Podstawą utworzenia archiwum uniwersyteckiego było Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego nr 39 z dnia 8 października 1952 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji o przechowywaniu akt w szkołach wyższych.

Punkt 2. rozdziału IV Instrukcji stanowił, że archiwum „wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych szkoły” wchodzi w skład jej Sekretariatu.

W dziale Sekretariatu Uczelni Archiwum pozostawało do 1973 r. Zarządzeniem Rektora UMCS z dnia 15 lipca 1973 r. Archiwum włączono do Sekcji Administracyjnej Działu Organizacyjno-Administracyjnego. W 1979 r. nastąpiła reorganizacja administracji UMCS, w wyniku której Dział Ogólnoadministracyjny połączono z Działem Gospodarczym, tworząc Dział Administracyjno-Gospodarczy z Archiwum Uniwersyteckim jako samodzielną sekcją administracyjną.

Na mocy Statutu UMCS z dnia 8 lipca 1991 r.  Archiwum UMCS stało się samodzielną, ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, podlegającą Rektorowi.

Organizację i zakres działania Archiwum UMCS reguluje znowelizowana Instrukcja archiwalna, wprowadzona w życie Zarządzeniem nr 1/2008 Rektora UMCS z dnia 10 stycznia 2008 r.

 Bibliografia:

  1. Archiwum UMCS. Informator, Lublin 1997.
  2. E. Kowalczuk, Kancelarie i archiwa UMCS w Lublinie, UJ w Krakowie i UW, „Teki Archiwalne”, 2003, t. 7(29), Nowa Seria, s. 93-104.
  3. A. i J. Łosowscy, Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, „Annales UMCS”, Sectio F, V.LX, s. 479-501.
  4. A. Łosowska, Archiwum UMCS w nowej siedzibie, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2007, nr 3, s. 19-20.