Wykaz prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych powstałych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i dotyczących Uniwersytetu - stan 13 01 2020 r.

 1. Adamczk A.: Zbiory pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera Heteroptera) z rodzin Alydidae, Aradidae, Berytidae, Rhopalidae, Lygaeidae, Coreidae, Stenocephalidae Zakładu Zoologii UMCS, Lublin 2012, Wydz. Biologii i Biotechnologii, prom.: prof. dr hab. L. Lechowski, sygn. WB 4/178
 2. Adamczyk M.: Rola Zespołu Tańca Ludowego UMCS w życiu kulturalnym studentów, Lublin 1982, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 16/2
 3. Adamek G.: Komputerowe wspomaganie pracy biblioteki Zakładu Kartografii UMCS, Lublin 1997, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. M. Sirko, sygn. B 129/2
 4. Adamska K. K.: Planowanie kariery zawodowej przez studentów UMCS, Lublin 2015, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn. FiS 103/1
 5. Anasiewicz L.: Charakterystyka antropologiczna studentów biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1963, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr K. Wiązowski, sygn. B 6/1
 6. Andała M.: Obcość? Poczucie obcości na przykładzie obcokrajowców studiujących na Wydziale Humanistycznym UMCS w roku akademickim 2009/2010, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr K. Cichoń, sygn. H 402/108
 7. Artymiuk M. A.: Samoocena a aspiracje zawodowe studentów pedagogiki UMCS i leśnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. G. Krasowicz-Kupis, sygn. PP 142/2
 8. Augustyńska M.: Rośliny naczyniowe z rejonu Lyelistrandy na Spitsbergenie Zachodnim w zbiorach ekspedycyjnych prof. F. Święsa, Lublin 1992, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. F. Święs, sygn. B 104/67

 9. Baltyn M.: Profesor, doktor honoris causa Gabriel Brzęk-dydaktyk, społecznik, patriota /1908-2002/, Lublin 2010, Wydział Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. A. Krawczyk, sygn. Pdpl. 247/72
 10. Badzio E.:Zachowania żywieniowe studentów UMCS, Lublin 2011, Wydział Filozofii i Socjologii, prom.: dr S. Lachowski, sygn. FiS 99/1
 11. Balicka A. M.: Migracje w planach życiowych studentów Wydziału Politologii UMCS, Lublin 2012, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Czapka, sygn. FiS 100/2 
 12. Baran M. J.: Uzdolnienia twórcze studentów specjalności nauczycielskich a ocena kompetencji zawodowych do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: Z. Kazanowski, sygn. PP 144/2
 13. Barnaś J.: Hierarchia wartości mieszkańców wsi Krzątka, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. H. Jakuszko, sygn. PP 120/27
 14. Bargieł R.: Adaptacja układu krążenia do kontrolowanego wysiłku u studentów i studentek II i III roku biologii, Lublin 1994, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. E. Modrzejewski, sygn. B 117/88
 15. Bartoszek K.: Pokazy z fizyki w Instytucie Fizyki UMCS, Lublin 1987, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, prom.: doc. dr D. Stachórska, sygn. M 224/3.
 16. Berej I.: Ciśnienie tętnicze krwi i częstość tętna u studentów w czasie kolokwium i egzaminu, Lublin 1994, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. E. Modrzejewski, sygn. B 117/89
 17. Bernatek M.: Postawy studentów wobec sankcji za czyny karalne młodzieży popełnione pod wpływem alkoholu i narkotyków, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 79/6
 18. Białowolska E.: "Wstyd" w wypowiedziach studentów uczelni lubelskich, Lublin 2005, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr hab. M. Karwatowska, sygn. H 404/4
 19. Biarda J.: Rola turystyki w życiu młodzieży Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1982, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 16/5
 20. Biedacha U.: Zainteresowania artystyczne członków chórów akademickich na przykładzie Chóru UMCS i AM, Lublin 1985, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Koter, sygn. PP 24/3
 21. Bielecka B.: Motywacje uczestnictwa ludzi-amatorów w zespołach artystycznych na podstawie działalności Orkiestry pw. Św. Mikołaja, Lublin 1999, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr H. Pogorzelski, sygn. Z 536/2
 22. Bielecki T.: Model akademickiego nauczyciela wychowania fizycznego w percepcji studentów uczelni Lublina, Lublin 2004, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Bartkowicz, sygn. PP 53/7
 23. Bielska M.: NSZZ Solidarność UMCS w latach 1980-1989, Lublin 2012, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Wrona, sygn. H 431/155
 24. Biskupska A.: Niektóre rezultaty Mieczysława Biernackiego, Lublin 1980, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, prom.: dr J. Szynal, sygn. M 154/5
 25. Błaszczak I.: Gry komputerowe w życiu codziennym studentów UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozosfii i Socjologii, prom.: dr M. Dziekanowska, sygn. FiS 102/4
 26. Bober P.: Losy absolwentów kierunku wychowanie plastyczne UMCS w Lublinie, Lublin 2004, Wydz. Artystyczny, prom.: dr R. Tarasiuk, sygn. IWA 20/4
 27. Bobrowska I.: Rytmika pojawów grzybów fitopatogenicznych w Ogrodzie Botanicznym UMCS, Lublin 1990, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. B. Sałata, sygn. B 103/4
 28. Boczkowska M.: Kompetencje społeczne kandydatów na studia na kierunku praca socjalna, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Różański, sygn. PP 146/2
 29. Bochniarz A.: Niektóre przyczyny niepowodzeń dydaktycznych studentów lat pierwszych Wydziału Humanistycznego UMCS, Lublin 1972, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. H 50/1
 30. Boguta M.: Postawy studentów Politechniki Lubelskiej i UMCS wobec osób z niepełnosprawnością, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr T. Sokołowska-Dzioba, sygn. Z 906/5
 31. Bojarska A.: Macierzyństwo wśród studentek wybranych lubelskich uczelni, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr U. Lewartowicz, sygn. PP 120/34
 32. Bojko B.: Studenckie Wiosny Plastyczne 1977-1981. Pozadydaktyczna działalność plastyczna studentów wychowania plastycznego IWA Wydz. Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, Lublin 1981, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Rybicki, sygn. PP 21/33
 33. Borak S.: Rozwój i działalność organizacji studenckich w UMCS w latach 1944-1956, Lublin 1977, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr A. Koprukowniak, sygn. H 106/4
 34. Borowiec W.: Dworek Kościuszków na Sławinku. Historia i teraźniejszość, Lublin 1986, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: st. wykładowca J. Cynke-Widalis, sygn. Z 375/18 
 35. Borsuk K.: Formy pracy, repertuar i działalność artystyczna Chóru Akademickiego UMCS w Lublinie, Lublin 1977, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: st. wykł. Z. Koter, sygn.: PP 11/31
 36. Bosak E.: Kontakty studentów Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS z galeriami plastycznymi w Lublinie, Lublin 1989, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr A. Weyssenhoff, sygn. IWA 2/7
 37. Brynczak P.: Samoocena i obraz własnego ciała a płeć psychologiczna studentów uczelni lubelskich, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, sygn.: PP 147/82
 38. Budzyńska P.: Poziom samorealizacji studentów a ich kompetencje pedagogiczne, Lublin 2013, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. S. Guz, sygn. PP 120/3
 39. Budzyński J. M., Postawy studentów KUL i UMCS wobec prawdy i kłamstwa, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. J. Styk, sygn. FiS 11/163
 40. Bulczak P. E.: Społeczno-kulturowe uwarunkowania a ryzyko uzależnienia od substancji psychoaktywnych w opinii studentów Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. B. Szajkowski, sygn. FiS 109/4
 41. Bułkszas R.: Charakterystyka funkcjonowania pojęcia oryginalności wśród studentów wychowania plastycznego IWA UMCS w Lublinie, Lublin 1991, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: st. wykł. J. Cynke-Widalis, sygn. IWA 2/119
 42. Butryn M.: Poziom kompetencji ogólnomuzycznych kandydatów na studia z zakresu wychowania muzycznego w IWA UMCS w latach 1990-1994 w świetle rezultatów badań testem ATAMS D. Bridges, Lublin 1996, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr A. Białkowski, sygn. IWA 7/8
 43. Byra M.: Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w UMCS, Lublin 2005, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. W. Wójtowicz, sygn. Pdpl 159/3

 44. Capała M.: Informatyczny system wspomagający tworzenie planu zajęć Instytutu Informatyki, Lublin 2011, Wydz. Mat. Fiz. Inf., prom.: prof. dr hab. J. Sielanko, mgr M. Brzuszek, sygn. Z 892/1
 45. Chabros J.: Ośrodek fizyki UMCS w Lublinie w latach akademickich 1954-1964, Lublin 1977, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, prom.: prof. dr hab. S. Szpikowski, sygn. M 135/3
 46. Chabora M.: Porosty Lublina w zbiorach Profesora Rydzka - rewizja taksonomiczna (Zielnik Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS), Lublin 2012, Wydz. Biologii i Biotechnologii, prom.: prof. dr hab. W. Mułenko, sygn. WB 4/188
 47. Chilimoniuk D. E.: Poczucie skuteczności studentów specjalności nauczycielskich a ocena kompetencji zawodowych do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Kazanowski, sygn. PP 144/6
 48. Chmiel-Futa A. G.: Bibliografia osobowa podmiotowa prof. dr hab. Czesława Grzesiaka za lata 1975-2008, Lublin 2009, Wydział Humanistyczny, prom.: dr A. Matczuk, sygn. Pdpl. 247/45
 49. Chmielnicka K. E., Kultura organizacyjna w Akademickim Radiu Centrum, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr D. Polkowska, sygn. FiS 102/7
 50. Chmielnicka M.: Nazwy uczuć w języku studentów Kolegium UMCS w Radomiu (badania ankietowe), Lublin 2006, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. W. Książek-Bryłowa, sygn. Z 759/35
 51. Chojnowski P.: Stosunek studentów do integracji Polski z Unią Europejską. Studium socjologiczne na przykładzie UMCS i AM w Lublinie, Lublin 2002, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Filipiak, sygn. FiS 28/30
 52. Chomik E.: Obserwacje sposobu żywienia zimowego bydła w majątku UMCS na Felinie, Lublin 1951, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr H. Malarski, sygn. Rol. 1/21
 53. Chudy K.N.: Formy animacji teatralnej studentów w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie, Lublin 2006, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr W. Żardecki, sygn. Z 738/26
 54. Chwedczak B.: Materiały do występowania szpaka (Sturnus vulgaris L.) na terenie Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie w latach 1985-1986, Lublin 1986, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr hab. S. Riabinin, sygn. B 92/83
 55. Ciechanowska J.: Zróżnicowanie systemów wartości preferowanych przez młodzież studencką oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. D. Kubinowski, sygn. PP 79/19
 56. Cichocińska M. D.: Spożywanie alkoholu przez studentów lubelskich uczelni a ich funkcjonowanie w sferze edukacyjnej i społecznej, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 154/3
 57. CiołekM.: Asertywność a przypadkowość zdarzeń przyszłych nauczycieli filologii angielskiej, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. A Żukowska, sygn. PP 151/7
 58. Cybula E.: Rola Akademickiego Centrum Kultury "Chatka Żaka" w Lublinie w rozwijaniu kultury studenckiej: formy, funkcje, opinie, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. D. Kubinowski, sygn. PP 79/23
 59. Czapla J.: Świadomość dysleksji u studentów filologii polskiej, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr L. Klimek, sygn. Z 860/15
 60. Czechowska A.: Status prawny organizacji młodzieżowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994, Wydział Prawa i Administracji, prom.: dr hab. A. Wróbel, sygn. Z 451/58
 61. Czuba R.: Charakterystyka twórczości Grzegorza D. Mazurka w zakresie portretu, Lublin 2002, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Żukowska, sygn. IWA 20/8
 62. Czubaszek M. J., System identyfikacji wizualnej uczelni wyższej na przykładzie UMCS, Lublin 2009, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr M. Lipowski, sygn. E 77/19
 63. Czujkowski D.: Rola Polonijnego Centrum Kulturalno-Oświatowego UMCS w Lublinie w umacnianiu więzi kraju z Polonią (1975-1990), Lublin 1990, Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych, prom.: doc. dr hab. W. Kucharski, sygn. NP 1/43

