS, wśród uhonorowanych znaleźli się pracownicy Archiwum UMCS. Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał dr Paweł Jusiak, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał dr Michał Kuchciak i mgr Anna Romanowska. 


 

Dnia 30 marca 20121 r. mrg A. Romanowska uczestniczyła on-line w spotkaniu Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, w trakcie którego wysłuchała referatu Pani Katarzyny Jaskółki-Leśniak z Archiwum Narodowego w Krakowie pt. "Kryteria wartościowania dokumentacji masowej wprowadzone przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w latach 2019-2020".


 

"Józef Franciszek Białasiewicz - życie i dziedzictwo" to tytuł kolejnego artykułu pracownika Archiwum UMCS mgr Adama Borkowskiego, który ukazał się w 10 numerze "Wiadomości Uniwersyteckich", zapraszamy do lektury.


 

W październikowym 9 numerze "Wiadomości Uniwersyteckich" ukazał się artykuł mgr Adama Borkowskiego pt. "Z dziejów Punktu Konsultacyjnego w Radomiu (1976-1985)", ["WU" nr 9/269 październik 2020, s. 41-44], zapraszamy do lektury.


 

Dnia 20 maja 2020 r. ukazał się artykuł dr P. Jusiaka pt. "Obraz magnaterii w Pamiętniku Albrychta Stanisława Radziwiłła", [w:] "Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.", red. E. Dubas-Urwanowicz, M. Kupczewskiej, K. Łopateckiego i J. Urwanowicza, Białystok 2019, s. 383-407. 


 

Dnia 6 III 2020 r. nakładem Archiwum Państwowego w Przemyślu ukazała się książka dr hab. Anna Łosowskiej pt. "Najstarsze rachunki przemyskie 1472-1510". Wydanie pozycji zbiegło się w czasie z kolejnym wydawnictwem Autorki, 10 III br. ukazała się książka pt. "Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907-1994). 


 

W listopadowym numerze "Wiadomości Uniwersyteckich" nr 10/259 ukazał się artykuł mgr Adama Borkowskiego pt. "Studencie, jedz zdrowo! O stołówce UMCS". Kolejny artykuł również w "Wiadomościach Uniwersyteckich" nr 11/260 pt. "'Dobry bigos robi się bez mięsa i bez tłuszczu', czyli o początkach żywienia na UMCS-ie" został opublikowany w grudniu 2019 r.


 

W dniach 23-25 października 2019 r. mgr D. Boruch uczestniczył w Gdańsku w IV Konferencji Naukowej pt. „Dziedzictwo akademickie. Formy i kierunki partycypacji muzeów uczelni wyższych”. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.


 

Dnia 25 października 2019 r. dr M. Kuchciak uczestniczył w konferencji naukowej na temat "Potrzeb edukacyjnych archiwistów" zorganizowanej w Filmotece Narodowej - Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu konferencji pt. "Zadania archiwisty w dobie cyfryzacji".


 

Dnia 8 października 2019 r. dr hab. A. Łosowska uczestniczyła w VIII Seminarium projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991. Kolejne już seminarium projektu, którego Archiwum UMCS jest partnerem, odbyło się pod hasłem "Kościół katolicki i społeczeństwo w okresie przełomu".


 

W październiku 2019 r. ukazała się dwie publikacje dr P. Jusiaka, "Czemierniki w późnośredniowieczu",  [w:]"Czemierniki. Dzieje wsi i miasta, osady", red. G. Figiel, P. Jusiak, 2019, s. 13-34 oraz Tenże, "Czemierniki w posiadaniu Firlejów (do końca XVI w.), [w:] "Czemierniki. Dzieje wsi i miasta, osady", red. G. Figiel, P. Jusiak, 2019, s. 35-63.