 64. Dawidowicz Ł.: Motyle nocne (Lepidoptera, Heterocera) Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Lublin 2013, Wydz. Biologii i Biotechnologii, prom.: dr hab. M. Grochowska, sygn. WB 4/101
 65. Dąbrowska J.: Postawy studentów KUL i UMCS wobec wybranych wartości w nauce społecznej Jana Pawła II, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 81/20
 66. Dąbrowski A.: Samolecznictwo wśród studentów socjologii UMCS i KUL, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Czapka, sygn. FiS 111/6
 67. Dec J. K.: Stereotyp singla wśród studentów wybranych kierunków UMCS i Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr E. Czapka, FiS 100/3
 68. Deleżuch A. E.: Poziom empatii a postawy wobec dzieci z autyzmem studentów pedagogiki specjalnej, Lublin 2016, prom.: dr A. Prokopiak, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, sygn. Z 902/3
 69. Deryło K.: Opinie młodych Polaków na temat seksu, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, Lublin 2016, prom.: dr hab. A. Lewicka-Zelent, sygn. PP 143/16
 70. Dębska A.: Zachowania twórcze studentów różnych kierunków studiów[UMCS, Politechniki Lubelskiej], Lublin 2012, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Okrasa, sygn. Z 836/222
 71. Dobromilska A. M.: Opinie studentów UMCS o własnej religijności, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Miszczak, sygn. FiS 102/10
 72. Domagała E.: Formy aktywności zawodowej studentów, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr E. Sarzyńska, sygn. Z 706/37
 73. Domański D.: Wsparcie ze środków unijnych rozwoju uczelni publicznej, Lublin 2012, Wydz. Ekonomiczny, prom.: prof. dr hab. J. Szołno-Koguc, sygn. E 68/24
 74. Droń A.: Aspiracje życiowe studentów V roku UMCS i Politechniki Lubelskiej, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chepil, sygn. PP 111/318
 75. Drelich I.: Praca jako wartość w systemie wartości młodzieży studiującej, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Samujło, sygn. PP 120/47
 76. Drzażdżewska J., Postawy studentów wobec starości, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Dudak, syg. PP 122/23
 77. Ducka M. A.: Poczucie umiejscowienia kontroli a zachowania zdrowotne u studentów Uniwersytetu Medycznego i UMCS w Lublinie, Lublin 2011, Wydział PiP, prom.: prof. B. Kaczmarek, sygn. PP 112/12
 78. Duda M.: Status prawny studenta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1992, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. J. Szreniawski, sygn. Z 448/129
 79. Dudek K.: Poczucie koherencji i kontrola wolicjonalna studentów spożywających alkohol w sposób ryzykowny, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. D. Turska, sygn. PP 156/10
 80. Dudek R.: Chrząszcze (Coleopera, Insecta) złowione na kwiatach roślin Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Lublin 2014, Wydział Biologii i Biotechnologii, prom.: prof. dr hab. B. Staniec, sygn. WB 4/14
 81. Dunaj G.: Internet jako narzędzie komunikacji (na przykładzie badań studentów UMCS), Lublin 2009, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. B. Szajkowski, sygn. FiS 105/9
 82. Dunalewicz P. D.: Edukacja szkolna dzieci sześcioletnich w opiniach rodziców, nauczycieli i studentów pedagogiki, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, PP 144/12
 83. Dyguś A. D.: Postawy studentów pedagogiki specjalnej wobec aktywności zawodowej osób niewidomych i słabo widzących, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. M. Parchomiuk, sygn. PP 152/16
 84. Dyś I. K.: Prosumpcja studentów UMCS w Lublinie, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn. FiS 99/7

 85. Ewertowski K.: Neurotyczność studentów wybranych kierunków nauczycielskich UMCS, Lublin 1988, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Ochmański, sygn. PP 32/86

 86. Fedak Z.: Środki audiowizualne i ich zastosowanie w szkole wyższej - koncepcja wyposażenia auli Wydz. Pedagogiki i Psychologii UMCS dla potrzeb dydaktycznych i kulturalno-oświatowych, Lublin 1980, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. Z 223/22
 87. Fidor L.: Pierwszy rok UMCS w Lublinie (1944-1945), Lublin 1974, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr Z. Mańkowski, sygn. Ekst 34/15
 88. Fiedor Z.: Czasopisma studenckie Lublina w Polsce Ludowej, Lublin 1983, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr S. Wiśniewski, sygn. Z 299/7
 89. Fituła D.: Kobiecość w percepcji studentów lubelskich uczelni, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Świdzińska, sygn. PP 113/63
 90. Flisiak A.: Wiedza studentów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na temat cukrzycy, Lublin 2016, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr M. Nowakowski, sygn. FiS 104/3
 91. Franczak K.: Kultura polska w odbiorze cudzoziemskich studentów lubelskich uczelni, Lublin 2010, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Świdzińska, sygn. PP 113/67
 92. Franczak K.: Kultura polska w odbiorze cudzoziemskich studentów lubelskich uczelni a ich system wartości, Lublin 2012, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 111/40
 93. Furman M.: Postawy studentów pedagogiki specjalnej wobec aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. M. Parchomiuk, sygn. PP 152/18
 94. Furmaniak D. I.: Prowiniencja starodruków XVI wiecznych w Bibliotece Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin 2005, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. B. Trelińska, sygn. H 579/4
 95. Furtak A.: Akademickie Radio Centrum w Lublinie, Lublin 2011, Wydz. Politologii, prom.: dr hab. E. Maj, sygn. NP 18/7
 96. Furtak J.: Wpływ higieny obór na jakość mleka w majątkach UMCS Turka i Felin, Lublin 1952, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr Z. Zabielski, sygn. Rol. 1/47
 97. Furtak M.: Staphlinini (Coleoptera, Staphylindidae) w zbiorach entomologicznych Zakładu Zoologii UMCS, Lublin 2013, Wydz. Biologii i Biotechnologii, prom.: dr E. Pietrykowska-Tudruj, sygn. WB 1/68

 98. Gałaszewska D.: Polityka państwa wobec uczelni wyższych w latach 1944-1969 na przykładzie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2005, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. T. Radzik, sygn. H 382/10
 99. Gałczyńska A., Rola Akademickiego Radia Centrum w animacji i promocji kultury studenckiej, Lublin 2008, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr B. Jedlewska, sygn. PP 90/39
 100. Gassmann M.: Stanisław Popek - pedagog i twórca, Lublin 2000, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Żukowska, sygn. IWA 16/39
 101. Gatkowska M.: Postawy studentów UMCS wobec homoseksualizmu (na przykładzie badań mieszkańców akademika "Amor", Lublin 2009, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. S. Kosiński, sygn. FiS 105/13
 102. Gąsiorowska M.: Działalność społeczna i naukowa Aleksandra Kierka, Lublin 2000, Wydz. Ekonomiczny, prom.: prof. dr hab. R. Orłowski, sygn. E 58/97
 103. Gerko Y.: Kształtowanie wyobraźni studentów grafiki w toku studiów na UMCS WA w Lublinie, Lublin 2016, Wydz. Artystyczny, prom.: dr R. Tarasiuk, sygn. IWA 78/7
 104. Giza M.: Postawy studentów kierunku praca socjalna wobec starości i osób starszych, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 145/8
 105. Gieroń D. M.: Kontrola wolicjonalna studentów a ich retrospektywna ocena postaw rodzicielskich, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. D. Turska, sygn. PP 156/19
 106. Glińska E.: Działalność wydawnicza wydawnictwa "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" w latach 1946-1986, Lublin 1990, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr J. Plis, sygn. H 231/55
 107. Głowacka A.: Obraz związku rodziców a postawa studentów wobec małżeństwa, Lublin 2015, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. A. Borkowska, sygn. PP 147/18
 108. Głuch M.: Kampanie społeczne dotyczące zachowań konsumpcyjnych. Opinie studentów UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, dr E. Szul, sygn. FiS 112/6 
 109. Gogłoza E.: Treści kształcenia na studiach pedagogicznych o specjalności kulturalno-oświatowej w UMCS i ich przydatność dla pracowników kultury, Lublin 1986, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Marczuk, sygn. PP 46/64
 110. Golec A., Antoni Gurnicz i jego wkład do historii ludowej myśli ekonomicznej, Lublin 1990, Wydz. Ekonomiczny, akta przewodu habilitacyjnego, sygn. E 94/15
 111. Gołąbek Ł. J.: Opracowanie systemu informatycznego wspomagającego zapisy studentów na wykłady fakultatywne na Wydziale Ekonomicznym UMCS, Lublin 2009, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr hab. Z. Pastuszak, sygn. E 77/36
 112. Gołoś D.: Pieśni innych narodów w repertuarze Zespołu Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, Lublin 1995, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr Z. Kotera, sygn. IWA 7/18
 113. Gorajski K.: Poziom empatii studentów a ich postawy wobec osób z uzależnieniem od alkoholu, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. Z. Palak, sygn. Z 707/52
 114. Goralczyk S.: Projekt i wykonanie systemu informatycznego wspomagającego proces oceny zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomicznym UMCS, Lublin 2007, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr Z. Pastuszak, sygn. Z 772/28
 115. Gos I. A., Szkoła wyższa jako zakład publiczny na przykładzie UMCS w Lublinie, Lublin 2012, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. R. Tokarczyk, sygn. Z 854/1618
 116. Gosik A. M., Poprawa jakości nauczania na uczelniach w Lublinie i regionie jako czynnik rozwoju gospodarczego Lubelszczyzny, Lublin 2008, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr S. Matjunin, sygn. Pdpl. 266/30
 117. Góral M.: Postawy studentów wobec par homoseksualnych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K. Klimkowska, sygn. PP 154/10
 118. Góźdź P.: Artykuły publicystyczne i informacyjne w czasopiśmie "Wychowanie Muzyczne w Szkole" w latach 1967-1976 (UMCS), Lublin 2012, Wydz. Artystyczny, prom.: dr M. Grusiewicz, sygn. IWA 58/7
 119. Grabda D. K.: Styl korzystania z Facebooka a cechy osobowości studentów, Lublin 2015, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. D. Turska, sygn. PP 147/19 
 120. Grochowska A. J.: Pełnienie roli rodzicielskiej przez osoby niepełnosprawne w opinii studentów, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Kazanowski, sygn. PP 143/22
 121. Gromaszek R.: Poziom inteligencji emocjonalnej studentów specjalności nauczycielskiej a ocena kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, Lublin 2016, prom. dr hab. Z. Kazanowski, sygn. PP 144/17
 122. Gruszczyńska A.: Uniwersytet jako zakład administracyjny, Lublin 2010, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. J. Stelmasiak, sygn. P 70/46
 123. Gruszecka R.: Obserwacje nad wybranymi zjawiskami fenologicznymi na terenie Ogrodu Botanicznego w Lublinie (1976-1977), Lublin 1978, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr hab. S. Riabinin, sygn. B 46/34
 124. Gruzitska Y.: Oczekiwania studentów Politechniki Lubelskiej i UMCS wobec małżeństwa i rodziny, Lublin 2015, prom.: dr hab. S. Lachowski, sygn. FiS 103/9
 125. Grycko A.: Typologia postaw twórczych studentów zaocznych wychowania plastycznego UMCS w Lublinie, Lublin 1979, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr R. Popek, sygn. Z 232/106
 126. Grzegorczyk A.: Herb uniwersytecki w kontekście ceremoniału akademickiego, Lublin 1995, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Szymański, sygn. H 267/27
 127. Grzegorczyk A.: Znaczenie autorytetu nauczyciela w procesie nauczania i wychowania w opinii uczniów i przyszłych nauczycieli, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. D. Pankowska, sygn. PP 151/18
 128. Grzesiak K.: Losy absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych UMCS. Rocznik 1999/2000-2003/2004, Lublin 2009, Wydz. Artystyczny,  prom.: dr R. Tarasiuk, sygn. IWA 35/16
 129. Guściora A. P.: Rosocjalizacja w opinii studentów pedagogiki, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Lewicka-Zelent, sygn.: PP 143/24

 130. Halska-Gawor A.: Czynniki warunkujące czytelnictwo literatury pozaobowiązkowej studentów UMCS, Lublin 1979, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 11/106
 131. Hałas B.: Opodatkowanie transakcji wewnątrzwspólnotowych w UMCS, Lublin 2005, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. W. Wójtowicz, sygn. Pdpl 159/8
 132. Hanyk T.: Wybrane cechy temperamentu a radzenie sobie w sytuacjach trudnych przez osoby rozpoczynające i kończące studia, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. C. Domański, sygn. PP 156/24
 133. Harasymów L.: Stan badań terenowych w Zakładzie Geobotaniki Instytutu Biologii UMCS nad rozmieszczeniem gatunków z rodzaju Oenothera w Polsce południowo-wschodniej, Lublin 1994, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. F. Święs, sygn. Z 498/6
 134. Havshykova H.: Postawy zdrowotne studentów Lublina i Lwowa, Lublin 2008, Wydz. FiS, prom.: dr hab. M. Ogryzko-Wiewiórowska, sygn. FiS 56/12
 135. Hawryluk M.: Środki odurzające w populacji studentów Akademii Medycznej i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 94/27
 136. Herman A. Z.: Postawy studentów pracy socjalnej UMCS i KUL wobec zinstytucjonalizowanej formy pomocy społecznej, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 155/7
 137. Hołub G.: Opinia studentów Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej o procesie transformacji systemowej, Lublin 2006, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn. FiS 53/16
 138. Hołubowicz M.: Zainteresowania zawodowe a samoocena studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Samujło, sygn. Z 905/10
 139. Hunek P. A.: Stosunek studentów UMCS do narodowości żydowskiej, Lublin 2015, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. B. Szajkowski, sygn. FiS 111/10

 140. Idzikowska J.: Rektorzy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1944-1972, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. Z. Zaporowski, sygn. H 400/121
 141. Inglik M.: Koncepcja międzywydziałowych studiów matematyczno-ekonomicznych, Lublin 2009, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr hab. Z. Pastuszak, sygn. E 77/44

 142. Jabłońska E.: Mozaiki lubelskie, Lublin 1996, Wydz. IWA, prom.: prof. dr hab. I. Kamiński, sygn. IWA 8/43
 143. Jabłońska-Ligaj U.: Lęki i bariery informacyjne - na przykładzie studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr hab. J. Woźniak-Kasperek, sygn. H 581/10
 144. Jacak L.: Koszty kształcenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1966-1970, Lublin 1972, Wydz. Ekonomiczny, prom.: prof. dr hab. T. Przeciszewski, sygn. E 4/35
 145. Jaczak K.: Zespół Tańca Ludowego UMCS jako "szkoła" instruktorów ruchu amatorskiego, Lublin 1989, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 32/129
 146. Jacznik M. A.: Rola warsztatów twórczych w aktywizowaniu twórczości plastycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym – na przykładzie warsztatów twórczych organizowanych przez „Chatkę Żaka” ACK UMCS w Lublinie, Lublin 2015, Wydz. Artystyczny, prom.: dr R. Tarasiuk, sygn. IWA 77/14
 147. Jakubczyk M. A.: Muzyka swingowa w świadomości studentów Instytutu Muzyki UMCS, Lublin 2014, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Białkowski, sygn. IWA 74/1
 148. Janczylik P. M.: Galeria Kont w latach 1978-2010 – przemiany sposobów upowszechniania sztuki i koncepcji funkcjonowania Galerii, Lublin 2016, Wydz. Artystyczny, prom.: dr P. Majewski, sygn. IWA 77/27
 149. Janicka D.: Postawy studentów wobec rodzicielstwa par homoseksualnych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K. Klimkowska, sygn. PP 155/8
 150. Janiec-Oszczyk J.: Poczucie optymizmu osób bezrobotnych UMCS w Lublinie, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. M. Chodkowska, sygn. Z 834/14
 151. Janikowska K.: Poziom wiedzy studentów pedagogiki specjalnej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. PP 143/27
 152. Jaroszuk A.: Stan wojenny w pamięci zbiorowej studentów UMCS, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr A. Kolasa-Nowak, sygn. FiS 99/11
 153. Jaruga M.: Transformacja systemowa kształcenia młodzieży Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie /1980-1996/, Lublin 1999, Wydz. Politologii, prom.: prof. dr hab. M. Żmigrodzki, sygn. Z 576/110
 154. Jasińska J.: Prawo autorskie uniwersytetu do utworów zrealizowanych przez pracowników i studentów, Lublin 2011, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. M. Późniak-Niedzielska, sygn. P 88/390
 155. Jaszczuk M.: Aspiracje zawodowe studentów socjologii UMCS, Lublin 2009, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. B. Skrętowicz, sygn. FiS 113/18
 156. Jaworska B.: Rola szkoły ćwiczeń w przygotowaniu studentów do zawodu nauczycielskiego na podstawie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie, jako szkoły ćwiczeń UMCS, Lublin 1993, prom.: prof. dr hab. K. Poznański, sygn. PP 34/136
 157. Jaworski J.: Rekrutacja na studia socjologiczne UMCS w latach 1996-1997, Lublin 1998, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. S. Kosiński, sygn. FiS 28/98
 158. Jedlewska B.: Życie kulturalne studentów UMCS i Politechniki Lubelskiej w Lublinie. Analiza porównawcza, Lublin 1986, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. Z 366/40
 159. Jemielnik J.: Kształcenie a kariery muzyczne studentów i absolwentów uczelni wyższych, Lublin 2005, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. J. Saran, sygn. PP 53/41
 160. Jurowicz-Filipek L.: Zakład Antropogiki UMCS w latach 1973-1990. Zarys monograficzny, Lublin 1992, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. M. Marczuk, sygn. PP 34/146. (brak pracy mgr)
 161. Juszczyk M.: Kariera zawodowa w planach życiowych i edukacyjnych studentów UMCS, Lublin 2012, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Różański, sygn. PP 113/462
 162. Kalinowska-Obst J.: Studia pedagogiczne o specjalności kulturalno-oświatowej w UMCS w Lublinie - koncepcja kształcenia i jej realizacja oraz losy i przydatność zawodowa absolwentów, Lublin 1983, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 21/121
 163. Kalinowski A.: Sekcja lekkoatletyczna AZS w Lublinie w latach 1945-2008, Lublin 2009, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. E. Horoch, sygn. H 398/82
 164. Kalińska B.J.: Plany zawodowe studentów UMCS, Lublin 2009, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 93/92
 165. Kaluga K.: Postawy wobec zjawiska tatuażu studentów różnych kierunków, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Wojnarska, sygn. PP 143/31
 166. Kamińska A.: Kryterium odbiorcy i adresata jako narzędzie systematyki tekstów (na materiale Archiwum Etnolingwistycznego Zakładu Języka Polskiego UMCS), Lublin 1992, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Bartmiński, sygn. H 217/11
 167. Kamińska A.: Postawy studentów wobec bezdomnych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. E. Sarzyńska-Mazurek, sygn. PP 154/16
 168. Kamińska J. E.: Uczestnictwo studentów w organizacjach na przykładzie kół naukowych UMCS w Lublinie, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr J. Bielecka-Prus, sygn. FiS 103/12
 169. Kania M.: Postawy młodzieży akademickiej wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Pakuła, sygn. PP 113/118
 170. Kaniecka K.: Zakład Psychopedagogiki Specjalnej UMCS w Lublinie w latach 1973-1991, Lublin 1992, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. R. Kucha, sygn. Z 575/183 (brak pracy mgr)
 171. Kaniewska A.: System wyznawanych wartości oraz aspiracje rodzinne i zawodowe studentów pedagogiki i ekonomii, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. D. Kubinowski, sygn. PP 79/48
 172. Kapica A.: Aktywność kulturalna członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, Lublin 1987, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Zaorska, sygn. PP 32/148
 173. Kapłoński K.: Pozauczelniana działalność kulturalna studentów kierunku pedagogika o specjalności animator i menadżer kultury UMCS, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Świdzińska, sygn. PP 113/120
 174. Kapusta I., Wizerunek współczesnej kobiety w opiniach studentek, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Dudak, sygn. PP 145/13 
 175. Karczmarz M.: Opady śnieżne w Równi (Bieszczadzka Stacja Naukowa UMCS) w latach 1961-1985, Lublin 1988, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. A. Henkel, sygn. B 97/22
 176. Karpiuk M.: Prawa osób z autyzmem w opinii studentów, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. PP 153/26
 177. Karski D. T.: Partycypacja w kulturze w opinii studentów UMCS, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Krawczak, sygn. FiS 101/11
 178. Kasjan K.: Stanisław Krzykała 1909-1976. Biografia profesora UMCS, Lublin 2007, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. Z. Zaporowski, sygn. H 387/23
 179. Kasperska A.: Kadra kierownicza oraz działalność programowa Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie w latach 1950-1973, Lublin 2005, Wydz. Humanistyczny, prof. dr hab. E. Horoch, sygn. H 385/20
 180. Kędra A.: Obraz chleba w języku studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr M. Brzozowska, sygn. Z 757/607
 181. Kędziora M.: Czynniki rozwoju Lublinaw opinii studentów KUL i UMCS, Lublin 2010, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. J. Styk, sygn. FiS 106/14
 182. Kicińska R.: Oczekiwania i aspiracje zawodowe studentów pedagogiki ze specjalnością kultutralno-oświatową, Lublin 1986, Wydział Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 41/81
 183. Kiełbasa M.: Postawy życiowe studentów a spożywanie alkoholu, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Wojnarska, sygn. PP 143/32, 
 184. Kiryluk M.: Życie i działalność naukowa profesora Armina Teske, Lublin 1998, Wydz. Matematyki i Fizyki, prom.: dr J. Zinkiewicz, sygn. Z 525/13
 185. Kloc S.: Działalność dydaktyczno-wychowawcza Studium Wojskowego UMCS w latach 1950-1986, Lublin 1988, prom.: doc. dr hab. R. Kucha, sygn. Z 397/90
 186. Kniażuk I.: Rola Zespołu Tańce Ludowego UMCS w Lublinie w upowszechnianiu kultury ludowej w kraju, Lublin 1989, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 32/159
 187. Kociński D.: 21 lat działalności studenckiej Galerii KONT, Lublin 1999, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Wyssenhoff, sygn. IWA 16/90
 188. Kocot E.: Zjawisko alkoholizmu wśród studentów, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.:  dr hab. A. Dudak, sygn. PP 145/15
 189. Kokoszka D.: Postawy studentów socjologii UMCS wobec czytania książek, Lublin 2016, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. U. Kusio, sygn. FiS 112/10
 190. Kokoszka D.: Problemy współczesnych rodzin w opinii studentów UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr S. Lachowski, sygn. FiS 112/10
 191. Kołacz J. M.: Percepcja piękna i brzydoty w sztukach plastycznych u studentów wybranych kierunków ścisłych i humanistycznych. Badania porównawcze, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. S. L. Popek, sygn. PP 147/115
 192. Kołciuk H.: Ewa Maria Jabłońska-Deptuła /1931-2008/. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa oraz wykaz prac magisterskich wykonanych pod jej kierunkiem /do roku 2009/, Lublin 2010, Wydział Humanistyczny, prom.: dr A. Matczuk, sygn. Pdpl. 247/83
 193. Kołcuń M. I.: Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa prof. dr hab. Haliny Saweckiej oraz wykaz prac doktorskich i magisterskich wykonanych pod Jej kierunkiem w latach 1978-2009, Lublin 2010, Wydział Humanistyczny, prom.: dr A. Matczuk, sygn. Pdpl. 247/84
 194. Kołodziej M. D.: Postawy studentów wobec problemów narkotykowych, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 122/291
 195. Kołodziejczyk A.: Losy absolwentów nauczycielskich kierunków studiów UMCS w Lublinie, Lublin 1978, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr K. Kuligowska, sygn. Z 101/17
 196. Kołodyńska K. D.: Tatuaż w świadomości studentów UMCS, Lublin 2016, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr A. Wysocki, sygn. FiS 104/9
 197. Komszczyńska M.: Taniec jako forma aktywności kulturalnej młodzieży studiującej (na podstawie zespołów tańca UMCS i PL), Lublin 1988, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 32/174
 198. Konaszewska J.: Funkcjonowanie zawodowe absolwentów studiów pedagogicznych UMCS na rynku pracy a ich zasoby osobiste, Lublin 2013, Wydz. Humanistyczny, Akta przewodu doktorskiego PP 109/6
 199. Kondraciuk W.: Życie i działalność profesora Żuka, Lublin 1992, Wydz. Matematyki i Fizyki, prom.: dr J. Zinkiewicz, sygn. Z 433/5
 200. Korkosz A.: Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Lublin 1995, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. Z 511/93
 201. Koput H.: Kategoria ofiary w "Do piachu" Tadeusza Różewicza w inscenizacji teatru Provisorium-Kompanii Teatr, Lublin 2016, Wydz. Hum., prom.: dr G. Kondrasiak, sygn. Z 585/142
 202. Kornafel E., Ludzie uniwersytetu na łamach "Wiadomości Uniwersyteckich" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Bartmiński, sygn. H 403/4
 203. Kornecka J.: Film w zainteresowaniach studentów UMCS, Lublin 1979, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Plisiecki, sygn. PP 14/102
 204. Korneluk A.: Postawy studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii wobec osób niewidomych i niedowidzących, Lublin 1992, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Pawlak, sygn. PP 34/174
 205. Korolczuk M. D.: Wpływ wiary religijnej na świadomość prozdrowotną studentów socjologii UMCS, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Miszczak, sygn. FiS 111/18
 206. Korpysz I. M.: Poczucie koherencji studentów specjalności nauczycielskich a ocena kompetencji zawodowych do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, sygn. PP 144/26
 207. Korszeń K.: Artyści „Cerkiewki”, Lublin 2016, Wydz. Artystyczny, prom.: dr hab. J. Żywicki, sygn. IWA 77/30
 208. Kosacki K.: Postawy studentów lubelskich uczelni wobec imigrantów, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 154/18
 209. Kosik R.: Profesor dr hab. Mieczysław Wieliczko /1935-2009/. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa wraz z wykazem prac magisterskich, Lublin 2012, Wydział Humanistyczny, prom.: dr A. Matczuk, sygn. Pdpl. 247/130
 210. Kosik S. K.: Poziom dojrzałości społecznej a postawa twórcza u studentów kierunków ścisłych i humanistycznych. Analiza porównawcza, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. S. L. Popek, sygn. PP 147/119
 211. Kosior K.: Postawy studentów KUL i UMCS wobec problemu alkoholowego, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn.: PP 81/51
 212. Kostyra M. A.: Dogoterapia w świadomości studentów pedagogiki specjalnej na UMCS w Lublinie, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. H. Jakuszko, sygn.: PP 142/46
 213. Kotuła P.: Motywacja do pracy woluntarystycznej studentów pedagogiki, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr E. Sarzyńska, sygn. Z 706/72
 214. Kowal P.: Preferencje muzyczne studentów Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Lublin 2010, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Białkowski, sygn. IWA 31/19
 215. Kowalczyk I. E.: Nadużywanie alkoholu w opiniach studentów różnych kierunków studiów, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. dr P. Maciaszczyk, sygn. PP 122/201
 216. Kowalczyk K.: Mechaniczny i strukturalny skład gleb pola doświadczalnego Zespołu Katedr UMCS w majątku Osiny powiat Puławy, Lublin 1951, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr B. Dobrzański, sygn. Rol. 1/89
 217. Kowalczyk M.: System wartości a radzenie sobie ze stresem studentów pedagogiki, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Samujło, sygn. Z 905/15
 218. Kowalewska U.: Historia w wydawnictwie "Annales Universitatis Mariae Curie-Skodowska" Sectio F 1946-1987, Lublin 1992, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr hab. G. Rosińska, sygn. Z 419/6
 219. Kowalska D.: Wiedza i opinie studentów pedagogiki specjalnej na temat możliwości zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2016, prom.: dr M. Boczkowska, sygn. PP 143/38
 220. Kowalska J.: Próba prognozy liczby studentów UMCS w zestawieniu z rozbudową bazy lokalowej Uczelni do roku 1980, Lublin 1973, Wydz. Ekonomiczny, prom.: doc. dr hab. P. Czartoryski, sygn. E 5/45
 221. Kowalska M.: Zjawisko sponsoringu w percepcji studentów, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Bartkowicz, sygn. PP 122/203
 222. Kowalska M.: Aspiracje rodzinne studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 154/21
 223. Kowalski M. S.: Zachowanie ryzykowne studentów UMCS, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. Z. Kawczyńska-Butrym, sygn. FiS 107/19
 224. Kowieska E.: Kryteria oceny z dyrygowania w Instytucie Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie w roku 2000/2001, Lublin 2002, prom.: prof. A. Jaworska, sygn. IWA 17/35
 225. Kozaczuk B.: Obserwacja nad wybranymi zjawiskami fenologicznymi na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie w latach 1976-1977, Lublin 1978, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr hab. S. Riabinin, sygn. B 46/52
 226. Kozdęba B.: Związek Akademicki Młodzieży Polskiej w uczelniach wyższych Lublina 1948-1950, Lublin 1972, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr Z. Mańkowski, sygn. H 49/14
 227. Kozyra B.: Samoocena a wybór kariery zawodowej przez studentów pedagogiki, Lublin 2009, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. R. Bera, sygn. PP 120/5
 228. Król P. T.: Opinie studentów UMCS o funkcjonowaniu naczelnych organów administracji publicznej, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr hab. A. Kolasa-Nowak, sygn. FiS 109/15
 229. Król K.: Człowiek wobec nieokreślenia. Studium myśli Jakuba Litwina, Lublin 1995, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. A. Zachariasz, sygn. FiS 18/15
 230. Kruk A. E.: Funkcje wykonawcze a zachowania twórcze studentów z kierunków artystycznych, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. A. Herzyk, sygn. PP 147/124
 231. Kryłowicz B.: Film fabularny w zainteresowaniach studentów pedagogiki i psychologii UMCS, Lublin 1985, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr hab. J. Plisiecki, sygn. PP 32/206
 232. Krzemiendak Z.: Życie i działalność naukowa profesora Stanisława Ziemeckiego, Lublin 1997, Wydz. Matematyki i Fizyki, prom.: prof. dr hab. D. Mączka, sygn. Z 525/16
 233. Krzyżan A.: Wychowawcze aspekty więzi Polonii Zagranicznej z krajem i rola Zespołu Tańca Ludowego UMCS w jej pogłębianiu, Lublin 1974, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 7/7
 234. Krzyżewska K.: Postawy studentów wobec osób z Zespołem Downa, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Marzec-Tarasińska, sygn. PP 122/208
 235. Kubicka I. J.: Postawy studentów UMCS i KUL wobec osób niepełnosprawnych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 155/10
 236. Kucaba K.: Cechy osobowości a motywacja osiągnięć i nadzieja na sukces studentów wkraczających na rynek pracy, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. K. Markiewicz, sygn. PP 156/40
 237. Kuć A.: Stosowanie środków odurzających przez studentów UMCS, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr S. Lachowski, sygn. FiS 109/17
 238. Kufel B.: Stypendia jako przychody o charakterze subwencyjnym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w UMCS, Lublin 2005, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. W. Wójtowicz, sygn. Pdpl 159/14
 239. Kulawiec A.: Kultura czytelnicza studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Akademii Rolniczej w Lublinie ze szczególnym uwzględnieniem znajomości literatury pisarzy noblistów ostatnich 25 lat, Lublin 1995, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Ankudowicz, sygn. H 261/15
 240. Kulisz P.: Problemy tworzenia bibliotek cyfrowych na przykładzie biblioteki cyfrowej UMCS w Lublinie, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr hab. J. Woźniak-Kasperek
 241. Kurkiewicz A.: Tematyka programów emitowanych przez stację MTV w percepcji studentów kierunków pedagogicznych, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i  Psychologii, prom.: dr A. Świdzińska, sygn. PP 113/155
 242. Kurzawa D.: Obraz osoby bezdomnej u studentów kierunku praca socjalna, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 145/18
 243. Kurzepa I.: Opinia studentów UMCS o mobbingu, Lublin 2010, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. Z. Kawczyńska-Butrym, sygn. FiS 106/18
 244. Kusak B.: Znajomość zasad savoir-vivru wśród studentów, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: D. Wosik-Kawala, sygn. PP 113/157
 245. Kuś S.: Postawy studentów pedagogiki specjalnej wobec osób niepełnosprawnych, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Bujnowska, sygn. PP 113/158
 246. Kutkiewicz M.: Teorie spiskowe w myśleniu studentów Kolegium Licencjackiego w Radomiu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Politechniki Radomskiej, Lublin 2009, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Pomorski, sygn. H 400/87
 247. Kuzdralińska N.: Preferencje i oczekiwania studentów Uniwerstytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w zakresie uczestnictwa w kulturze i aktywności wolnoczasowej, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, sygn. PP 122/57
 248. Kuźnicki A.: Badanie emisji tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym Placu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1989, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, prom.: prof. dr hab. J. Barcicki, sygn.: Ch 1/65
 249. Kwaśna K. P.: Postawy studentów wobec cudzoziemców (badania porównawcze), Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 140/8 
 250. Kwiatek B. K.: Sponsoring w poglądach studentów resocjalizacji, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. Z. Bartkowicz, sygn. PP 143/45
 251. Kwiatkowska A.: Zachowania wyborcze w Polsce na przykładzie studentów politologii UMCS w Lublinie, Lublin 2011, Wydz. Politologii, prom.: dr hab. E. Maj, sygn. NP 19/64
 252. Kwiatkowska K.: Oczekiwania studentów KUL i UMCS wobec małżeństwa i rodziny, Lublin 2015, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr hab. S. Lachowski, sygn. FiS 103/17
 253. Kwiatosz M.: Rola muzyki w zaspokajaniu potrzeb estetycznych słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lublinie, Lublin 1989, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr H. Pogorzelski, sygn. IWA 1/24
 254. Kwieciński W.: Fizyka trzeciego dziesięciolecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1964/65 - 1973/74, Lublin 1974, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, prom.: prof. dr hab. S. Szpikowski, sygn. M 133/1
 255. Lenart I.: Ludzie i sprawy uniwersytetu w relacji ustnej byłego rektora prof. Kazimierza Goebla, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Bartmiński, sygn. H 403/22
 256. Leonko K. M.: Jan Popek - życie i twórczość. Przyczynek do monografii artysty, Lublin 2001, Wydz. Artystyczny, prom.: dr J. Żywicki, sygn. Z 641/103
 257. Leszczyńska B.: Pieśń w Zespole Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, Lublin 1991, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr Z. Koter, sygn. IWA 1/26
 258. Lewandowska K.: Postawy studentów kierunku praca socjalna wobec integracji osób z upośledzeniem umysłowym, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 145/18
 259. Lewandowska P.: Public relations UMCS w Lublinie, Lublin 2003, Wydz. Politologii, prom.: prof. dr hab. W. Micha, sygn. Z 815/121
 260. Lewandowska-Kidoń T.: Skuteczność dramy w pedagogicznym kształceniu studentów, Lublin 1996, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Łobocki, sygn. PP 53/61
 261. Lewicka A.: Efektywność rozwijania empatii studentów pedagogiki specjalnej, Lublin 2004, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Palak, sygn. PP 53/60
 262. Lipska K.: Konsekwencje migracji zarobkowych dla rodziny w opinii studentów UMCS w Lublinie i WSZiA w Zamościu, Lublin 2012, Wydział Filozofii i Socjologii, prom.: dr hab. Stanisław Lachowski, sygn.: Z 898/150