 

W dniu 16 września 2019 r. odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Pana Michała Kuchciaka, dokumentalisty w Archiwum UMCS. Praca "Zaporowe i zmotoryzowane związki taktyczne w II Rzeczypospolitej - casus Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej" oraz przebieg obrony zostały jednogłośnie przyjęte przez Komisję Doktorską, a Rada Wydziału Humanistycznego na posiedzeniu w dniu 23 września br. nadała ww. stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia, specjalność historia najnowsza.


 

Dnia 20 sierpnia 2019 r. nakładem Wydawnictwa Napoleon V ukazała się książka mgr. Michała Kuchciaka "Samochód Pancerny wz. 29 w latach 1929-1939".


 

Dnia 28 czerwca 2019 r. mgr Anna Dubis uczestniczyła w prezentacji założeń wystawienniczych planowanego powstać Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Spotkanie miało miejsce w Auli Ignacego Daszyńskiego w Pałacu Lubomirskich (Wydział Politologii UMCS).


 

20 lutego 2019 r. mgr M. Kuchciak wziął udział w  zorganizowanej przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Warszawie konferencji archiwalnej na temat zadań archiwisty w dobie cyfryzacji.


 

W listopadzie 2018 r. ukazał się artykuł mgr B. Gryty pt. "Walki na froncie wschodnim podczas II wojny światowej we wspomnieniach żołnierzy Wermachtu wydanych w języku polskim",[w:] "Koło Historii", nr 22, 2018, s. 177-200.


 

Dnia 29 października 2018 r. mgr Anna Romanowska uczestniczyła w konferencji naukowej pt. "Zasób - specyfika - upowszechnianie. Film i fotografia we współczesnym archiwum", zorganizowanej przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pod patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO w ramach obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego.


 

W dniach 17-19 października 2018 r. mgr Anna Dubis w Audytorium im. A. Sołtana oraz Fabryce Inżynierów Politechniki Łódzkiej uczestniczyła w konferencji naukowej pt. "Muzea uczelniane: wyzwania, zagrożenia, możliwości" zorganizowanej przez Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.


 

Nakładem Wydawnictwa Napoleon V ukazała się książka mgr. Michała Kuchciaka pt. "Czołg lekki Vickers 6-Ton w Wojsku Polskim w latach 1931-1939".


 

 W dniu 5 IX 2018 r. dr hab. Anna Łosowska uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Archiwa w państwach totalitarnych Europy Środkowej i Wschodniej"prezentując referat pt. "Pomijanie informacji niewygodnych politycznie w dokumentacji osobowej uniwersytetu (na przykładzie UMCS)".


 

 W dniu 10 XI 2017 r. dr hab. A. Łosowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Programowo-Naukowej Archiwum Państwowego w Przemyślu.

Zebranie było poświęcone omówieniu zamierzeń w zakresie działalności naukowej i wydawniczej na rok 2018 oraz bieżących spraw dotyczących działalności archiwalnej. 

Spotkaniu towarzyszła promocja książki "Unia Brzeska i jej konsekwencje" pod red. A. Krochmal i A. Nowak.  

 

 

 


7 XI 2017 r. Cykl seminariów naukowych Zakładu Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii Uniwersytetu Warszawskiego

Kierownik Archiwum UMCS dr hab. A. Łosowska gościła w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego z wykładem na temat "Czy warto badać średniowieczne rachunki miejskie


 W dniach 20-21 IX 2017 r. w gmachu Politechniki Świętokrzyskiej miały miejsce obrady VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich pt. "Archiwistyka bez granic"

Zjazd zgromadził ponad 700 uczestników, którzy obradowali w 25 panelach tematycznych. Ogółem przedstawiono ponad 100 referatów. 

W bogatym programie warsztatów i paneli tematycznych poruszono zagadnienia prawne, edukacyjne, kwestie techniczne elektronicznego zarządzania dokumentacją i digitalizacji archiwaliów, a także zagadnienia genealogiczne i zyskujące w ostatnich latach popularność archiwa rodzinne.