 263. Lis R., Wzory użytkowania Internetu przez studentów lubelskich uczelni, Lublin 2006, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr hab. M. Filipiak, sygn. FiS 46/10 
 264. Listosz K.: Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. E. Sarzyńska-Mazurek, sygn. PP 154/26

 265. Łakoma A.: Samotne rodzicielstwo w opinii studentów pedagogiki UMCS, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chepil, sygn. PP 11/394
 266. Ławny M. W.: Struktura społeczno-zwodowa rodzin studentów pochodzenia robotniczego szkół wyższych Lublina w roku akademickim 1984/1985 zminy, motywacje, strategie wobec pracy, Lublin 1986, MINP, prom.: doc. dr hab. T. Kościański, sygn. NP 1/141
 267. Łączyński T.: Rola teatru w życiu kulturalnym studentów UMCS, Lublin 1981, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 16/57
 268. Łebko E.: Postawy studentów resocjalizacji wobec agresji nieletnich, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 144/37
 269. Łojewska A.: Postawy studentów I i III roku pedagogiki specjalnej wobec osób z autyzmem, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: D. Osik-Chudowolska, sygn. PP 113/175
 270. Łosik M.: Kompetencje edukacyjne studentów kierunku pedagogika, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Różański, sygn. PP 113/177
 271. Ługowska A.: Kultura czytelnicza studentów UMCS w Lublinie, Lublin 2000, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr A. Dymmel, sygn. H 307/17
 272. Łukomski M.: Migracje zarobkowe studentow wybranych kierunków UMCS w 2009 r., Lublin 2009, prom.: prof. dr hab. Z. Kawczyńska-Butrym, sygn. FiS 105/29
 273. Łuszczewska K., Aktywność wolnoczasowe mieszkańców Domu Studenckiego "Ikar" w Lublinie, Lublin 2012, Wydz. Pedagogiki i Pschologii, prom.: dr B. Jedlewska, sygn. PP 113/510
 274. Łyda D.: Postawy studentów zaocznych studiów pedagogicznych wobec ludzi starych, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Pakuła, sygn. Z 706/85
 275. Łydzińska U.: System wartości i struktura postaw "być" i "mieć" u studentów pedagogiki, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Olszak, sygn. PP 81/64