Wśród prelegentów pojawili się reprezentacji różnych dziedzin nauki, nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Archiwum UMCS reprezentowały: dr hab. A. Łosowska, A. Dubis i A. Romanowska.


 

W sobotę, 10 czerwca, w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbyły się wykłady pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dr hab. Anny Łosowskiej i prof. dr hab. Janusza Łosowskiego


 

2 grudnia 2016 r. w Trybunale Koronnym przy ulicy Rynek 1 odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Archiwum Państwowe w Lublinie oraz Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Lublinie.

Tematem dyskusji stały się aktualne problemy archiwalne związane ze zmianami w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym, funkcjonowanie nadzoru archiwalnego oraz zagadnienie elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Archiwum UMCS reprezentowali: mgr Anna Dubis, mgr Bartłomiej Gryta, mgr Michał Kuchciak, mgr A. Romanowska


 

W dniu 25 listopada 2016 r. w Sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Archiwum Uniwersytetu Śląskiego oraz Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Tematyka spotkania dotyczyła roli archiwów szkół wyższych, instytucji naukowych i kulturalnych w procesie wprowadzania systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz doświadczeń tych jednostek w trakcie jego realizacji.

Archiwum UMCS reprezentowała mgr Anna Romanowska.


 W dniach 15-16 września 2016 r. w Szczecinie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Sekcję Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. 

Tematyką spotkania było funkcjonowanie archiwów po nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Archiwum UMCS reprezentowały mgr Anna Dubis i mgr Anna Romanowska.


W Światowym Dniu Dziedzictwa Audiowizualnego, 27 października br., miała miejsce kolejna już konferencja zorganizowana przez Centrum Edukacji IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie.

Motywem przewodnim konferencji była oferta wykorzystania nieaktowej dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w Narodowym Archiwum Cyfrowym, Filmotece Narodowej, Archiwum IPN, Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A., Muzeum Powstania Warszawskiego, Europejskim Centrum Solidarności oraz Ośrodku KARTA.

W programie konferencji przedstawiono zasób, metody pracy, problemy związane z opracowaniem i udostępnianiem zbiorów oraz dotychczasowe osiągnięcia.

 Archiwum UMCS reprezentowały dr hab. Anna Łosowska, mgr Anna Romanowska.


23 listopada 2015 r. w pasażu Dworca Głównego PKP w Lublinie otwarta została wystawa fotograficzna Kolej w Lublinie - przemiany". Wystawa zorganizowana została przez Muzeum UMCS we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym "Węglin Północny w Lublinie oraz przy wsparciu finansowym Miasta Lublin (fundusze pozyskano w ramach konkursu Miasto Kultury). Otwarcia wystawy dokonał wice przewodniczący Rady Miasta Lublin Jarosław Pakuła.

Wystawa obejmuje zbiór 19 fotogramów autorstwa Piotra Jana Celińskiego, fotografika amatora, miłośnika kolejnictwa, absolwenta UMCS i byłego pracownika naszej Uczelni. Fotografie prezentują tabor kolejowy poruszający sie po lubelskich torach. Możemy oglądać piękne lokomotywy i całe składy osobowe uwiecznione w krajobrazach Lublina i Lubelszczyzny.


W Światowym Dniu Dziedzictwa Audiowizualnego, czyli 27 października, miała miejsce kolejna już konferencja zorganizowana przez Centrum Edukacji IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie

Motywem przewodnim była wrześniowa nowela Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która zacznie obowiązywać 19 listopada br. Nowela prawa autorskiego wpisuje się w cykl nowelizacji przepisów regulujących obszary związane z powstawaniem, opracowywaniem, a zwłaszcza z udostępnianiem szeroko rozumianego narodowego zasobu archiwalnego (w ciągu ostatniego roku została znowelizowana ustawa "prawo o szkolnictwie wyżyszym" i ustawa o narodowym zasobie archiwalnym).