 276. Machlarz A.: Wzór osobowy katolika w opinii studentów pedagogiki i psychologii, Lublin 1995, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Filipiak, sygn. PP 41/120
 277. Maciąg A.: Postawy studentów wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Marzec-Tarasińska, sygn. PP 122/218
 278. Madej M.: Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych ludzi starszych przez Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lublin 1995, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Marczuk, sygn. Z 511/117
 279. Maj G. M.: Postawy socjologii uniwersytetów lubelskich wobec Świadków Jehowy. Studium socjologiczne, Lublin 1998, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Libiszowska-Żółtkowska, sygn. FiS 23/59
 280. Majcher E.: Leszek Gajewski (1927-1998) - pierwszy magister prehistorii na UMCS w Lublinie, Lublin 2000, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. W. Szymański, sygn. H 318/32
 281. Majewska M.: Neurotyczność studentów kierunków nauczycielskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2002, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Ochmański, sygn. Z 575/313
 282. Majewska P. D.: Postawy studentów pedagogiki specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Pielecki, sygn. PP 153/35
 283. Majewski M.: Postawy studentów wobec kształcenia e-learning, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Różański, sygn. PP 113/185
 284. Makaruk A.: Opinia studentów UMCS pochodzących z rodzin wielodzietnych o funkcjonowaniu ich rodzin, Lublin 1997, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr B. Kulczycka, sygn. PP 44/137
 285. Makism K.: Postawy studentów pedagogiki wobec seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 144/42
 286. Malesa D. P.: Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w opinii studentów UMCS, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr S. Lachowski, sygn. FiS 109/22
 287. Małyska P.: Kara śmierci w opinii młodzieży niedostosowanej społecznie i studentów resocjalizacji, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr P. Maciaszczyk, sygn. PP 113/192
 288. Małysz M.: Stacja Naukowa UMCS w Równi - działalność w latach 1959-1980, Lublin 1983, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr hab. A. Henkel, sygn. B 72/18
 289. Manachiewicz P.: Postawy studentów wobec zjawiska korupcji w życiu społecznym, Lublin 2013, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab.  R. Bera, sygn. PP 122/299
 290. Mańkowska A.:Percepcja instytucji małżeństwa a system wartości studentów KUL i UMCS, Lublin 2012, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. U. Oszwa, sygn. PP 111/134
 291. Marzęta I. A.: Samoocena a zachowania prospołeczne studentów pedagogiki, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Samujło, sygn. Z 905/20
 292. Matejczuk N.: Aspiracje edukacyjne osób studiujących pedagogikę jako drugi kierunek studiów na UMCS w Lublinie, Lublin 2008, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Różański, sygn. PP 136/64
 293. Matejko-Gosztyła E.: Umbilicaris w kolekcji Zielnika UMCS, Lublin 1995, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. J. Bystrek, sygn. Z 517/21
 294. Matuszczyk M.: Wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych w Akademikim Punkcie Wolontariatu, Lublin 2013, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Pawlak, sygn. Pdpl. 244/212
 295. Matsyura I.: Postawy studentów polskich i ukraińskich wobec edukacji inkluzyjnej, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 153/38
 296. Maziarczyk K.: Temperament studentów kształconych na kierunkach plastycznych i muzycznych, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. S. L. Popek, sygn. PP 147/133
 297. Mazur A.: Postawy zdrowotne studentów pedagogiki i fizjoterapii, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. M. Chodkowska, sygn. PP 81/74
 298. Mazurek A.: Poziom zadowolenia z życia małżeńskiego młodzieży akademickiej i jego determinanty, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. J. Saran, sygn. PP 79/80
 299. Mazurek G.: Towarzystwo Przyjaciół UMCS w latach 1946-1981, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. S. Wiśniewski, sygn. Z 549/23
 300. Mazurek P.: Postawy młodzieży akademickiej wobec małżeństwa i życia rodzinnego, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Pakuła, sygn. PP 113/205
 301. Mazurek R.: Kariery społeczno-zawodowe absolwentów zaocznych studiów pedagogicznych w zakresie pracy kulturalno-oświatowej, Lublin 1982, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. Z 283/73
 302. Męczyńska A.: Aspiracje rodzinne studentów [Wydz. Pedagogiki i Psychologii i Wydz. Humanistycznego UMCS], Lublin 2012, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr K. Klimkowska, sygn. Z 836/303
 303. Miałkowski M. K.: Etyka w biznesie w percepcji studentów IV roku zarządzania i marketingu UMCS, Lublin 1998, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Libiszowska-Żółtkowska, sygn. FiS 28/178
 304. Miącz E.: Mikroskopijne grzyby pasożytnicze roślin zielonych Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie, Lublin 1980, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr hab. B. Sałata, sygn. B 55/14
 305. Mielko D. Ł.: Kształcenie studentów w zakresie edukacji muzycznej w Polsce i Wielkiej Brytanii. Studium porównawcze, Lublin 2016, Wydz. Artystyczny, prom.: dr K. Stachyra, sygn. IWA 75/37
 306. Mierkiewicz J.: Twórczość pomnikowa Sławomira Mieleszki, Lublin 1990, IWA, prom.: mgr I. Kamiński, sygn. IWA 2/62
 307. Miklewicz P. K.: Uczestnictwo studentów KUL i UMCS w organizacjach pozarządowych, Lublin 2009, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. J. Styk, sygn. FiS 105/30
 308. Mirończuk A.: Opinia studentów pracy socjalnej na temat streetworkingu, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K. Klimkowska, sygn. PP 154/30
 309. Mirosław P. S.: Świadomość dysleksji u studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr L. Klimek, sygn. PP 122/81
 310. Mirosław P. S.: Małżeństwo i rodzina w hierarchii wartości studentów pedagogiki UMCS i informatyki Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. G. Krasowicz-Kupis, sygn. PP 142/69
 311. Mirosław Ż.: Poziom wiedzy na temat autyzmu wśród obecnych i przyszłych pedagogów, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. PP 153/40
 312. Misztal M. I.: Przemoc wobec dziecka w rodzinie w opinii studentów UMCS i KUL, Lublin 2015, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr hab. S. Lachowski, sygn. FiS 103/19
 313. Miśkiewicz M. M.: Model małżeństwa i rodziny w opinii studentów UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr J. Chodak, sygn. FiS 102/37
 314. Miziński M.: Postawy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wobec zdrowia, Lublin 2012, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr J. Chodak, sygn. FiS 100/17
 315. Morange A.: Praca zarobkowa a konflikt ról studentów studiów stacjonarnych na przykładzie Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej, Lublin 2006, Wydz. Filozofii i Socjologii Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej, prom.: dr D. Niczyporuk, sygn. FiS 53/34
 316. Mroczek A.:Solidarność uniwersytecka - Biuletyn Informacyjny NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - organ prasowy KZ NSZZ "Solidarności" UMCS w latach 1980-1981, Lublin 2008, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. Z. Zaporowski, sygn. H 398/104
 317. Mroczkowska M.: Działalność chóru akademickiego UMCS w latach 1946-1985, Lublin 1986, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr H. Pogorzelski, sygn. PP 32/283
 318. Mrozik M. K.: Spędzanie czasu wolnego przez studentów UMCS oraz Edinboro University (USA). Analiza porównawcza, Lublin 2012, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. B. Skrętowicz, sygn. FiS 108/23
 319. Myszor E., Plany zawodowe studentów kierunków humanistycznych i technicznych a możliwości lokalnego rynku pracy, Lublin 2011, prom.: dr A. Różański, sygn. PP 113/217
 320. Nawrocka-Nowak J., Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w zakresie wzmacniania sprawności fizycznej osób starszych, Lublin 1995, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Marczuk, sygn. Z 511/145
 321. Niedziela I., Postawy studentów UMCS wobec aktywności fizycznej, Lublin 2011, prom.: dr S. Lachowski, sygn. FiS 109/24
 322. Niewińska W.: Poglądy teoretyczne Narcyza Łubnickiego, Lublin 1996, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. Z. Czarnecki, sygn. FiS 21/62
 323. Nikiel-Kowalczyk A.: Postawy studentów pedagogiki wobec osób upośledzonych umysłowo, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Olszak, sygn. PP 81/83
 324. Niklewicz M. A., Postawy wobec pracy niepełnosprawnych studentów UMCS, Lublin 2013, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 113/824
 325. Nogalska-Czachor M.: Wychowawcza funkcja studenckiego Zespołu Tańca Ludowego UMCS, Lublin 1972, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. H 50/15
 326. Nowak P.: Postawy studentów wobec małżeństwa i rodziny, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Dydak, sygn. PP 145/23
 327. Nowak S. J.: Poziom empatii studentów a ich postawy wobec osób z autyzmem, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. Z 902/20 
 328. Nowicka M.: Próba monitorowania pleśni i ich mykotoksyczności w środowisku pracy na przykładzie Zakładu Biochemii UMCS, Lublin 2005, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. K. Grzywnowicz, sygn. B 148/79

 329. Ocias D. L.: Irena i Dariusz Piekutowie – twórczy pedagodzy, absolwenci Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, Lublin 2014, Wydz. Artystyczny, prom.: dr R. Tarasiuk, sygn. IWA 77/5
 330. Oczkowska J.: Zabawa w teatr a rozwijanie poczucia własnej wartości studentów, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr D. Wosik-Kawala, sygn. PP 113/225
 331. Oder B.: Zachowania prozdrowotne lubelskich studentów, Lublin 2015, Wydział Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn.: FiS 92/22
 332. Okuń A.: Ludzie i sprawy Uniwersytetu w relacjach ustnych prof. W. Skrzydło. Studium historii mówionej, Lublin 2010, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. J. Bartmiński, sygn. H 403/13
 333. Olender-Pudłowska M. E.: Postawy studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej wobec zjawiska homoseksualizmu, Lublin 2011, Wydział Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Filipiak, sygn.: Z 898/116
 334. Olszak I.: Organizacja systemu rachunkowości na UMCS, Lublin 2010, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr A. Bujak, sygn. Z 786/26
 335. Olszewska P.: Orientacje pararodzinne młodzieży akademickiej, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prof. dr hab. J. Saran, sygn. PP 79/91
 336. Oleksy A.: Zmiany postaw studentów pedagogiki specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Pielecki, sygn. PP 153/44

 337. Oleszczak L. M.: Statut jako źródło prawa pracy /na przykładzie Statutu UMCS/, Lublin 2009, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: dr hab. T. Liszcz, prof. UMCS, sygn. P 69/151
 338. Opalka M.: Formy i funkcje działalności marketingowej ACK "Chatka Żaka" w Lublinie, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. D. Kubinowski, sygn. Z 707/172
 339. Opolski M.: Ośrodek fizyki na UMCS w Lublinie w latach akademickich 1944/45-1953/54, Lublin 1977, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii, prom.: prof. dr hab. S. Szpikowski, sygn. M 135/15
 340. Orłowska E.: Działalność dyrygencka Jadwigi Czerwińskiej w latach 1972-1980, Lublin 1984, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr B. Śmiechowski, sygn. PP 21/273

 341. Orzechowski J.: Potrzeby wapnowania gleb Zakłądu Naukowo-Doświadczalnego UMCS w Felinie, Lublin 1951, Wydz. Rolny, prom.: sygn. Rol. 1/132
 342. Osiej I.: Status prawny nauczyciela akademickiego w świetle ustawy o szkolnictwie wyższym i statutu UMCS, Lublin 1994, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: prof. dr hab. J. Szreniawski, sygn. Z 451/276
 343. Osik S.: Osobowość twórcza i pedagogiczna Jerzego Cynke-Widalisa, Lublin 2004, Wydz. Artystyczny, prom.: dr R. Tarasiuk, sygn. IWA 16/169
 344. Oszust M.: Turystyka studentów lubelskich uczelni. Studium socjologiczne, Lublin 1998, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Filipiak, sygn. FiS 28/197

 345. Pacek W.: Nieoznaczony zbiór Rydzaka z Puszczy Białowieskiej, Lublin 1995, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. J. Bystrek, sygn. Z 517/26
 346. Paciorkowska D.: Preferowane przez studentki i studentów modele współczesnego ojcostwa, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 155/13
 347. Pakuła Z.: Rola Zespołu Tańca Ludowego UMCS w upowszechnianiu kultury ludowej, Lublin 2002, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. J. Gajda, sygn. PP 53/83
 348. Paluch M.: Zachowanie konsumenckie studentów Kolegium Licencjackiego w Białej Podlaskiej, Lublin 2006, Wydz. Filozofii i Socjologii Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej, prom.: dr E. Szul, sygn. FiS 53/43
 349. Palusińska J.: Czytelnictwo literatury filmowej w środowisku studentów UMCS, Lublin 1978, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Plisiecki, sygn. PP 11/281
 350. Pasztalaniec J.: Recepcja marek przez studentów socjologii UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn. FiS 102/41
 351. Pawelec B.: Atrakcyjność interpersonalna studentów pedagogiki, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr E. Adamczuk, sygn. PP 80/197
 352. Pawlak J. M.: Kompetencje e-biznesowe i wykorzystanie technologii informacyjnych przez studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS, Lublin 2008, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr Z. Pastuszak, sygn. Z 772/64
 353. Pawlak-Pielaszkiewicz D. J.: Wiara religijna a postawa wobec praktyk spirytystycznych. Studium studentów KUL i UMCS, Lublin 2012, Wydział Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. J. Styk, sygn.: Z 898/156