Z zaprezentowanymi podczas konferencji zagadnieniami borykają się w codziennej pracy archiwa uczelniane, które posiadają w zasobie wiele materiałów objętych ustawą o prawach autorskich. 

Zaproszenie do udziału w konferencji spotkało się z zainteresowaniem i udziałem Anny Łosowskiej, kierownika jednostki oraz Anny Romanowskiej, odpowiedzialnej za udostępnianie materiałów w pracowni naukowej Archiwum UMCS.


 W dniach 16-17 września 2015 r.  w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Sekcję Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.

Tematyką spotkania było postępowanie z dokumentacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych oraz nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Archiwum UMCS reprezentowała mgr Anna Romanowska. 


W dniach 8-9 grudnia 2014 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP oraz Sekcję Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych SAP we współpracy z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i Archiwum Politechniki Wrocławskiej.

Obrady, objęte honorowym patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, były poświęcone wybranym aspektom organizacyjnym i prawnym funkcjonowania archiwów szkół wyższych w strukturze narodowego zasobu archiwalnego oraz nowym obowiązkom uczelni wynikających z wprowadzenia ORPD.

Archiwum UMCS było reprezentowane przez kierownika dr hab. Annę Łosowską, która przedstawiła referat na temat roli archiwów uczelnianych w procesie tworzenia normatywów kancelaryjno-archiwalnych w tradycyjnym oraz zintegrowanym systemie zarządzania szkołą wyższą.


 

Powstanie styczniowe na Lubelszczyźnie w badaniach studentów UMCS - wykaz prac magisterskich powstałych w Instytucie Historii UMCS do roku 2005, został opracowany przez mgr Michała Kuchciaka i mgr Annę Romanowską.

 


 W ramach obchodów Jubileuszu 70-lecia UMCS ukazała się książka dr hab. Anny Łosowskiej pt. "Budowanie" UMCS w karykaturach Leona Jeśmanowicza, przygotowana w Archiwum.


15 listopada 2013 r.  mgr Anna Romanowska uczestniczyła w  seminarium „Puzzle archiwalne, biblioteczne i muzealne w cyfrowym świecie”. To już  trzecie spotkanie uczestników Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Organizatorzy - Kancelaria Senatu, Kancelaria Sejmu RP - przygotowali panel historyczny, którego moderatorem był doradca Prezydenta RP Henryk Wujec oraz panel archiwistyczny, poprowadzony przez senator RP Grażynę Annę Sztark.

W ramach panelu archiwistycznego poruszono następujące kwestie:

  1. Zmiany w teorii i metodyce archiwalnej w przededniu archiwum cyfrowego.
  2. Prawo autorskie i ochrona danych osobowych a publikowanie źródeł historycznych, naukowych i kulturowych.
  3. Dobra techniki i informatyki w służbie archiwistyki, bibliotekoznawstwa i muzealnictwa.

12 listopada 2013 r. mgr Michał Kuchciak uczestniczył w seminarium pt. „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w uczelniach wyższych, instytucjach naukowych i kulturalnych - teoria i praktyka”. Spotkanie zorganizowało Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z Sekcją Archiwów Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Polskim Towarzystwem Archiwalnym.


Z dniem 1 października 2013 r. kierownik Archiwum i Muzeum UMCS dr Anna Łosowska została powołana w skład Rady Programowo-Naukowej przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Przemyślu.


Ukazała się kolejna książka dr Anny Łosowskiej, kierownik Archiwum i Muzeum UMCS, zatytułowana Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV  i na początku XVI wieku. Publikacja została wydana staraniem Archiwum Państwowego w Przemyślu.


27 czerwca 2012 r. mgr Anna Romanowska uczestniczyła w Krakowskich Warsztatach Archiwalnych pt. „Prawo autorskie w archiwach”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Archiwalne.


25 kwietnia 2012 r. mgr Anna Romanowska uczestniczyła w konferencji pt. „O innowacyjności twórczo. Jak być kreatywnym i skutecznie dbać o ochronę własności intelektualnej”. Spotkanie zorganizował Urząd Patentowy RP z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej.


6 października 2011 r. kierownik Archiwum dr Anna Łosowska uczestniczyła w konferencji naukowej w Przemyślu poświęconej wielokulturowości w dokumencie archiwalnym. Wygłosiła referat: „Obraz wielokulturowości Przemyśla w świetle najstarszych ksiąg sądowych miasta”.


W związku z inauguracją nowego roku akademickiego nasz Kolega mgr Dariusz Boruch - dokumentalista w Muzeum UMCS - został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.


Z dniem 30 czerwca 2011 r. zakończyła pracę w naszym gronie główny specjalista mgr Elżbieta Mulawa-Pachoł, przechodząc na emeryturę.


W dniach 27-29 kwietnia 2011 r. odbywał się XIII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki. W gronie zaproszonych znalazło się Archiwum UMCS.


Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP uhonorował Medalem za długoletnią służbę troje pracowników naszej jednostki. Złoty medal otrzymały Koleżanki: mgr Grażyna Mazurek (dokumentalista w Archiwum UMCS) oraz mgr Elżbieta Mulawa-Pachoł (główny specjalista w Muzeum UMCS). Srebny medal otrzymał mgr Jerzy Kasprzak (specjalista w Muzeum UMCS). Odznaczenia wręczono w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 23 października 2010 r.


Ukazał się pierwszy tom nowego wydawnictwa regionalnego zatytułowanego „Studia Łęczyńskie”, redagowanego przez pracowników Instytutu Historii UMCS. Tom zawiera m.in. bibliografię prac magisterskich i doktorskich powstałych w UMCS, dotyczących regionu łęczyńskiego, przygotowaną przez pracownika Archiwum - mgr Annę Szulewską.


W październiku 2009 r. rozpoczęto na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” cykl publikacji „Znane i nieznane dzieje UMCS”, poświęconych mniej znanym faktom z życia Uczelni. Dotąd ukazały się cztery teksty napisane przez pracowników Archiwum UMCS w oparciu o zgromadzony zasób.


Ukazały się „Materiały z XVI Konferencji Sekcji Archiwów Szkół Wyższych Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich” pod red. M. Marcinkowskiej (Kielce 2009). W tomie znajduje się tekst b. pracownika Archiwum UMCS mgr. Piotra Romanowskiego pt. „Program PLAGIAT. Oczekiwania i efekty. Z doświadczeń stosowania programu w UMCS”.

Jak podkreśla recenzent publikacji, prof. dr hab. H. Robótka - „Zebrane w materiałach referaty mają kapitalne walory poznawcze dla stanu wiedzy na temat dokumentacji nieaktowej (...) dla praktycznych rozwiązań w praktyce archiwalnej, są też środowiskową wymianą myśli (...). Tworzą obraz stanu i kondycji teorii archiwalnej (...) i profesjonalizmu archiwistów z archiwów szkół wyższych i instytucji naukowych”.


Ukazał się kolejny tom „Res Historica” poświęcony trzydziestoleciu specjalności archiwistycznej w UMCS. Zawiera, obok tekstu kierownika archiwum nt. indywidualnych studenckich staży archiwalnych, wykaz absolwentów tej specjalności, przygotowany głównie w oparciu o zasób Archiwum UMCS oraz przy współpracy jego pracowników - mgr Grażyny Mazurek i mgr Anny Szulewskiej.

Problemy nauczania archiwistyki i jego dziejów w Polsce. Z okazji trzydziestolecia specjalności archiwistycznej w UMCS, „Res Historica”, t. 28, Lubiln 2009 (pod red. J. Łosowskiego).


Archiwum przyjęło i opracowało akta studenckie uzupełniających studiów magisterskich, po licencjatach uzyskanych w uczelniach skonfederowanych z UMCS:

  • Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (filologia polska),
  • Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu (biologia, filologia polska, historia).