 354. Pawlonka S.: Pochodzenie terytorialne studentów zaocznych UMCS, Lublin 1970, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr J. Ernst, sygn. B 11/26
 355. Pełczyńska Ż., Postawy studentów pedagogiki specjalnej wobec rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: M. Chodkowska, sygn. PP 144/50
 356. Perkowska M.: Umiejętności studentów lat pierwszych Wydziału Humanistycznego UMCS w zakresie studiowania, Lublin 1973, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. H 56/19
 357. Petrykowska J. M.: Plany zawodowe studentów pracy socjalnej lubelskich uczelni, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Różański, sygn. PP 146/22
 358. Piątek T.: Preferencje i zainteresowania muzyczne studentów Wydziału Artystycznego UMCS, Lublin 2009, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Białkowski, sygn. IWA 31/32
 359. Piechota B. P.: Grafiti w opinii graficiarzy i studentów Wydziału MFI UMCS, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii
 360. Piejko R. M., Postawy studentów UMCS wobec alternatywnych form małżeństwa, Lublin 2009, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. S. Kosiński, sygn. FiS 105/35
 361. Piwowarczyk M.: Preferencje wartości młodzieży studenckiej z KUL i UMCS, Lublin 2008, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. Z 738/135
 362. Pluta K. A.: Płeć psychologiczna studentek a ich relacje z ojcami, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. D. Turska, sygn. PP 156/56
 363. Płodowska A.: Świadomość ekologiczna studentów Kolegium Licencjackiego UMCS w Białej Podlaskiej, Lublin 2006, Wydz. Filozofii i Socjologii Kolegium Licencjackie w Białej Podlaskiej, prom.: dr D. Niczyporuk, sygn. FiS 53/44
 364. Pochroń A.: Organizacja i zadania wychowania fizycznego i sportu w wyższej uczelni na podstawie doświadczeń UMCS, Lublin 1981, Wydz. Prawa i Administracji, prom.: doc. dr hab. K. Sand, sygn. Z 334/161
 365. Podstawka M.: Aspiracje życiowe studentów ekonomii UMCS i KUL, Lublin 1998, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. J. Styk, sygn. FiS 28/213
 366. Pojmaj O.: Wybrane cechy osobowości a stosunek do zwierząt u studentów lubelskich uczelni, Lublin 2005, Wydział Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. A. Herzyk, sygn. PP 78/67
 367. Poleszek K.: Stosunek studentów KUL i UMCS do problemów życia małżeńsko-rodzinnego w świetle społecznej nauki Kościoła katolickiego, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. M. Chodkowska, sygn. PP 81/89
 368. Popek A.: Życie i twórczość Jana Popka, Lublin 2002, Wydz. Artystyczny, prom.: dr hab. I. Kamiński, sygn. IWA 16/183
 369. Pośpiech E.: Rozwody w opiniach studentów pedagogiki i europeistyki UMCS, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Czapka, sygn. FiS 101/21
 370. Poznańska A.: Amatorska działalność artystyczna studentów UMCS i jej walory społeczno-zawodowe, Lublin 1985, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 32/351
 371. Półtorak A. K.: Potencjał edukacyjny i kulturalny Dworku Kościuszków w Lublinie, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Świdzińska, sygn. PP 122/111
 372. Predko I.: Teatr Alternatywny "Provisorium" w Lublinie. Społeczne uwarunkowania działalności, Lublin 2001, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Filipiak, sygn. FiS 28/218
 373. Prus P.: Galeria rzeźby plenerowej przy Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, Lublin 2004, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr W. Tarasiuk, sygn. IWA 22/15
 374. Przychodzka P.: Opinie studentów pracy socjalnej i pedagogiki specjalnej na temat funkcjonowania zawodowego osób niepełnosprawnych intelektualnie, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K. Klimkowska, sygn. PP 155/14
 375. Pupiec-Zalewa B.: Życie i działalność naukowa profesora Maksymiliana Piłata, Lublin 2001, Wydz. Matematyki, Fizyki i Informatyki, prom.: prof. dr hab. D. Mączka i dr J. Zinkiewicz, sygn. Z 605/28
 376. Pytel J. K.: Postawy studentów medycyny i pedagogiki wobec aborcji, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K. Klimkowska, sygn. PP 155/15
 377. Pytka K.: Aspiracje życiowe studentów pedagogiki, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr K. Klimkowska, sygn. PP 80/219

 378. Raabe D.: Profesor Henryk Raabe (1882-1951). Pierwszy rektor UMCS w Lublinie, Lublin 2008, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chepil, sygn. PP 94/92
 379. Radczuk A.: Plany zawodowe studentów kończących naukę na lubelskich uczelniach, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 113/276
 380. Radomska D. M.: Policja i policjanci w opinii studentów UMCS w Lublinie, Lublin 2015, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr M. Gwozda, sygn. FiS 103/21
 381. Rejmak N. J.: Samoocena a radzenie sobie z problemami zawodowymi studentów niestacjonarnych, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. R. Bera, PP 142/87
 382. Rejmak K.: Postrzeganie przez studentów zjawiska sponsoringu, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 155/16
 383. Reszka A.: Norma a użycie w zakresie składni w języku studentów lubelskich uczelni w 2015 r. (imiesłowowe równoważniki zdań i związki rządu), Lublin 2016, Wydz. Hum., prom.: dr M. Nowosad-Bakalarczyk, sygn. H 585/167 
 384. Rodzik W.: Aktywność studentów UMCS w dziedzinie sportu, Lublin 1980, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 11/339
 385. Rogala E.: Motywy wyboru kierunku studiów u studentów wychowania plastycznego na UMCS w Lublinie, Lublin 1981, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr R. Popek, sygn. PP 21/319
 386. Rogowska E. S.: Dystans społeczny w opiniach studentów Erasmusa UMCS w Lublinie, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr A. Biała, sygn. FiS 109/34
 387. Rogowska M.: Aktywność kulturalna słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin 1991, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Zaorska, sygn. PP 34/330
 388. Rozdzialik K.: Profesor dr hab. Janusz Golec. Bibliografia osobowa podmiotowa wraz z wykazem prac magisterskich i doktorskich za lata 1976-2010, Lublin 2011, Wydział Humanistyczny, prom.: dr A. Matczuk, sygn. Pdpl. 247/115
 389. Rozlazły G. K.: Małe ojczyzny studentów KUL Jana Pawła II i UMCS, Lublin 2010, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. zw. dr hab. J. Styk, sygn. FiS 113/74
 390. Rozwadowska S.: Edukacjia e-learning w opiniach studentów UMCS i Politechniki Lubelskiej, Lublin 2016,  Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr hab. U. Kusio, sygn. FiS 112/17 
 391. Rozwałka A.: Internet jako źródło wiedzy i zagrożeń młodzieży akademickiej, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. J. Saran, sygn. PP 79/101
 392. Rupeć E. M.: Patryiotyzm w opinii studentów UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Krawczak, sygn. FiS 102/45
 393. Rusek M., Stereotypy osób bezrobotnych w opinii studentów pracy socjalnej, Lublin 2013, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. R. Bera, sygn. PP 122/316
 394. Rutkowska M.: Komisja Zakładowa oraz członkowie NSZZ "Solidarność" UMCS w latach 1980-1989, Lublin 2006, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. J. Wrona, sygn. H 386/61
 395. Rusek M.: Stereotypy osób bezrobotnych w opinii studentów pracy socjalnej, Lublin 2013, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. R. Bera, sygn. PP 122/316
 396. Rzymowska M. B.: Postawy studentów wobec rodzin zrekonstruowanych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K. Klimkowska, sygn. PP 155/18
 397. Rymsza I.: Porosty Tatr w kolekcji J. Rydzaka, Lublin 1988, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr hab. J. Bystrek, sygn. B 96/60
 398. Sadurski K. T.: Reklama z humorem w opinii studentów socjologii UMCS, Lublin 2013, prom. dr E. Szul, sygn. FiS 101/23 
 399. Salwa H.: Stan i uwarunkowania niepowodzeń w nauce studentów pierwszych lat w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. Z 439/348
 400. Sanecka J.: Działalność Zrzeszenia Studentów Polskich w Lublinie w latach 1960-1989, Lublin 2005, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. E. Horoch, sygn. H 385/54
 401. Sarzyński M.: Kolor i symbolika w twórczości studentów V roku IWA, Lublin 1995, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Wyssenhoff, sygn. IWA 16/208
 402. Sawa M.: Grupy wsparcia jako forma wspomagania procesu adaptacji studentów rozpoczynających naukę w UMCS, Lublin 1995, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. Z. Gaś, sygn. PP 44/221
 403. Serafin A.: Rola radia i telewizji w życiu studentów UMCS, Lublin 1981, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Saran, sygn. PP 14/20
 404. Serafin A.: Aktywność zarobkowa studentów lubelskich uczelni, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 80/238
 405. Sidoruk P.: Losy i przydatność zawodowa absolwentów wychowania muzycznego IWA UMCS w Lublinie z lat 1980-1985, Lublin 1991, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr A. Białkowski, sygn. IWA 4/10
 406. Siniakowicz P.: Insygnia i ceremoniał uczelni lubelskich, Lublin 2000, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. B. Trelińska, sygn. H 373/88
 407. Siniarski P.: Trzy piłki w historii lubelskiego Akademickiego Związku Sportowego 1945-1989, Lublin 2006, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Willaume, sygn. FiS 50/30
 408. Sionkowska M.: Mieczysław Mazurek - kompozytor i pedagog, Lublin 1998, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: prof. dr A. Jaworska, sygn. IWA 9/61
 409. Siudaj A.: Realizacja akcentu wyrazowego przez studentów uczelni lubelskich, Lublin 2008, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr hab. T. Woźniak, sygn. H 404/431
 410. Skiba M.: Świadomość dysleksji u studentów logopedii, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr L. Klimek, sygn. Z 860/68
 411. Skłodowska M.: Przyszłość e-learningu w opinii studentów UMCS, Lublin 2010, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. zw. dr hab. B. Skrętowicz, sygn. FiS 113/76
 412. Skrobacz K.: Samoocena i aspiracje zawodowe studentów niepełnosprawnych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 153/59
 413. Skrzymowska M. I.: Postawy studentów UMCS wobec systemu pomocy społecznej (badania prównawcze), Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 120/194 
 414. Skrzypczak K.: System wartości młodzieży w wieku 21-23 lat, studiującej na różnych kierunkach UMCS, Lublin 2008, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. G. Kwiatkowska, sygn. Z 738/172
 415. Skorupa T.: Losy i przydatność zawodowa absolwentów stacjonarnych studiów pedagogicznych o specjalności kulturalno-oświatowej UMCS z lat 1985-1986, Lublin 1987, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. M. Marczuk, sygn. PP 32/390
 416. Skura K. G.: Obraz osoby z upośledzeniem umysłowym u studentów kierunku praca socjalna, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 145/36 
 417. Sławiński K.: Realizacja spektakli teatralnych jako metoda nauki języka angielskiego wśród studentów filologii angielskiej UMCS, Lublin 2005, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr W. Żardecki, sygn. Z 706/138
 418. Słomka M., Wsparcie budowy infrastruktury uczelni na przykładzie UMCS, Lublin 2010, Wydz. Prawa i Administracji, administracja, prom.: dr R. Poździk, sygn. Z 854/1876
 419. Słyk J.: Opinie studentek na temat samotnego macierzyństwa z wyboru, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K. Klimkowska, sygn. PP 154/38
 420. Sobestjańska K.: Rola kłamstwa w przystosowaniu społecznym w opinii studentów, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Wojnarska, sygn. PP 122/247
 421. Sobestjańska K.: Wybrane cechy osobowości a postawy studentów wobec osób opuszczających Zakład Karny, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Wojnarska, sygn. PP 144/57
 422. Sobiczewska J. G.: Rozwody w opiniach studentów socjologii UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Miszczak, sygn. FiS 112/19
 423. Sobolewska J.: Satysfakcja życiowa studentów pedagogiki, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr E. Adamczuk, sygn. PP 95/122
 424. Socha K. N.: Postawy studentów Umcs wobec konsumpcji alkoholu, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr M. Dziekanowska, sygn. FiS 111/31
 425. Sokołowska A.: Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa profesora dra hab. Stanisława Uziaka, Lublin 2013, Wydział Humanistyczny, prom.: dr A. Znajomski, sygn. Pdpl. 247/154
 426. Sokołowski M.: Tadeusz Mencel jako historyk dziejów polskich okresu napoleońskiego, Lublin 2002, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr S. Wiśniewski, sygn. Z 591/99
 427. Sołtys I.: Poziom empatii i system wartości studentów pedagogiki wczesnoszkolnej, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Olszak, sygn. PP 81/101
 428. Sopel A.: Percepcja osób chorych psychicznie przez studentów psychologii i nauk ścisłych, Lublin 2005, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. B. Kaczmarek, sygn. PP 78/81
 429. Sopel S. A.: Poczucie kontroli emocji studentów specjalności nauczycielskich a ocena kompetencji zawodowych do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Kazanowski, sygn. PP 144/60
 430. Spała S. P.: Opinia studentów UMCS i ich rodzin o wirtualnym pieniądzu, Lublin 2009, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. S. Kosiński, sygn. FiS 105/44
 431. Staniszewska A. K.: Satysfakcja z życia studentów specjalności nauczycielskich a ocena kompetencji zawodowych do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, Lublin 2016, prom.: dr hab. Z. Kazanowski, sygn. PP 144/61
 432. Stańko K.: Studenci UMCS wobec profilaktyki zdrowia, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. B. Szajkowski, sygn. FiS 109/43
 433. Stańkowska K. E., Postawy studentów wobec wychowanków placówek socjalizacyjnych, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Barbara Wojciechowska-Charlak, sygn. PP 141/92
 434. Stańkowski T.: Koło Naukowe Archeologów UMCS w latach 1960-2005 jako przykład poznawczo-popularyzacyjnego zaangażowania studentów, Lublin 2006, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr hab. A. Rozwałka, sygn. H 394/40
 435. Starzyński J.: Charakterystyka obory krów rasy nizinnej czarno-białej w Majątku Doświadczalnym UMCS Felin, Lublin 1952, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr Z. Zabielski, sygn. Rol. 1/171
 436. Stąsiek D.: Rośliny naczyniowe z rejonu Dyrstad (Spitsbergen Zachodni) w zbiorach ekspedycyjnych doc. F. Święsa, Lublin 1990, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: doc. dr hab. F. Święs, sygn. B 103/87
 437. Stec K.: Funkcjonowanie społeczne i zawodowe studentów studiów niestacjonarnych, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Różański, sygn. PP 113/318
 438. Stefaniuk E.: Zakład Malarstwa działający w strukturze IWA i Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie, Lublin 2000, Wydz. Artystyczny, prom.: dr J. Żywicki, sygn. IWA 20/67
 439. Sternik J.: Obserwacje sposobów żywienia przyrostów wagi trzody chlewnej w majątku UMCS Felin, Lublin 1951, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr H. Malarski, sygn. Rol. 1/166
 440. Stefańska E.: Formy aktywności podejmowane w czasie wolnym przez studentów studiów zaocznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. S. Guz, sygn. Z 738/189
 441. Stępień K.: Atrakcyjność towarzyska studentów pedagogiki, Lublin 2006, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr E. Adamczuk, sygn. Z 650/246
 442. Sternik J.: Obserwacje sposobów żywienia przyrostów wagi trzody chlewnej w majątku UMCS Felin, Lublin 1951, Wydz. Rolny, sygn. Rol. 1/166
 443. Strojek A.: Ideał piękna kobiety - poglądy i dążenia studentek UMCS, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, sygn. FiS 109/45
 444. Strojna-Pałamar A. A.: Zasób wiedzy studentów pedagogiki specjalnej na temat zaburzeń zachowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną a poziom lęku przed podjęciem pracy, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. Z 902/30.
 445. Strug A.: Edukacja osób starszych w Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Lublin 1997, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr B. Kulczycka, sygn. PP 44/239
 446. Strzelecka U.: Społeczno-wychowawcza funkcja Zespołu Tańca Ludowego UMCS w świetle badań jego byłych uczestników, Lublin 1973, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. H 56/8
 447. Sulisz K. D.: Preferencje i zachowania wyborcze studentów UMCS, Lublin 2015, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr M. Dziekanowska, sygn. FiS 103/24
 448. Sulisz K. D.: Wrażliwość międzykulturowa studentów pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej a ich postawy wobec pomocy społecznej imigrantom, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 155/22
 449. Sychut L.: Czas wolny studentów UMCS i jego wykorzystanie, Lublin 1974, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 7/11
 450. Szczechura M.: Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w roli współmałżonka i rodzica, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. PP 143/80
 451. Szczepaniuk S.: Obserwacja sposobu żywienia bydła w okresie zimowym w Gospodarstwie Doświadczalnym UMCS w Turce, Lublin 1952, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr H. Malarski, sygn. Rol. 1/172
 452. Szczurowska M. M.: Poczucie własnej skuteczności, nadzieja na sukces studentów rozpoczynających i kończących studia, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. K. Markiewicz, sygn. PP 156/72
 453. Szczotka J.:Dworek Kościuszków na Sławinku, Lublin 2001, Wydz. Artystyczny, prom.: dr J. Żywicki, sygn. Z 641/202
 454. Szkodzińska M.: Umiejętności i zdolności wychowawcze studentek I i IV roku Nauczania Początkowego i Psychologii, Lublin 1990, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Plewicka, sygn. PP 37/283
 455. Szot R.: Postawy ideowo-polityczne studentów UMCS, Lublin 1974, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 4/65.
 456. Szuba L.: Czytelnictwo literatury pięknej wśród studentów UMCS, Lublin 1974, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 4/66
 457. Szwabe E.: Czasopiśmiennictwo studenckie Lublina w latach 1945-1976, Lublin 1979, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr hab. W. Śladkowski, sygn. Z 238/46
 458. Szwed A. D.: Opinie studentów na temat prokreacji i rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Boczkowska, sygn. PP 143/89 
 459. Szymańska A.: Sylwetka twórcza artysty plastyka Sławomira Mieleszki, Lublin 1996, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr R. Popek, sygn. Z 501/128
 460. Szymańska A.: Postawy życiowe a preferencje filmowe studentów, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. G. Kwiatkowska, sygn. PP 121/82

 461. Ślażyński J.: Nikotynizm w postawach i świadomości studentów UMCS w domach studenckich, Lublin 2001, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. M. Libiszowska-Żółtkowska, sygn. FiS 28/280
 462. Śliwińska A., Wykorzystanie trybów udzielania zamówień publicznych z uwzględnieniem przykładu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2013, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr T. Budzyński, sygn. Pdpl. 290/51
 463. Śliwińska D.: Księgozbiory przekazane Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie w latch 1944-1980, Lublin 1988, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr hab. B. Szyndler, sygn. Z 382/76
 464. Świątkowski S. M.: Uczestnictwo studentów UMCS w portalach społecznościowych, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr J. Chodak, sygn. FiS 102/52 
 465. Świdzińska E. A.: Wrażliwość empatyczna studentów kierunków plastycznych ISP WA UMCS w Lublinie, Lublin 2017, Wydz. Artystyczny, prom.: dr R. Tarasiuk, sygn. IWA 79/28
 466. Świżek M.: Postawy studentów wobec małżeństw, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr E. Adamczuk, sygn. PP 95/129 

 467. Tabaczewska L. A.: Asertywność a system wartości przyszłych nauczycieli, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Samujło, sygn. Z 905/37

 468. Tarka A.: Motywacje uczestnictwa tancerzy i muzyków w Zespole Tańca Ludowego UMCS, Lublin 2012, Wydz. Artystyczny, sygn. IWA 58/24

 469. Tarnowska M.: System wartości a kierunek studiów studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. S. Popek, sygn. PP 51/168
 470. Tarnowski M.: Uczestnictwo w kulturze fizycznej studentów UMCS a spożywanie alkoholu, Lublin 2004, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Palak, sygn. PP 53/108
 471. Taźbirek J.: Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież akademickiego Lublina, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, sygn. PP 113/338
 472. Teresiński J.: Własności ficzyne gleb pola doświadczalnego Zespołu Katedr UMCS w majątku Osiny powiatu puławskiego, Lublin 1952, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr B. Dobrzański, sygn. Rol. 1/179
 473. Teter E.: Poczucie sensu życia studentów pedagogiki opiekuńczej, Lublin 1997, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr B. Wojciechowska-Charlak, sygn. Z 561/302
 474. Tomkowicz-Chrzanowski S.: Wpływ UMCS w Lublinie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, Lublin 1985, Wydz. Ekonomiczny, prom.: prof. dr hab. R. Orłowski, sygn. Z 410/239
 475. Tokarzewska M.: Założenia i rola teatrów studenckich "Scena6" i "Provisorium" w lubelskim ośrodku akademickim, Lublin 1985, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr hab. J. Gajda, sygn. PP 46/302
 476. Tracichleb S. M.: Poziom empatii studentów a ich postawy wobec osób z autyzmem, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. Z 902/34
 477. Tracz E. A.: Postawy studentów wobec mniejszości narodowych i uchodźców, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. K Klimkowska, sygn. PP 155/24
 478. Trębacz E.: Typologia postaw twórczych studentów UMCS (kierunek wychowanie plastyczne), Lublin 1979, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr R. Popek, sygn. PP 21/398
 479. Trzcińska S.: Obraz przyszłej rodzniny w percepcji studentów lubeskich uczelni, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. T. Zubrzycka-Maciąg, sygn. PP 122/151
 480. Trzcińska S.: Obraz rodziny i małżeństwa a wybrane cechy osobowości studentów, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Wojnarska, sygn. Z 902/35
 481. Trześniewska U.: Uwarunkowania osiągnięć i trudności w przygotowaniu prac magisterskich przez studiujących zaocznie (na przykładzie badań studentów Wydz. PiP UMCS), Lublin 1978, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr K. Kuligowska, sygn. Z 101/32
 482. Turowski J.: Opiniotwórcza rola mediów a plany edukacyjne i zawodowe kandydatów na studentów pracy socjalnej, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Różański, sygn. PP 146/32
 483. Turska K. N.: Opinie studentów UMCS o małżeństwie, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr M. Dziekanowska, sygn. FiS 102/53
 484. Twardzik K.: Postawy młodzieży akademickiej wobec miłości, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii,  prom.: dr K. Klimkowska, sygn. PP 113/347
 485. Tylko P.: Stosunek studentów UMCS do HiV/AIDS, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. B. Szajkowski, sygn. FiS 107/33
 486. Tylus M.: Zainteresowania zawodowe a umiejętności prospołeczne studentów historii, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Samujło, sygn. Z 905/38
 487. Tymosiewicz K.: Postawy studentów wobec osób ubogich, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. E. Sarzyńska-Mazurek, sygn. PP 154/41
 488. Tywanek D.: Mapa pochodzenia terytorialnego absolwentów UMCS w latach 1986-1990, Lublin 1992, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: prof. dr hab. W. Grygorenko, sygn. B 109/61

 489. Ulaniuk K.: Instytucja małżeństwa - szanse i zagrożenia w opinii studentów, Lublin 2011, sygn. PP 113/349
 490. Uziak S.: Potrzeby nawozowe gleb Zakładu Doświadczalno-Naukowego Turka, Lublin 1950, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr B. Dobrzański, sygn. Rol. 1/187

 491. Waga K.: Działalność edukacyjna studenckiej grupy teatralnej STOPA, Lublin 2015, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, sygn. Z 901/111
 492. Walczak W.: Pomidory w doświadczeniach ZNR-D w Zemborzycach, Lublin 1951, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr S. Lewicki, sygn. Rol. 1/189
 493. Wałęka B.: Poczucie sensu życia studentów a ich poglądy na rzeczywistość, Lublin 2011, sygn. PP 113/351
 494. Wanarska U.: Zachowania prospołeczne młodzieży akademickiej i ich determinanty, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. J. Sanarska, sygn. PP 79/117
 495. Warneńska K.: Postawy studentów wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Prokopiak, sygn. PP 143/89
 496. Wasilak J.: Więź społeczna między słuchaczami Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin 1991, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Zaorska, sygn. PP 33/297
 497. Wasowska M.: Język plastyczny teatrów alternatywnych na przykładzie teatru PROVISORIUM, Lublin 1997, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr T. Pękala, sygn. IWA 11/122
 498. Wawer M.: Nauczyciele akademiccy w UMCS w latach 1944-1948, Lublin 1984, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. Z. Mańkowski, sygn. Z 323/25
 499. Ważna M.: Role zawodowe pracowników socjalnych w wyobrażeniach i oczekiwaniach studentów kierunku praca socjalna, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Chodkowska, sygn. PP 145/42
 500. Werońska B.: Psychologiczno-artystyczna analiza twórczości Danuty Kołwzan-Nowickiej, Lublin 1998, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: prof. dr hab. S. Popek, sygn. Z 538/114
 501. Wesołowska A.: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zarys monograficzny, Lublin 1995, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr M. Marczuk, sygn. Z 511/240
 502. Wertejuk M.: E-commerce w ocenie studentów UMCS w Lublinie, Lublin 2016, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn. FiS 104/23 
 503. Węgiel M.: Pasożytnicze grzyby rdzawnikowe (Pucciniales) w zbiorach zielnikowych Zakładu Botaniki i Mykologii (LBL) - stan, zasoby, statystyka, Lublin 2012, Wydz. Biologii i Biotechnologii, sygn. WB 4/268
 504. Wiater E.: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku jako teren działalności społecznej ludzi starszych, Lublin 1988, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Zaorska, sygn. PP 32/488
 505. Wierzbicki M.: Maria Skłodowska-Curie. Życie i dzieło, Lublin 1993, Wydz. Matematyki i Fizyki, prom.: prof. dr hab. M. Subotowicz, sygn. Z 462/11
 506. Wierzchoń A.: Poziom empatii studentów specjalności nauczycielskich a ocena kompetencji zawodowych do pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. Z. Kazanowski, sygn. PP 144/71
 507. Wiewióra P.: Kolęda w twórczości kompozytorskiej Andrzeja Nikodemowicza, Lublin 1998, Wydz. Artystyczny, prom.: prof. dr hab. A. Jaworska, sygn. IWA 9/83
 508. Wilk H.: Dawna książka specjalna w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS, Lublin 1988, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr hab. B. Szyndler, sygn. H 217/77
 509. Wilk J.: Miejsce uczelni publicznej w systemie finansów publicznych, Lublin 2008, Wydz. Ekonomiczny, prom.: dr hab. J. Szołno-Koguc, sygn. E 88/246
 510. Wiśniewski T.: Miejsce i rola muzyki w życiu i zainteresowaniach studentów Wydziału Artystycznego, Lublin 2010, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Białkowski, sygn. IWA 31/45
 511. Witek H.: Repertuar muzyczny Zespołu Tańca Ludowego UMCS, Lublin 1979, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: mgr Z. Koter, sygn. PP 11/463
 512. Witek M. M.: Poczucie obciążenia pracą osób studiujących niestacjonarnie a główne cechy ich osobowości, Lublin 2015, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. C. Domański, sygn. PP 147/64
 513. Witkowski M.: Miejsce telewizji w uczestnictwie kulturalnym studentów pedagogiki kulturalno-oświatowej UMCS w Lublinie, Lublin 1982, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Gajda, sygn. PP 14/259
 514. Włodarczyk M.: Rola ZSP w procesie adaptacji studentów pierwszych lat studiów Wydziału Humanistycznego UMCS do nowych warunków w Uczelni, Lublin 1972, Wydz. Humanistyczny, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn H 50/25
 515. Wnuczek M.: Zespół Tańca Ludowego UMCS - jego historia, główne osiągnięcia, oddziaływanie wychowawcze, Lublin 1984, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr J. Gajda, sygn. Z 357/204
 516. Wojciechowska M.: Przyczyny picia alkoholu przez młodzież w opinii studentów pedagogiki, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Marzec-Tarasińska, sygn. PP 141/109
 517. Wojdat A.: Ambitne media jako innowacyjna forma reklamy. Opinie studentów socjologii UMCS i KUL, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn. FiS 101/30
 518. Wojnarska S. M.: Obraz nauczyciela akademickiego w percepcji studentów, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. D. Wosik-Kawala, sygn. PP 141/111
 519. Wołek D.: Uwarunkowania stylu życia młodzieży studenckiej na przykładzie dwóch uczelni lubelskich, Lublin 2006, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. Z. Kawczyńska-Butrym, sygn. FiS 52/49
 520. Wołodko K.: Rola i miejsce kapeli w Zespole Tańca Ludowego UMCS w Lublinie, Lublin 1991, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr Z. Kotera, sygn. IWA 1/58
 521. Wójcicka K.: Rodzaj Calypogeia Radoli w zielniku wątrobowców Zakładu Botaniki i Mykologii UMCS, Lublin 2011, Wydz. BiNoZ, prom.: prof. dr hab. W. Mułenko, sygn. B 173/216Wójcik D.: Wydarzenia Marca 1968 w Lublinie, Lublin 2006, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. Z. Zaporowski, sygn. H 386/85
 522. Wójcik A.: Wartości preferowane przez studentów pedagogiki, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. D. Wosik-Kawala, sygn. PP 150/89
 523. Wójcik J.: Przyczyny i konsekwencje migracji w opinii studentów UMCS, Lublin 2013, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. Z. Kawczyńska-Butrym, sygn. FiS 109/51
 524. Wójcik K. M.: Stereotypy na temat bezrobotnych kreowane przez studentów UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr I. Łucjan, sygn. FiS 103/1
 525. Wójcik M.: Postawy studentów wobec ojcostwa, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Dudak, sygn. PP 145/44
 526. Wójcik P.: Młodzi na europejskim rynku pracy. Oceny lubelskich studentów, Lublin 2015, Wydział Filozofii i Socjologii, prom.: dr E. Szul, sygn.: FiS 92/36

 527. Wójcik T.: Aktywność religijna studentów UMCS i KUL, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. M. Korczyński, sygn. PP 140/23 
 528. Wójtowicz J.: Model absolwenta pedagogiki kulturalno-oświatowej UMCS w świetle koncepcji kształcenia, oczekiwań studentów i potrzeb placówek kultury, Lublin 1986, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. PP 24/149
 529. Wójtowicz Ł.: Zajęcia teatralne jako metoda kształtowania postawy aktywnej na podstawie warsztatów teatralnych organizowanych przez studencki teatr "Stopa", Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. J. Plisiecki, sygn. PP 113/373
 530. Wrona D.: Zróżnicowanie systemów wartości studentów lubelskich uczelni, Lublin 2009, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 93/242
 531. Wrotniak L.: Charakterystyka sylwetki twórcy i pedagoga profesora Mariana Stelmasiaka, Lublin 1996, Instytut Wychowania Artystycznego, prom.: dr R. Popek, sygn. Z 538/125
 532. Wrotniak M.: Kształcenie kandydatów na nauczycieli wychowania muzycznego w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS, Lublin 1977, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. K. Dobrzyński, sygn. PP 11/484
 533. Wulczyńska B.: Powstanie i działalność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na łamach prasy lubelskiej w latach 1944-1949, Lublin 1982, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr S. Wiśniewski, sygn. H 173/24 
 534. Wysocka J. W.: Ryzykowne zachowania seksualne studentek a ich relacje z ojcami, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. D. Turska, sygn. PP 156/82

 535. Zaborek M.: Doświadczenia życiowe a poziom optymizmu studentów, Lublin 2007, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. J. Saran, sygn. PP 79/127
 536. Zaciera E.: Kształcenie pedagogów na studiach dziennych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Analiza społeczno-pedagogiczna 1957-1982, Lublin 1984, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr M. Marczuk, sygn. Z 561/343
 537. Zając A.: Realizacja idei zdrowego stylu życia przez studentów, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr G. Sanecki, sygn. PP 155/25
 538. Zając R.: Losy pielęgniarek - absolwentek Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie (na przykładzie zamieszkałych na terenie województwa chełmskiego), Lublin 1983, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: doc. dr hab. W. Mirowski, sygn. Z 482/249
 539. Zakrzewski A.: Zainteresowania literackie i teatralne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin 1988, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Zaorska, sygn. PP 32/514
 540. Zalewska-Pudło E. M.: Zainteresowania muzyczne matematyków, Lublin 2014, Wydz. Artystyczny, prom.: dr A. Białkowski, sygn. IWA 75/43
 541. Zamyłka E.: Zmiany postawy studentów pedagogiki wobec osób z niepełnosprawnością, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. A. Pielecki, sygn. PP 153/82
 542. Zarzeczna J.: Uczestnictwo w kulturze studentów UMCS, Lublin 2014, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: dr M. Dziekanowska, sygn. FiS 112/24
 543. Zawada R.: Postawy studentów wobec potrzeb seksualnych osób upośledzonych umysłowo, Lublin 2011, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr D. Osik-Chudowolska, sygn. PP 113/381
 544. Zawadzka T.: Flora Ogrodu Botanicznego UMCS, Lublin 1975, Wydz. Biologii i Nauk o Ziemi, prom.: dr hab. B. Sałata, sygn. Z 112/54
 545. Zdanowska E.: Dystans społeczny i postawy wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną studentów pedagogiki i kierunków niepedagogicznych, Lublin 2017, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. nadzw. dr hab. Z. Palak, sygn. PP 152/86
 546. Zdybek M.: Plany migracyjne studentów UMCS oraz Uniwersytetu Medycznego, Lublin 2011, Wydz. Filozofii i Socjologii, prom.: prof. dr hab. Z. Kawczyńska-Butrym, Lublin 2011
 547. Zdybicki Z.: Próba racjonalizacji żywienia trzody chlewnej w Gospodarstwie Rolnym UMCS Turka, Lublin 1952, Wydz. Rolny, prom.: prof. dr H. Malarski, sygn. Rol. 1/208
 548. Zgierska R.: Formy wypoczynku słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin 1988, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Zaorska, sygn. PP 32/521
 549. Zielonka B.: Zastosowanie radioteleskopu w Pracowni Dydaktyki Astronomii (Instytutu Fizyki UMCS), Lublin 1995, Wydz. Matematyki i Fizyki, prom.: dr hab. L. Gładyszewski, sygn. M 264/83
 550. Ziemińska E.: Obraz nauczyciela matematyki w percepcji studentów, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. D. Wosik-Kawala, sygn. PP 141/119
 551. Zin P.: Dzieje Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie w latach 1945-2003, Lublin 2005, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr hab. A. Rozwałka, sygn. H 394/3
 552. Złomańczuk A.: Adaptacja słuchaczy I roku do środowiska Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Lublin 1991, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr Z. Zaorska, sygn. PP 34/461
 553. Złotnik A.: Wartość muzyki chóralnej w opinii studentek lubelskich uczelni, Lublin 2010, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr A. Świdzińska, sygn. PP 113/387
 554. Zoszak K. A.: Potrzeby przeżyć piękna i brzydoty u studentów wybranych kierunków ścisłych i humanistycznych. Badania porównawcze, Lublin 2016, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. S. L. Popek, sygn. PP 147/170

 555. Żak J.: Sposoby rozbudzania potrzeb i zainteresowań kulturalnych studentów UMCS-u stosowane przez zrzeszenia i instancje kulturalne UMCS-u w Lublinie w roku akademickim 1977/1978 i ich ocena, Lublin 1978, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. A. Nowicki, sygn. PP 14/282
 556. Żelichowska A. F.: Poziom poczucia koherencji a cechy borderline studentów uczelni lubelskich, Lublin 2015, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: prof. dr hab. A. Herzyk, sygn. PP 147/73 
 557. Żochowska M.: Problematyka życia kulturalnego lubelskiego środowiska akademickiego na łamach "Konfrontacji", Lublin 1980, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr S. Wiśniewski, sygn. Z 238/61
 558. Żołnierowicz A.: Działalność Związku Młodzieży Polskiej w wyższych uczelniach Lublina 1950-1956, Lublin 1976, Wydz. Humanistyczny, prom.: dr E. Horoch, sygn. Z 132/22
 559. Żurawska B.: Tadeusz Mencel historyk dziejów nowożytnych i najnowszych (1912-1987), Lublin 1999, Wydz. Humanistyczny, prom.: prof. dr hab. A. Koprukowniak, sygn. H 319/111
 560. Żydek B.: Samoocena a poczucie koherencji studentów, Lublin 2014, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, prom.: dr hab. G. Kwiatkowska, sygn. PP 121/96
 561. Żyłka E. M.: Porosty Białowieży i Puszczy Białowieskiej w zbiorze prof. J. Rydzaka, Lublin 1987, Wydz. BiNoZ, prom.: doc. dr hab. J. Bystrek, sygn. B 92/179